33 دیدگاه

رمان استاد خلافکار پارت 36

5
(1)

 

#هانا
با پشت دست اشکامو پاک کردم که مهرداد خندید و گفت
_دیگه گریه کردن و ول کن آبجی کوچیکه.
بغض دار گفتم
_خیلی دلم برای تو و ترانه تنگ میشه.
چمدونم و گذاشت صندوق عقب و آیلا رو بغل کرد و گفت
_خوب بمون همین جا…
آیلا بلبل زبونیش گل کرد و گفت
_منم بهش همین و می‌گم دایی جون اما آبجیت خیلی چشم سفیده.
با این حرفش قهقهه ی مهرداد بلند شد و گفت
_تو چه زبونی داری پدر سوخته!
آیلا گفت
_پدرم نسوخته زندست منتظرمونه!
نگاهم و ازش دزدیدم و گفتم
_بهتره بریم دیگه.
مهراد آیلا رو صندلی عقب نشوند و خودشم سوار شد.. سوار شدم و گفتم
_تند برو مهرداد به پرواز نمی رسیم.
آیلا گفت
_نه خیرم آروم برو!
چشم غره ای بهش رفتم. نمیخواستم اعتراف کنم اما بازم توی دلم برای بار هزارم اعتراف کردم زبون درازش به باباش رفته.
هنوز مهرداد استارت نزده بود یکی در سمت منو باز کرد و تا به خودم بیام بازوم کشیده شد.
عصبی خواستم چهار تا لیچار بار این خر وحشی کنم اما با دیدن آرمین خشکم زد..
رسما نفسم قطع شد و مات و مبهوت نگاهش کردم.
رسما بدبخت شدم… پیدام کرد اما آخه از کجا فهمید؟
بدتر از اون ماتم برده بود واقعا این آرمین بود؟با این چهره ی مردونه ی پخته و ته ریش بلند و موهای تراشیده هیچ شباهتی به آرمین گذشته نداشت.
بدون هیچ عکس العملی فقط نگاه می‌کرد.
مهرداد بازوم و از دستش کشید و گفت
_ولش کن آرمین.
فقط نگاهم می‌کرد بدون هیچ حرف و واکنشی.
مهرداد در ماشین و باز کرد و گفت
_سوار شو… دی….
هنوز حرفش و نزده بود مشت محکم آرمین توی صورتش فرود اومد…
جیغ بلندی کشیدم اما فایده نداشت. آرمین طوری دیوونه شده بود که مشت دوم و بدون امون دادن به مهرداد زد و عربده کشید
_حرومی حالا دیگه از من قایمش میکنی؟از منن؟؟؟
خواست مشت سوم و بزنه که یه دختر بازوش و گرفت و گفت
_ولش کن آرمین.
همه چی یادم رفت و به اون دختره زل زدم.چه قدر خوشگل بود…یعنی ازدواج کرده بود؟هنوز از فکر در نیومده بودم بازوم کشیده شد. آرمین با خشم بازوم و دنبال خودش کشید.
با تقلا گفتم
_ولم کن آرمین نمیخوام باهات بیام… با توعم کری مگه؟پرواز دارم باید خودم و برسونم… ول کن بازوم و.
در یه ماشین و باز کرد و به عادت سابق شوتم کرد داخل ماشین و درو قفل کرد.
دیدم که مهرداد به این سمت اومد اما تا خواست در سمت منو باز کنه آرمین اسلحه ای از پشتش در آورد و سمت مهرداد نشونه رفت.
ترسیده به شیشه کوبیدم و داد زدم اما محل نداد.
نمیدونم به مهرداد چی گفت… ازش می ترسیدم.. رسما کبود شده بود از خشم… خدایا اگه بلایی سرم می‌آورد چی؟حالا من هیچی اگه آیلا رو می فهمید چی؟
پشت فرمون نشست و تمام حرصش و سر پدال گاز خالی کرد و راه افتاد.
به نیم رخ عصبیش نگاه کردم و گفتم
_نگه دار تو رو خدا… من باید برگردم… نمیخوام باهات بیام…اصلا با چه حقی منو دزدیدی؟نگه دار این کوفتیو…

حتی نگاهمم نکرد چه برسه به اینکه جواب بده.

با یاد آیلا اشکم در اومد. حتما الان خیلی ترسیده.
دستگیره رو کشیدم اما قفل بود. با التماس گفتم
_پیادم کن تو رو خدا… آرمین با توعم…
بازم هیچ جوابی نداد..
سرعتش اون قدر زیاد بود که از ترس قالب تهی کردم اما می دونستم هر حرفی بزنم بی فایدست.
ناچارا فرو رفتم توی صندلی و اشکام جاری شد. دردم خودم نبودم آیلا بود…. آرمین اگه آیلا رو ميفهميد برای ضربه زدن به من از اون استفاده می‌کرد. کاش اصلا قلم پام می شکست و نمیومدم ایران.
بیست دقیقه بعد ماشین و توی حیاط خونمون پارک کرد.
از اوضاع بهم ریخته ی حیاط معلوم بود کسی سال هاست اینجا زندگی نکرده.
پیاده شد و در سمت منو باز کرد. بازم بازوی بیچارم و گرفت و دنبال خودش کشوند..
نالیدم
_چی کار می خوای بکنی؟این همه سال گذشته آرمین چی ازم می‌خوای؟تو که زندگی خودتو تشکیل دادی ولم کن من برم.
درو با کلید باز کرد و هلم داد داخل خونه.
پشت سرم اومد و درو قفل کرد.
نگاهش کردم اما اون برای یه ثانیه هم نگاهم نمی‌کرد.
دو قدم جلو رفت و از جیبش پاکت سیگارش و در آورد و یه سیگار کنج لبش گذاشت و آتیشش زد.
جلوش ایستادم و در حالی که سعی می‌کردم آروم باشم گفتم
_ببین من برای دو ساعت دیگه پرواز دارم… ولم کن برم…ببین این همه سال گذشته دوتامون زندگی های خودمونو تشک…
حرفم و با صدای آرومش قطع کرد
_زندگی تشکیل دادی؟
سکوت کردم…. جلو اومد و گفت
_ازم اجازه گرفتی زندگی تشکیل دادی؟کیم من؟طلاق گرفتیم که حق شوهر بودن ازم گرفته شده؟
لبم و گاز گرفتم. دود سیگارش و داد بیرون و گفت
_من از قانون سر در نمیارم تو بگو… مجازات زنی که بدون شوهرش زندگی تشکیل میده چیه؟
تند نگاهش کردم و گفتم
_چیه حالا میخوای منو بدی دست قانون؟
ابرو بالا انداخت و گفت
_قانون خود منم!
دست راستمو گرفت و بالا آورد…
سیگارش و که نزدیک دستم کرد هدفش و فهمیدم و تند عقب رفتم.
خندید و سیگار و زیر پاش له کرد.
نگاهم به پنجره افتاد و بدون مکث تند به سمتش دویدم اما خیلی زود بهم رسید و از پشت کل تنم و حبس کرد توی بغلش.

نفسم بند اومد.
سرش و کنار گوشم آورد و پچ زد
_عطرتو عوض کردی؟دیگه اون بوی سابق و نمیدی!
تند عقب کشیدم و گفتم
_تو زده به سرت نه؟ بذار من برم چی از جونم میخوای؟
آرمین قبل ظهور کرد. بیشتر از این نتونست خونسرد جلوه بده و عربده زد
_فکر کردی من تا تو و جد آبادت و به گه خوردن نندازم میذارم بری؟؟
ترسیده نگاهش کردم. چرا انقدر ترسناک شده بود؟حتی ترسناک تر از قبل!
_چهار سال…چهار سال پیش به من گفتن زنت مرده…هانات مرده…اون قدر جرئت پیدا کردی که سر منو کلاه میذاری زنیکه ی عوضی؟
چسبیدم به دیوار
_حالا میگی ولم کن برم… پس کی تاوان چهار سال عذابی که من کشیدم و بده؟ تو میدی… مثل سگ تاوان میدی… مثل سگ پشیمون میشی از غلط اضافه ای که کردی!
مثل خودش گفتم
_تو عذاب کشیدی؟تو که راحته واست یکی و جایگزین کنی اما اونی که واقعا عذاب کشید من بودم جناب تهرانی تو چه میفهمی من چی کشیدم؟چه میفهمی من چهار سال تو کشور غریب چه بلایی سرم اومده؟حالا میخوای انتقام چیو ازم بگیری؟تو باعث شدی من مرگ و ترجیح بدم به زنده بودن.
جلو اومد و گفت
_حامله بودی…کو اون بچه؟
از همون چیزی که می ترسیدم به سرم اومد.
دستام و مشت کردم و گفتم
_بچه ای واست مهم شده که باور نداشتی باباشی؟
عصبی گفت
_اون توله سگ اهمیتی واسم نداره. میخوام بدونم سر تو چه بلایی اومد.
نگاهم و ازش دزدیدم و گفتم
_سقطش کردم. همون موقعی که بهم شک کردی منم بچه رو سقط کردم.
صورتش اخمو تر شد و به جای حرف زدن مثل شمر نگاهم کرد.

#لیلی
وارد اتاقم که شدم آرش و دیدم! با دیدنم تند قاب عکسم و روی میزم برعکس گذاشت.
به روی خودم نیاوردم. روی صندلی پشت میزم نشستم و گفتم
_چیزی شده جناب سرگرد؟
سر تکون داد و گفت
_اومدم ببینم پرونده ی بچه دزدی به کجا رسید؟
لای پرونده رو باز کردم و گفتم
_چند تا سر نخ پیدا کردم که نشون می‌ده همشون کار یه نفره… طرف زرنگ بوده اما بازم فکر همه جا رو نکرده.
نگاه خیرش روی صورتم افتاده بود. لبخند زدم و گفتم
_آراد خوبه؟
اخماش در هم رفت و سر تکون داد.دستی به موهاش کشید و گفت
_سه شبه به خونتون رفت و آمده!
ابرو بالا انداختم و گفتم
_اوهوم امره خیره!
خیلی تابلو فکش قفل کرد. سر تکون داد و گفت
_مبارکه… انگار قضیه جدیه که رفت و آمدشون زیاده.
لبخندم و پنهون کردم و گفتم
_اوهوم فرداشبم قراره صیغه ی محرمیت خونده بشه…
چنان سرش به سمتم چرخید که حس کردم گردنش رگ به رگ شد.
نتونست بیشتر از این خونسرد باشه و غرید
_باباتم می‌خواد دستی دستی دخترش و صیغه کنه هوم؟کی هست یارو که انقدر زود بله دادین؟
لبخندی زدم و گفتم
_خیلی کنجکاوین جناب سرگرد.
دستش و روی میز کوبید و گفت
_با من بازی نکن لیلی. کیه یارو؟
شونه بالا انداختم
_همکلاسی لاله…
اخماش بیشتر در هم رفت
_همکلاسی لاله؟
سر تکون دادم و گفتم
_اوهوم. تو دانشگاه از هم خوششون اومده فرداشبم قراره صیغه ی محرمیت بخونن.
اخماش کم کم از هم باز شد و زیر پوستی خندید و با جدیت گفت
_آها… کار خوبی میکنین.
عجب آدمی بود.
تا دو دقیقه ی قبل شاکی بود و حالا میگه کار خوبی می‌کنین.
دستاشو روی میزم گذاشت و خم شد.با جدیت گفت
_برگردیم سر کارمون!
خندم گرفت اما موضع خودم و حفظ کردم و مشغول توضیح دادن سرنخ هایی شدم که پیدا کرده بودم.

🍁🍁🍁🍁

رمان های بیشتر در کانال رمان من 
🆔 @romanman_ir

 

رمان یادم تورو فراموش به صورت کامل در وبسایت رمان برتر گذاشته شد

 

https://www.romanbartar.com/رمان-یادم-تو-را-فراموش-پارت-یک/

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 5 / 5. شمارش آرا 1

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
1648622752 R8eH6 scaled

دانلود رمان هذیون به صورت pdf کامل از فاطمه سآد 3 (3)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان:     آرنجم رو به زمین تکیه دادم و به سختی نیم‌خیز شدم تا بتونم بشینم. یقه‌ام رو تو مشتم گرفتم و در حالی که نفس نفس می‌زدم؛ سرم به دیوار تکیه دادم. ساق دستم درد می‌کرد و رد ناخون، قرمز و خط خطی‌اش کرده…
InShot ۲۰۲۳۰۴۲۲ ۱۸۱۰۳۸۳۶۶

دانلود رمان سکوت سایه ها pdf از بهاره شریفی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       رمان حاضر در دو زمان حال و گذشته داستان زندگی و سرگذشت و سرنوشت دختری آرام، مهربان و ترسو به نام عارفه و پسری مغرور و یکدنده به نام علی را روایت می کند. داستان با گروهی از دانشجویان که مجمعی سیاسی- اجتماعی…
IMG ۲۰۲۱۱۰۰۶ ۱۷۰۶۰۹

دانلود رمان شهر بی شهرزاد 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:         یه دختر هفده‌ساله‌ بودم که یتیم شدم، به مردی پناه آوردم که پدرم همیشه از مردونگیش حرف میزد. عاشقش‌شدم ، اما اون فکر کرد بهش خیانت کردم و رفتارهاش کلا تغییر کرد و شروع به آزار دادنم کرد حالا من باردار بودم…
IMG 20240524 022305 966

دانلود رمان جوزا جلد دوم به صورت pdf کامل از میم بهار لویی 5 (3)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:     برای بار چندم، نگاهم توی سالن نیمه تاریک برای زدن رد حاجی فتحی و آدمهایش چرخید، اما انگار همهی افراد حاضر در جلسه شکل و شمایل یکجور داشتند! از اینجا که نشسته بودم، فقط یک مشت پسِ سر معلوم بود و بس! کلافه بودم و…
IMG 20240405 130734 345

دانلود رمان سراب من به صورت pdf کامل از فرناز احمدلی 4.8 (12)

2 دیدگاه
            خلاصه رمان: عماد بوکسور معروف ، خشن و آزادی که به هیچی بند نیست با وجود چهل میلیون فالوور و میلیون ها دلار ثروت همیشه عصبی و ناارومِ….. بخاطر گذشته عجیبی که داشته خشونت وجودش غیرقابل کنترله انقد عصبی و خشن که همه مدیر…
IMG 20230128 233708 1462 scaled

دانلود رمان ضد نور 5 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         باده دختری که عضو یه گروهه… یه گروه که کارشون پاتک زدن به اموال باد آورده خیلی از کله گنده هاس… اینبار نوبت باده اس تا به عنوان آشپز سراغ مهراب سعادت بره و سر از یکی از گندکاریاش دربیاره… اما…
IMG 20230128 233828 7272

دانلود رمان برای مریم 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         روایتی عاشقانه از زندگی سه زن، سه مریم مریم و فرهاد: “مریم دختر خونده‌ی‌ برادر فرهاده، فرهاد سال‌ها اون رو به همین چشم دیده، اما بعد از برگشتش به ایران، همه چیز عوض می‌شه… مریم و امید: “مریم دو سال پیش…
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۹ ۱۸۳۵۵۷۸۲۰

دانلود رمان کابوس پر از خواب pdf از مریم سلطانی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   صدای بگو و بخند بچه‌ها و آمد و رفت کارگران، همراه با آهنگ شادی که در حال پخش بود، ناخودآگاه باعث جنب‌و‌جوش بیشتری داخل محوطه شده بود. لبخندی زدم و ماگ پرم را از روی میز برداشتم. جرعه‌ای از چای داغم را نوشیدم و…
IMG 20230128 233633 5352

دانلود رمان کابوک 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان :     کابوک داستان پر فراز و نشیبی از افرا یزدانی است که توی مترو کار می‌کنه و تنها دغدغه‌ش بدست آوردن عشق همسر سابقشه… ولی در اوج زرنگی، بازی می‌خوره، عکس‌هایی که اونو رسوا میکنه و خانواده ای که از او می‌گذرن ولی از…
photo 2020 01 18 21 23 452

رمان آبادیس 0 (0)

1 دیدگاه
  دانلود رمان آبادیس خلاصه : ارنواز به وصیت پدرش و برای تکمیل. پایان نامه ش پا در روستایی تاریخی میذاره که مسیر زندگیش رو کاملا عوض میکنه. همون شب اول اقامتش توسط آبادیسِ شکارچی که قاتلی بی رحمه و اسمش رعشه به تن دشمن هاش میندازه ربوده میشه و…
اشتراک در
اطلاع از
guest

33 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Pegah
Pegah
4 سال قبل

چرا پارت 37 نمیاد 😑

هانا
هانا
4 سال قبل

بچه ها خبر بدی براتون دارم. مثل اینکه هانا بیمار هست و یه مشکلی براش پیش اومده😢😢😢

*آزاده*
*آزاده*
4 سال قبل

استااااد کجایی که یه آزاده قلابی پیدا شده 😢😢😢😢
بچه ها بخدا من آزاده واقعی ام منو با اون اشتباه نگیرید.
استاد به پیرهن آبی رنگت قسم من واقعی ام .
بعدش اونایی که میگن آراد و آیلا باهم بشن بابا اگه اینا باهم بشن که رمان خیلی خض میشه.

فرزانه
فرزانه
4 سال قبل

سلام
اول اينكه نوسينده جان شخصيت ارمين يادت نره ارمين در فصل عروس استاد شخصيتى كم از امير نداشت و الان مى تونه راحت بفهمه كه دختر هانا دختر خودشه و هانا ازدواج نكرده
و اينكه اينايى كه غر مى زنن امير الكى حذف شد ازين ديد نگاه كنيم كه تو مهمونى هيچ كس انتظار نداشت امير بخواد ليلى بفروشه اينجا هممون گول خورديم و بعدشم انتظار نداشتيم ليلى انقدر زرنگ باشه كه همه چيو برنامه ريزى كرده باشه و اينجا دوباره همه غافل گير شديم و بعدشم كه تير خورد و معما اينه كه كى بهش تير زد…
ولى در كل لطف كن ديگه بيشتر كشش نده خسته شديم ممنون
و

الی
الی
4 سال قبل

از کجا میدونید اسم بچه اش اراده؟

Sokoot
Sokoot
4 سال قبل

سلام به نظر من داستان داره زیادی از این شاخه به اون شاخه میپره یه روند محکم و یک دست نداره بیش از اندازه کش دار شده شخصیتهای اصلی داستان که در ابتدا در کنار هم بودن الان رودر روی هم قرار گرفتن خلاصه کلام نویسنده عزیز و محترم باید بتونه پایان داستان رو به روش منطقی و معقولانه رقم بزنه باز هم خسته نباشی خدا قوت

Mehrnosh
پاسخ به  Sokoot
4 سال قبل

ناموسا یکی بگه اراد کیع؟😐

Maryam.b
Maryam.b
پاسخ به  Mehrnosh
4 سال قبل

بچه ارش خان ایکبیری 😐

نيكا
نيكا
4 سال قبل

من دارم ميخونم كه نهايتا ارمين و هانا بهم برسن😂

نيكا
نيكا
4 سال قبل

نويسنده جون پليزن پدر هانارو توسط ارمين دربيار بعدهم برسونشون قربون دستت بوس بوس😂

صبا
صبا
4 سال قبل

ما داریم برا تقابل ارمین و هانا له‌له میزنیم
بعد یهو این وسط شما از ارش و لیلی میگی؟! ناموسا؟؟!!
فکر کنم منفور‌ترین زوج این سه‌تا کتاب ارش و لیلی باشن :///

Maryam.b
Maryam.b
4 سال قبل

امیدوارم اراد بچه ارش باشه چون اصلا حوصله ارشو ندارم:|
امیر زنده باشه(که هست):)
ارمین ایلا رو از هانا نگیره:|
ارمین و هانا بشینن برای اولین بار ت عمرشون مث ادم با هم حرف بزننو با هم کنار بیان:|
خلاصه اینکه
نویسنده جااااان عزیز دلم قربون چشمات و قلم خوشگلت بشم من لطفا داستان رو بر وفق مراد اکثریت ممبرات پیش ببرو تر نزن ب داستان فوق العادت
حالا اون وسط مسطا ایلا و اراد هم بزرگ شن و عشقی و عاشقیو اینا :))))

*آزاده*
*آزاده*
پاسخ به  Maryam.b
4 سال قبل

فکر کنم بعدش نوه و نتیجه های اینا عاشق هم بشن و همین جوری بره تا برسه به ما
بابا مگه مسخره بازی ما بزور داریم رمان مامان باباشون میخونیم وای بحال اینکه ترنم خانوم بیاد داستان بچه هاشونو بنویسه

ایلین
ایلین
پاسخ به  *آزاده*
4 سال قبل

چرا خوبه که, ایلا و اراد…. وای من میمیرم واسه پایان خوش… با صبا موفقم بیخیال لیلی و ارش…

nilay
nilay
پاسخ به  Maryam.b
4 سال قبل

یکی بگه آراد کیه ؟یهو از کجا پرید تو رمان؟

ایلین
ایلین
پاسخ به  nilay
4 سال قبل

پسره ارش و ساناز, البته امیدوارم…

Maede
Maede
4 سال قبل

آرمین حقش بوده بیخود کرد که به هانا شک کرد😑😒
آرش هم حقشه که لیلی کلا باهاش کات کنه چون اونم بیخود کرد به لیلی شک کرد😑😒
امیر رو هم بیارید😟😬
قشنگی زمان به اینه که لیلی و امیر به هم برسن😍😍
اینجوری همشون خانواده دارن😃😃😃😃😃

mobina
mobina
4 سال قبل

یعنی خاک تو, سر هانا
اون همه عشق کجا رفته اخه
یعنی اصلا از حال آرمین خبر نداشت که الان طلب کار هم هست واقعا که

Atena
Atena
4 سال قبل

امیرو دوبارع بیارین-_-

بهترین شخصیتی کع تو رمان بود همی امیر بود:/

Roza
4 سال قبل

اینطور که معلومه حالا حالاها هانا و آرمین قرار نیست باهم خوب بشن و تازه جنگشون شروع شده، ولی به نظر من آرمین حقش بوده که این بلا سرش بیاد، و حالا مطمئنم که آرمین با گرفتن آیلا از هانا انتقامشو میگیره

ایلین
ایلین
4 سال قبل

اوخی ارمین بیچاره, فانتزیم اینه تو جلد های بعدی ایلا و اراد هم عاشق هم بشن…

جانت
جانت
4 سال قبل

سلام
این پارت رو دوست داشتم
فقط اراد کمی … حالا ببینیم ترنم میخواد چی کار کنه!
خواهشا فکر دل ما هم باش :))))

Zazaro
Zazaro
4 سال قبل

چقد صحنه برخورد آرمین و هانا بد بود. گفتم بعد چهارسال حتما دلتنگ همن آرمین عصبیه قبول ولی هانا با وجود اون همه عشق میتونست عاشقانه تر رفتار کنه و علت نبودش رو توضیح بده بعدا ب چ حقی بچه رو از باباش قایم پیکنه نمیفهمم؟؟؟؟؟؟؟؟

Ghazal
Ghazal
پاسخ به  Zazaro
4 سال قبل

باهات خیلی موافقم واقعا خیلی بی معنیه این همه منتظر این لحظه بودیم ⁦乁( •_• )ㄏ⁩⁦¯\_( ͠° ͟ʖ °͠ )_/¯⁩

Zx
Zx
پاسخ به  Zazaro
4 سال قبل

گلم اگه شوهر خودتم بعد کلی بدبختی ک براش کشیدی به بچت شک میکرد موقع دیدنش عاشقانه رفتار میکردی:/

*آزاده*
*آزاده*
پاسخ به  Zx
4 سال قبل

آره چون گذشته ها مال گذشته هاست

/:
/:
پاسخ به  Zazaro
4 سال قبل

واقعا نسخره بود حتی یجوری بود که انگار هانا اونور ازدواج کرده و آیلا فکر میکنه بابتش همون مردس که گفت بابام منتظرمونه.

Hanna
Hanna
4 سال قبل

پارت بعدی کی منتشر میشه؟!!؟

Tresa
Tresa
4 سال قبل

نه تو رو خدا خواهش میکنم آراد پسر ترش نباشه، لطفا🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️🙏🙏🙏🙏🙏

aram
aram
4 سال قبل

اه ینییی چی این چ وضع پست گذاشتنه ..مگ جونت درمیاد یکم از ارمین و هانا بنویسی؟😑😐

دسته‌ها

33
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x