21 دیدگاه

رمان استاد خلافکار پارت 4

5
(2)

 

 

با نفس تنگی گفتم
_خودم میرم.
سری تکون داد و گفت
_منم میرم توی باغ یه سیگار بکشم…
باشه ای گفتم و از پله ها بالا رفتم… خودم و به دستشویی رسوندم و چند تا نفس عمیق کشیدم…
اگه آرش اینجا بود با شنیدن این حرفا روانی میشد.
حیف… حیف مجبورم وگرنه چه خوب میشد دست بند زدن به دستاش و پرت کردنش توی هلوفدونی.
آبی روی گردنم زدم و از دستشویی بیرون اومدم.
از پله ها که پایین اومدم با دیدن دختر پسرایی که با لباس های افتضاح توی بغل هم می رقصیدن حالم بهم خورد. باید یه گزارش برای مرکز می فرستادم تا بیاد و همشون رو جمع کنه.
به جای نشستن به باغ رفتم تا کیان رو پیدا کنم.
نقطه ای دور و خلوت دیدمش با یه پسر کنارش داشت حرف می‌زد.
نامحسوس نزدیکشون شدم و پشت یه درخت پناه گرفتم.
صدای ناآشنای مرد کنارش توی گوشم پیچید:
_تحقیق کردی دربارش؟
کیان جواب داد
_آره…نه ننه بابا داره نه کس و کار… به پا گذاشتم واسش دوست و رفیق جون جونی هم نداره. منتهی بد رو مخه.
مرد خندید و گفت
_چی شد پا نمیده؟
_پا هم بده من نمی‌ک**نمش وقتی اون وریا واسش کرور کرور پول میدن اما نچسبه… یه مدلیه اصلا لذت نمی‌برم از بودن باهاش. یه سری دخترا رو خوب حال میکنم باهاشون تا بفرستمشون اون ور.
_مثل لاله؟
نفس توی سینه م حبس شد و سرتاپا گوش شدم. کیان با صدای آرومی گفت
_فرق داره اون واسم…
سکوت کرد… لعنتیا چرا ادامه نمیدادن؟
مرد گفت
_برو دختره رو تنها نذار خودت و تو دلش جا کن ماست و خیاری نرو جلو.بهش حال بده اما به اندازه خودتم کنترل کن حالت خراب نمیشه. باهاش حال کن اما به موقعش بکش کنار تا بهت اعتماد کنه و هر جا خواستی بیاد باهات.
فکم قفل کرد و دیگه نموندم چون هر آن امکان داشت کیان برگرده.
فوری خودم و توی خونه باغ انداختم و پشت میزمون نشستم. پنج دقیقه بعد وارد شد و با دیدن من لبخند محوی به صورتم پاشید.

به سمتم اومد و کنارم نشست. گفت
_برقصیم؟
همین و کم داشتم که مثل روانی ها برم اون وسط و شکلک در بیارم.
با لبخند مضحکی گفتم
_رقصیدن این مدلی بلد نیستم.
دستش به سمت لیوان مشروبش رفت… مثل آب قلپ قلپ از اون زهر ماری خورد و گفت
_چه جور رقصیدنی بلدی؟
نگاه به چشمای سبز عسلیش انداختم و گفتم
_چه طور؟
_می‌خوام برقصی واسم…
موبایلش و در آورد و پیامکی برای یه نفر فرستاد و موبایل و برگردوند توی جیبش و گفت
_شخصیت آرومت به یه رقص آروم میخوره. خالی میکنم اون وسط و برات… برقص واسه من… با من… راحت باش باهام لیلا.من میخوامت،هجده سالم نیست که هوس یه روزه ی یه دختر و بکنم. دلی میخوامت…
همون لحظه آهنگ ملایمی پخش شد و اکثرن کنار رفتن.
دستم و گرفت… بلندم کرد و دنبال خود‌ش وسط کشوند.
داشتم میمردم و از درون مثل مار به خودم می پیچیدم.
دستای بزرگش دورم حلقه شد. زیادی هیکلی بود… غولی بود برای خودش. در مقابلش زیادی ظریف بودم.
به اجبار دستام و دور گردنش حلقه کردم.
صورتش و به صورتم چسبوند و آروم باهام تکون خورد و کنار گوشم پچ زد
_چی داری تو وجودت دختر که تو این مدت کم اینجوری اسیرت شدم؟
چه قدر خوب بلد بود نقش بازی کنه. من چه قدر بدبخت بودم توی بغل یه مرد خلافکار می رقصیدم. یه مردی که خواهرمو…
حلقه ی دستش دور کمرم تنگ تر شد و خیسی زبونش و روی لاله ی گوشم حس کردم.
تمام تنم منقبض شد.. کی تموم میشد این آهنگ لعنتی؟
نفساش به گوشم خورد
_بریم بالا؟
بی طاقت عقب کشیدم و لرزون گفتم
_من باید برم…
تند ازش فاصله گرفتم و به سمت در رفتم. تا خدمتکار مانتوم و بیاره بهم رسید بازوم و گرفت. برم گردوند و گفت
_کجا؟ناراحتت کردم؟
نگاه ازش گرفتم و گفتم
_ببخشید من باید برم. میشه یه تاکسی خبر کنید؟
خیره نگاهم کرد و جدی گفت
_میرسونمت خودم

* * * * *
ماشین و سر کوچه پارک کرد. تشکر کردم و خواستم پیاده بشم که مچ دستم رو گرفت.
به طرفش برگشتم. بدون ول کردن دستم گفت
_با دوستم صحبت کردم. برای کار مدلینگی.
چشمام برق زد و گفتم
_راست میگی؟
سر تکون داد و گفت
_آره عزیزم…منتهی چند تا عکس تمام قد ازت میخوان.
متفکر گفتم
_اممم باشه… میفرستم برات. قبولم میکنن؟
دست دیگش و بالا آورد و صورتم و لمس کرد و گفت
_مگه میشه این زیبایی و دل فریبی و ببینن و رد کنن؟
لبخند خجالت زده ای زدم که با نگاهی عاشقانه گفت
_چرا نمی گی مال منی و خیالم و راحت نمیکنی؟یه جواب درست بهم ندادی.من میخوامت…پسم نزن…باشه؟
نگاهش کردم و با لبخند چشم بستم که لبخند عمیقی زد و دندون های سفید و ردیفش رو نشونم داد.
دستم و بالا برد و چندین بار پشت دستم و بوسید و گفت
_دیگه آرزویی تو این دنیا ندارم.
فقط نگاهش کردم.دستم و کشید و بغلم کرد.
تقریبا میشد گفت توی بغلش گم شدم.
دستم مشت شد… صداش توی گوشم پیچید
_زندگیم تا قبل از این خیلی تو خالی بود. تو همین مدت کم چی کار کردی باهام؟
عطرش بوی خوبی داشت… صداشم خوب بود… قیافشم خوب بود… اصلا برای یه دختر دیوونه کننده بود اما من تحملش و نداشتم.
طوری که شک نکنه عقب کشیدم و گفتم
_من دیگه باید برم.
خیره نگاهم کرد و گفت
_هنوزم قبول نمیکنی برات خونه بگیرم؟خانوم آینده ی من لیاقتش خیلی بالاتر از این محله ست نفسم… لجبازی نکن…خیالم راحت نیست اینجایی…با اون لات های محلتون.. اگه یکی شون یه بلایی سرت بیاره من چی کار کنم؟
_من مواظب خودم هستم.
نگفتم با اون ٱموزش هایی که من دیدم این پسرا برام حکم یه کفتر و دارن.
هر چند درد اون خودش بود. دخترای باکره رو گرون تر میخریدن
نفسش و فوت کرد و گفت
_باشه خانومم… هر چی تو بگی.
لبخندی زدم و خواستم پیاده بشم که مچ دستم و سفت تر گرفت و گفت
_نمیخوای یه کام از اون لب های شیرینت مهمونم کنی؟

مات موندم…حقته لیلی وقتی که پا به این ماموریت گذاشتی باید فکر اینجاهاش و میکردی.
خواستم جوابی بهش بدم که گوشیم زنگ خورد و از جا پریدم.
دست توی جیبم کردم و موبایلم و ازش بیرون کشیدم.
با دیدن شماره ی آرش لبم و گاز گرفتم و به خاطر سنگینی نگاه کیان جواب دادم
_بله؟
صدای عصبیش توی گوشم پیچید
_اگه همین الان از ماشین اون حروم زاده پیاده نشی میام با یه تیر خلاصش میکنم مرتیکه رو… بگو ورداره اون نگاه سگ مصبش و از روت.
با لبخندی مصنوعی گفتم
_سلام سمانه جون خوبی؟ نه قربونت خواب نبودم چیزی شده؟
نگاه کیان همچنان روم بود.آرش داد زد
_بس کن لیلی دیوونم کردی پیاده‌ شو تا به جنون نرسیدم.
داشتم کم می‌آوردم با این وجود ظاهر خودم و حفظ کردم و گفتم
_چشم عزیزم دارم جزوه هارو فقط اگه میشه پنج دقیقه دیگه بهت زنگ بزنم؟
صدای خسته ی آرش توی گوشم پیچید
_نذار بهت دست بزنه که جون میدم لیلی…
با لبخند مصنوعیم گفتم
_چشم خداحافظ.
تماس و قطع کردم. کیان گفت
_کی بود عزیزم؟
_یکی از بچه های دانشگاه ازم یه سوالی داشت. خیلی خوش گذشت من با اجازه برم فردا تو دانشگاه می بینمت.
سری با اکراه تکون داد و گفت
_میام دنبالت عزیزم.
ناچارا سری تکون دادم و پیاده شدم زیر سنگینی نگاهش کلید انداختم و به محض وارد شدن یکی مچ دستم و گرفت و تا به خودم بیام توی آغوش آشنایی فشرده شدم.
دستام و دور شونه هاش حلقه کردم و کیفم از دستم افتاد.
حریصانه به خودش فشارم داد و گفت
_میدونی از فکر اینکه لمست کرده چی به حالم اومد؟بسه لیلی دارم دیوونه میشم.
نفس عمیقی کشیدم و عطرش و توی سینه فرستادم و گفتم
_من بیشتر از تو عذاب میکشم آرش… خیلی بیشتر.
دستاش و دو طرف صورتم گذاشت و گفت
_پس بی خیال شو… نامردم اگه خودم واست پیداش نکنم تو بکش کنار فقط به خاطر…
بی اختیار روی پا بلند شدم و با گذاشتن لب هام روی لب هاش صداش و قطع کردم.
دستش دور کمرم پیچیده شد و در حین بوسیدن با التهاب و از سر حرص لب هام هلم داد داخل خونه و در و با پاش بست.

در حالی که با انگشت روی سینه ش خطوط فرضی می‌کشیدم گفتم
_می‌ترسم با این اومدنات خراب کنی همه چیو… امشب خودم شنیدم که گفت برام بپا گذاشته.
موهام و نوازش کرد و گفت
_اگه فکر کردی نامزدم و تو این محله تنها می‌ذارم کور خوندی. بار آخرتم باشه بدون جی پی اس و بدون اینکه به من بگی بلند میشی با این مرتیکه میری بیرون. فکر کردی اینجا به حال خودت ولت کردم و نمی‌دونم کجاها میری؟

ابرو بالا انداختم و گفتم
_تو هم واسم بپا گذاشتی؟
_هممم…
مشتی به سینش کوبیدم
_خیلی بدی.
قفسه ی سینه ی پهن و مردونش بالا و پایین شد و گفت
_بد نیستم. عاشقم… غیرت دارم.نمیتونم دستی دستی نامزدم و بفرستم تو دهن اژدها…
لبخندی روی لبم نشست. سرم و بلند کردم و زیر گلوش و بوسیدم که کلافه گفت
_نکن… من نمی‌فهمم دو تا آدم بالغ چرا باید جون بکنیم؟اگه به بابات قول نداده بودم تا قبل ازدواج کاری باهات نداشته باشم میدونستم الان چیکارت کنم. نمی‌فهمم منو به عنوان دومادش قبول نکرده یا فکر کرده میذارم در میرم؟ بابا کل شهر فهمیدن خاطرت و میخام …
خندم ‌شدت گرفت و گفتم
_دیگه بابام فهمید جنبه نداری که این جوری تهدیدت کرد.
ناگهانی خم شد به سمتم و دستام و بالای سرم حبس کرد و گفت
_من جنبه ندارم؟
با شیطنت ابرو بالا انداختم… سرش و نزدیک آورد و کام عمیقی از لب هام گرفت و با حرص گفت
_بعد ازدواج نشونت میدم بی جنبه ای چیه.
خندیدم و از زیر دستش فرار کردم. گفتم
_موقعی که خواستی بزنی بیرون حواست به اطراف باشه… یکی و گذاشته کشیک بکشه.
با نگاه معناداری گفت
_کجا میری؟
_دانشگاه…
پوفی کرد
_خراب شه اون دانشگاه…
_باز غر زدنت شروع شد آرش… اونجا که خطری نداره. تازه آرمین هم که اونجاست هوامو داره.
_آرمین جز خودش هوای هیچکی و نداره دل به اون خوش نکن فکر کنم خودم باید دست به کار شم.
پقی زدم زیر خنده و گفتم
_با این هیکلت بیای پشت میز بشینی؟سرگرد مملکت و این کارا؟
نگاه معناداری بهم کرد و گفت
_سرگرد مملکت واسه تو چه کارا که نمیکنه!

🍁🍁🍁

پارت گذاری هر شب تو کانال رمان من 
🆔@romanman_ir

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 5 / 5. شمارش آرا 2

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۴۳۹۱۱۴

دانلود رمان ستی pdf از پاییز 2 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   هاتف، مجرمی سابقه‌دار، مردی خشن و بی‌رحم که در مسیر فرار از کسایی که قصد کشتنش را دارند مجبور به اقامت اجباری در خانه زنی جوان می‌شود. مردی درشت‌قامت و زورگو در مقابل زنی مظلوم و آرام که صدایش به جز برای گفتن «چشم‌»…
رمان عشق ممنوعه استاد پارت 19

دانلود رمان بوسه با طعم خون 5 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:     شمیم دختر تنهایی که صیغه ی شهریار میشه …. شهریارِ شیطانی که بعد مرگ، زنده ها رو راحت نمیذاره و آتش کینه ای به پا میکنه که دودش فقط چشمهای شمیم رو می سوزونه …. این وسط عشقی که جوونه می زنه و بوسه…
IMG 20230130 113231 220

دانلود رمان کلنجار 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       داستان شرحی از زندگی و روابط بین چند دوست خانوادگی است. دوستان خوبی که شاید روابطشان فرای یک دوستی عادی باشد، پر از خوبی، دوستی، محبت و فداکاری… اما اتفاقی پیش می آید که تک تک اعضای این باند دوستی را به…
3

رمان جاوید در من 0 (0)

3 دیدگاه
  دانلود رمان جاوید در من خلاصه : رمان جاويد در من درباره زندگي آرام دختريست كه با شروع عمليات ساخت و ساز برابر كافه كتاب كوچكش و برگشت برادر و پسرخاله اش از آلمان ، اين زندگي آرام دستخوش نوساناتي مي شود.
Screenshot ۲۰۲۳۰۱۲۳ ۲۲۵۴۴۵

دانلود رمان خدا نگهدارم نیست 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       درباره دو داداش دوقلو هست بنام های یغما و یزدان یزدان چون تیزهوش بود میفرستنش خارج پیش خالش که درس بخونه وقتی که با والدینش میره خارج که مستقر بشه یغما یه مدتی خونه عموش میمونه که مادروپدرش برگردن توی اون مدتت…
unnamed

رمان تمنای وجودم 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان تمنای وجودم خلاصه : مستانه دختر زیبا و حاضر جوابی است که ترم آخر رشته عمران را می خواند. او در این ترم باید در یکی از شرکتهای ساختمانی مشغول بکار شود. او و دوستش شیرین با بدبختی در شرکت یکی از آشنایان پدرش مشغول بکار میشوند.…
IMG 20230127 013512 6312 scaled

دانلود رمان می تراود مهتاب 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       در مورد دختر شیطونی به نام مهتاب که با مادر و مادر بزرگش زندگی میکنه طی حادثه ای عاشق شایان پسر همسایه ای که به تازگی به محله اونا اومدن میشه اما فکر میکنه شایان هیچ علاقه ای به اون نداره و…
IMG 20230127 013504 2292

دانلود رمان سعادت آباد 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان :         درباره دختری به اسم سوزانه که عاشق پسر عموش رستان میشه و باهاش رابطه برقرار میکنه و ازش حامله میشه. این حس کاملا دو طرفه بوده ولی مشکلاتی اتفاق میوفته که باعث جدایی این ها میشه و رستان سوزان رو ترک…
1050448 سیم خاردار روی حصار تاریک عکس سیلوئت تک رنگ

دانلود رمان حصاری به‌خاطر گذشته ام به صورت pdf کامل از ن مهرگان 5 (2)

1 دیدگاه
  خلاصه رمان:       زندگی که سال هاست دست های خوش بختی را در دست های زمستانی دخترکی نگذاشته است. دخترکی که سال هاست سر شار از غم،نا امیدی،تنهایی شده است.دخترکی با داغ بازیچه شدن.عاشقی شکست خورده. مردی از جنس عدالت،عاشق و عشق باخته. نامردی از جنس شیطانی،نامردی…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۴ ۲۱۴۷۲۱۹۷۸

دانلود رمان کنار نرگس ها جا ماندی pdf از مائده فلاح 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان : یلدا پزشک ۲۶ ساله ایست که بخاطر مشکل ناگهانی که برای خانواده‌اش پیش آمده، ناخواسته مجبور به تغییر روش زندگی خودش می‌‌شود. در این بین به دور از چشم خانواده سعی دارد به نحوی مشکلات را حل کند، رویارویی او با مردی که در گذشته درگیری…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

21 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Atena
Atena
5 سال قبل

وای ارمین عشقع
بالخرع اومد*-*

liana
پاسخ به  Atena
4 سال قبل

هانا هنوز وارد رمان نشده؟؟؟ بعداز مهاجرت هاناست یا قبلش اصلا چرا اسم رمان عوض میشه پس تکلیف هانا و نی نیش چیشد

ارمانم
ارمانم
پاسخ به  liana
3 سال قبل

ن گل هانا و نینیش فصل دوم استاد خلافکار میان توداستان چون اشخاص عوض میشن اصم رمان و تغییر میدن

می می
5 سال قبل

خب اگه نمیخواستی ادامه بدی از اول نمیزاشتیش دیگه پووووف

ailin
ailin
5 سال قبل

سلام پارت بعدی چند سال دیگه گذاشته میشه؟

saghi
saghi
5 سال قبل

خیلی دوست دارم بفهمم آخر رابطه هانا و آرمین واقعا جداییه یا نه .
پنجاه پارت خوندیم آخرش نفهمیدیم آرمین واقعا عاشق بود یا نه . آخه اگه عاشق بود که انقدر راحت تهمت هرزگی نمیزد!!!!!!!! اگرم نبود که پس هانا بیخودی اینهمه پاش واستاد !!!
این رمان بعد از رفتن هاناست یا هنوز هانا نرفته؟؟؟

Maryam.b
Maryam.b
پاسخ به  saghi
5 سال قبل

ادمین جان این سوالا و هزار تا سوال دیگه که تو مغز ماست همه از شما و نویسنده محترم پرسیده میشه هااا خواهشا پاسخگو باش هم شما و هم ترنم خانم ……اون یکی رمان که اصلا معلوم نشد چی شد لااقل بگید این رمان و اتفاقات اش بعد عروس استاده قبلشه وسطشه هر جاش است بگین در ضمن این سوالا منحصرا از نویسنده پرسیده شده پس جواب بده…..

asal
asal
پاسخ به  saghi
5 سال قبل

هانا رفته

Nrgs
Nrgs
5 سال قبل

وای خدا کنه زود ارمین بیاد ت رمان عاشق اخلاقای سگیشم😂

asal
asal
پاسخ به  Nrgs
5 سال قبل

منم باهات موافقم عاشقققق اخلاقشم خیلی خوب بلده ضد حالی بزنه

Fati
Fati
پاسخ به  asal
4 سال قبل

ببخشید عزیزم این ارمینی که میگی همون آرمین تو رمان عروسه استاده😳
یعنی چی؟؟این بازی ها یعنی چی رمانارو به هم ربط میدن خوب لاقل بگین بدونیم چی به چیه😐😐

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Fati
4 سال قبل

بله من تو پارت یک و دو توضیح دادم فاطی جان

hermis
hermis
5 سال قبل

خب ادامه همون رمانه ولی من دوست دارم بدونم سر هانا و بچش چی اومد
ممنون بابت رمان های زیبایی که رو سایت میزاری ادمین عزیز فقط لطفا پارت هارو زود به زود بزار

حنا
حنا
5 سال قبل

ادمین جان مگه نگفتین هر شب ساعت 12 یه پارت از این رمان تو کانال میذارین پس کوش؟؟

Mkol
5 سال قبل

اییییی جوووووووونم ارمیییییییننن😍
عاشق سگ اخلاقیاشم😂😂
دلم میخواد زودتر بیاد تو رمان😂😍

آوا
آوا
5 سال قبل

تو گور بابای آرمین
مرتیکه ی دیوث
هرجا نگا میکنیم یر و کلش پیدا میشه الدنگ اههههه

Maryam.b
Maryam.b
پاسخ به  آوا
5 سال قبل

یعنی خیلی ازش بدت میادا همه جا ازش بد مینویسی…خخخخخ

آوا
آوا
پاسخ به  Maryam.b
5 سال قبل

دلم میخواد جررررش بدم
کاش فقط بدم میومد ازش
مردم انقد گوه?
خدا نصیبه گرگه بیابون نکنه فقط’با اون اخلاق گوهش نکبت’

Maryam.b
Maryam.b
پاسخ به  آوا
5 سال قبل

میگن هر چی بدت بیاد سرت میاداااا حواست باشه
خخخخخخ

asal
asal
پاسخ به  آوا
5 سال قبل

اتفاقا منعاش این اخلاقشم خیلی قشنگ ضد حالی میزنه خیلی باحال رو دست میزنه تو کارشم فوق العاده ماهره قشنگم حال میده چی از این بهتر خخخخخخخخخخخخخخ

دسته‌ها

21
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x