رمان آبشار طلایی پارت 19

4.3
(169)

 

 

 

دریا هق هق کنان گفت:

 

-نه توروخدا بابا ولم کن. من م..می‌خوام پیشه آبجیم بمونم توروخدا بابا!

 

 

صدای بلند دریا مغزم را به کار انداخت و سریع جلو رفتم.

 

 

-ولش کن… ولش کن اجازه نمیدم ببریش!

 

 

-گمشو عقب ببینم تو کی هستی که به آق عطا اجازه ندی؟!

 

-ولش کن تو بابای این دختری نمی‌بینی چطوری داری می‌ترسونیش؟ خدا لعنتت کنه به خودت بیا!

 

 

-این می‌ترسه؟ این می‌ترسه؟!

 

 

یکدفعه چنان پهلوی دریا را فشار داد و صدای جیغش را درآورد که مرگ را به چشم دیدم و حیوانه عوضی فریاد کشید:

 

-این گه خورد با تو که از باباش می‌ترسه. می‌خواست از خونه فرار نکنه که نترسه!

 

 

اشک هایم چکید و این که زورم به جسم قوی و مردانه‌اش نمی‌رسید، عجزم را بیشتر می‌کرد.

 

 

دو سه نفر ایستاده و تماشایمان می‌کردند اما تا با غرش رو به یکیشان گفت:

 

-دخترامن گه می‌خوره هر کی دخالت کنه!

 

 

بزدلان ترسو عقب ایستادند و من چیزی تا غش کردم فاصله نداشتم!

 

نباید ضعف نشان می‌دادم، اگر در این لحظه دریا را می‌برد همه چیز خراب‌تر می‌شد.

 

 

جیغ کشیدم و به دست هایش چنگ انداختم.

 

-ول کن. هرزه اون دوستاتن که دستاشون هرزه میره. ولش کن نمی‌ذارم آینده شو خراب کنی! نمی‌ذارم اونم مثله من نابود کنی مرتیکه‌ی کثیف!

 

 

 

 

 

 

 

 

#پارت۸۴

#آبشارطلایی

 

 

 

صورتش یکپارچه سرخ شد و چشمانش داشت از کاسه درمی‌آمد.

 

 

-با من اینجوری حرف می‌زنی؟ حیف حیفه نونی که به تو و این احمق دادم بخورید. زهرمارتون بشه. تقصیر خودمه که به توئه هرزه رو دادم تا این توله سگم مثله خودت کنی اما دیگه تموم شد! فراموش می‌کنی خانواده داری. فراموش می‌کنی خواهر داری و فکر نکن گنده شدی. فکر نکن شاخ شدی دیگه زورم بهت نمی‌رسه.

 

 

رو به نگاه ترسیده‌ام نیشخند زد و ادامه داد:

 

-بدون حساب همه‌ی غلطای اضافه‌تم از این قُلت پس می‌گیرم!

 

 

حرفش را زد و دست دریا را که لحظه‌ای صدای گریه های بلندش قطع نشده بود را محکم‌تر گرفت.

 

 

هول شده جلو رفتم و به بازویش چنگ زدم.

 

-ولــش کن، بمیرممم نمی‌ذارم بـبـریــش!

 

 

محکم هولم داد و با کشیدن شانه هایش تمامه ناخن هایم برگشتند و دردی شدید در دستانم پیچید.

 

و بی‌رحم شیطان صفت با کوبیدن محکم به شکمم تیر آخر را هم زد.

 

 

روی زمین افتادم و چشمانم شوکه به او که خواهرم را کشان کشان با خود می‌برد، خیره شد.

 

 

اتفاقات پشت سرهم باعث شده بود که دیگر کوچکترین توانی برایم نماند اما با آمدن ناگهانی کسی که در این لحظه هیچ انتظارش را نداشتم، به سختی و متعجب بلند شدم.

 

 

درست می‌دیدم؟!

 

 

شهراد ماجد بود که با صورتی خشمگین مقابله عطا و دریا ایستاده بود…؟!

 

 

 

 

#پارت۸۵

#آبشارطلایی

 

 

 

شهراد:

 

 

باور کردنی نبود…

نمی‌توانست چیزی که در حال دیدنش بود را باور کند!

 

واقعیته مقابلش بیشتر شبیه یک شوخی کثیف و حال به هم زن به نظر می‌رسید.

 

 

زمانی که دنیز با آن حال از خانه‌اش بیرون زد و حرص و خشمش بخاطر اشاره‌های او به گلاره از بین رفت، متوجه اشتباهش شد.

 

 

مَرده احساساتی‌ای نبود اما غیرت و مردانگی‌اش هیچ جوره قبول نمی‌کرد که یک دختر با آن حال و روز از خانه‌اش بیرون بزند!

 

 

هیچ نفهمید چطور با آن عجله به بچه‌ها صبحانه داد و مستقیم به سمت خانه‌ی شیلا بردتشان.

 

 

دخترانش را که به شیلا سپرد، از داخله پرونده‌ی دنیز آدرس دقیقه خانه‌اش را پیدا کرد و زمانی که داشت به اینجا می‌آمد حدس های زیادی زده بود.

 

 

فکر می‌کرد بخاطر غلط اضافه‌اش دعوایشان شود و یا آنکه دنیز آبرویش را میانه مردم بِبَرد اما باید می‌آمد.

 

 

باید می‌آمد و هرطور که بود اشتباهش را درست می‌کرد و آن لحظه حتی حدسش را هم نمیزد که با همچین صحنه‌ای رو به رو شود!

 

 

مردی که به نظر می‌رسید پدر دنیز و دریاست اما شبیه یک بی‌غیرت واقعی میانه مردم دخترانش را به باد کتک گرفته و هر چه فحش و ناسزا بود به آن ها نسبت می‌داد!

 

 

نگاهش را از مچ کوچک دریا که بینه انگشتان سبزه و بزرگ پدرش درحال لِه شدن بود، گرفت و از بین دندان‌های کلید شده‌اش غرید:

 

-دستشو ول کن!

 

 

عطا متعجب ابرو درهم کشید و سوالی سر تکان داد.

 

-تو دیگه کی هستی؟!

 

 

در زندگی تنها دوچیز بود که تواناییه این را داشت تا در حد مرگ عصبانی‌اش کند!

 

 

اولین مورد دورویی و خیانت و دومین مورد پدر یا مادری بود که نمی‌توانست درست و حسابی مراقبه فرزندش باشد!

 

 

خداوندا خودت صبری بده…!

 

 

 

 

 

#پارت۸۶

#آبشارطلایی

 

 

 

-دستشو ول می‌کنی یا دستتو بشکنم؟!

 

 

و همین تهدید کافی بود تا عطا به خودش بیاید.

 

سینه سپر کرد و با قلدری جلو آمد.

 

 

-به تو چه نسناس؟ چیکاره حسنی که تو رابطه منو بچه‌م دخالت می‌کنی؟ شناسنامه بده آشناشیم بعد زر بزن مرتیکه!

 

 

خب… به نظر می‌رسید که تا همینجا هم زیادی مراعات این حرامزاده‌ی انسان نما را کرده است!

 

جلوتر رفت و قبل آنکه عطا به خودش بیاید با یک حرکت مچ دستش را گرفت و چنان فشاری به آن وارد کرد که صدای فریاد مرد بلند شد و یکی دو نفر جلو آمدند.

 

 

بی‌اختیار فریاد کشید:

 

-هر بی‌ناموسی برای دفاع از این حیوون بیاد جلو بهش رحم نمی‌کنم… گمشید عقب!

 

 

صدای پچ پچ ها بلند شد.

خیلی خوب می‌توانست بشنود که چندین نفر از همسایه ها می‌خواهند به پلیس زنگ بزنند و بیشتر مشئمز شد.

 

 

وقتی مردک دخترانش را لِه می‌کرد یادشان رفته بود مملکت قانون دارد و حال بلبل زبان شده بودند!

 

 

-ولم کن… ولم کن دستم شکست. ولم کن مرتیکه‌ی آشغال تو دیگه کدوم خری هستی؟!

 

 

با چشمانی سرخ شده زمزمه کرد:

 

-گفتم دستشو ول کنی مگه نه؟ ولی ترجیح دادی خودتو بزنی به کَری!

 

 

عطا داشت از حرص و خشم دیوانه میشد اما هیکل پر از چربی و سنگینش هیچ شانسی در مقابله بدنه عضلانی و ورزیده شخصه مقابلش نداشت و همین عصبانی‌ترش کرده بود.

 

 

-پدرتو درمیارم… پدرتو درمیارم فکر کردی کی هستی که دخالت…

 

 

حرفش تمام نشده بود که دنیز جلو آمد و با صورتی گریان بازویش را گرفت.

 

 

-ولش کنید ارزششو نداره. این آدم حتی ارزشه کتک خوردنم نداره!

 

 

نگاه ناراحت و گریان دختر قلبش را به درد آورد و عطا بود که یکدفعه فوران کرد.

 

-چی؟ تو اینو یارو‌‌ رو می‌شناسی هرزه‌؟ ای خاک بر سر من با این بچه بزرگ کردنم… خاک دوعالم تو سرم!

 

 

عطا آن یکی دستش را با وحشی‌گری به سمت دنیز دراز کرد اما قبل آنکه سرانگشتانش بتواند دخترک را لمس کند، سریع او را پشت خود کشید و جلو رفت.

 

 

این حیوان از آنی که فکر می‌کرد افسار گسیخته‌تر بود!

 

 

_♡_♡_♡

 

 

 

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.3 / 5. شمارش آرا 169

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20240606 190612 646

دانلود رمان سیطره ستارگان به صورت pdf کامل از فاطمه حداد 5 (4)

بدون دیدگاه
          خلاصه رمان :   نور چشمامو زد و پلکهام به هم خورد.اخ!!!از درد دوباره چشمامو بستم. لعنت به هر چی شب بیداریه بالخره یه روز در اثر این شب بیداری ها کور میشم. صدای مامانم توی گوشم پیچید – پسرم تو بالخره یه روز کور…
Screenshot ۲۰۲۳۰۲۲۳ ۱۰۵۵۱۰

دانلود رمان الماس pdf از شراره 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     دختری از جنس شیشه، اما به ظاهر چون کوه…دختری با قلبی شکننده و کوچک، اما به ظاهر چون آسمانی پهناور…دختری با گذشته‌ای پر از مهتاب تنهایی، اما با ظاهر سرشار از آفتاب روشنایی…الماس سرگذشت یه دختره، از اون دسته‌ای که اغلب با کمترین توجه…
InShot ۲۰۲۳۰۷۱۳ ۲۳۵۴۱۴۵۲۰

دانلود رمان کوئوکا pdf از رویا قاسمی 5 (1)

1 دیدگاه
  خلاصه رمان:   یه دختر شیطون همیشه خندون که تو خانواده پر خلافی زندگی می کنه که سر و کارشون با موادمخدره ولی خودش یه دانشجوی درسخونه که داره تلاش می‌کنه کسی از ماهیت خانواده اش خبردار نشه.. غافل از اینکه برادر دوست صمیمیش که یه آدم خشک و…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۹۴۳۰۶۲

دانلود رمان زهر تاوان pdf از پگاه 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       درمورد یه دختر به اسمه جلوه هستش که زمانی که چهار سالش بوده پسری دوازده ساله به اسم کیان وارد زندگیش میشه . پدر و مادرجلوه هردو پزشک بودن و وقت کافی برای بودن با جلوه رو نداشتن برای همین جلوه همه…
پروفایل عاشقانه بدون متن برای استوری 1 323x533 1

دانلود رمان مجنون تمام قصه ها به صورت pdf کامل از دل آن موسوی 5 (3)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   همراهی حریر ارغوان طراح لباسی مطرح و معرف با معین فاطمی رئیس برند خانوادگی و قدرتمند کوک، برای پایین کشیدن رقیب‌ها و در دست گرفتن بازار موجب آشنایی آن‌ها می‌شود. باشروع این همکاری و نزدیک شدن معین و حریر کم‌کم احساسی میان این دو نفر…
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۹ ۱۸۳۶۳۴۶۰۶

دانلود رمان ماهلین pdf از رؤیا احمدیان 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   دختری معصوم و تنها در مقابل مردی عیاش… ماهلین(هاله‌ماه، خرمن‌ماه)…   ★فصل اول: ســـرنــوشــتـــ★   پلک‌های پف کرده و درد ناکش را به سختی گشود و اتاق بزرگ را از نظر گذراند‌. اتاق بزرگی که تنها یک میز آرایش قهوه‌ای روشن و یک تخت…
IMG ۲۰۲۴۰۴۲۰ ۲۰۲۵۳۵

دانلود رمان نیل به صورت pdf کامل از فاطمه خاوریان ( سایه ) 3.6 (7)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان:     بهرام نامی در حالی که داره برای آخرین نفساش با سرطان میجنگه به دنبال حلالیت دانیار مشرقی میگرده دانیاری که با ندونم کاری بهرام نامی پدر نیلا عشق و همسر آینده اش پدر و مادرشو از دست داده و بعد نیلا رو هم رونده…
IMG 20230127 013604 6622

دانلود رمان شوهر آهو خانم 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           شوهر آهو خانم نام رمانی اثر علی محمد افغانی است . مضمون اساسی این رمان توصیف وضع اندوه بار زنان ایرانی و نکوهش از آئین چند همسری است. در این رمان مناسبات خانوادگی و ضوابط احساسی و عاطفی مرتبط بدان بازنمایی…
IMG 20230129 003542 2342

دانلود رمان تبسم تلخ 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       تبسم شش سال بعد از ازدواجش با حسام، متوجه خیانت حسام می شه. همسر جدید حسام بارداره و به زودی حسام قراره پدر بشه، در حالی که پزشکا آب پاکی رو رو دست تبسم ریختن و اون از بچه دار شدن کاملا…
IMG ۲۰۲۱۱۰۰۶ ۱۷۰۶۰۹

دانلود رمان شهر بی شهرزاد 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:         یه دختر هفده‌ساله‌ بودم که یتیم شدم، به مردی پناه آوردم که پدرم همیشه از مردونگیش حرف میزد. عاشقش‌شدم ، اما اون فکر کرد بهش خیانت کردم و رفتارهاش کلا تغییر کرد و شروع به آزار دادنم کرد حالا من باردار بودم…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

4 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رهگذر
رهگذر
3 ماه قبل

کاش فقط اونایی که لیاقت داشتن پدر ومادر میشدن

سارا
سارا
3 ماه قبل

چرا پارتا هردفعه دارن کوتاهترازدفعه قبل میشن

نام نامدار
نام نامدار
3 ماه قبل

وای از دست مردم وقتی که باید کمک کنن نگاه میکنن فقط
چطوری دلش میاد دختراش رو بد خطاب کنه خاک توسرش بازم دم شهراد گرم

خواننده رمان
خواننده رمان
3 ماه قبل

وای چه پدر نامردی😢میدونستم شهراد میاد دنبال دنیز
فاطمه جان اینم داره پارت به پارت کوتاهتر میشه که

دسته‌ها

4
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x