62 دیدگاه

رمان استاد خلافکار پارت 5

4.7
(3)

 

* * * * *

پیامک گوشیم رو باز کردم!نوشته بود:
_امروز که انقدر خوشگل شدی دور نشستی تا نتونم یه دل سیر نگات کنم؟
سرم و بلند کردم….کی وقت کرد پیام بفرسته؟
نگاه معناداری بهم انداخت و به تدریسش ادامه داد.وقتی لاله رو ببینم می دونم چی کار کنم باهاش… چه قدر احمق بود که خر حرف های این استاد خلافکار شده بود.
هر چند اون بازیگر زیاد ماهری بود…کلاس که تموم شد عمدا لفتش دادم تا همه برن… باید ازش راجع به مدلینگی می پرسیدم. انگار اونم همین قصد و داشت که تمام دانشجو های دورش رو دور کرد.
کوله م و برداشتم و به سمتش رفتم.
لبخند محوی زد و نزدیکش که رسیدم گفت
_دیگه حق نداری بری اون ته کلاس بشینی ها…
ریز خندیدم و گفتم
_کیاااان؟
نگاه با عشقی بهم انداخت و گفت
_جان دل کیان؟
با تردید ساختگی گفتم
_عکسایی که فرستادم نشون دادی به دوستت؟چی گفت؟
به سمت در رفت و حالا که کلاس خالی شده بود در کلاس و بست و گفت
_گفتم خوشگلم…قبولت کرد.
هیجان زده پریدم و گفتم
_راست میگی؟
سری تکون داد و گفت
-مگه میشه خانوم منو قبولش نکنن؟
وقتی دیدم داره به سمتم میاد قلبم از کار افتاد. حتی فکر اینکه کسی جز آرش نزدیکم باشه هم عذابم میداد.
لبخند مصنوعی زدم و گفتم
_حالا باید چی کار کنم؟
بی فاصله ازم ایستاد و بازوهام گرفت و منو چسبوند به خودش و مسخ شده گفت
_تابستون می برمت دبی…
_کووو تا تابستون نمیشه زودتر برم؟
با لبخند محوی به صورتم نگاه کرد و گفت
_خانوم من که تنهایی نباید بره.. منم که نمی تونم دانشگاه و ول کنم.
دستش روی گونه م نشست…خواستم عقب بکشم که با باز شدن در کلاس کیان جا خورده چند قدم عقب رفت.
چشمم که به آرمین افتاد نفس راحتی کشیدم.
چشم غره ی بدی به سمتم رفت و رو به کیان گفت
_تو دفتر اساتید سراغ تو میگیرن امیر.
امیر کیان سری تکون داد.. کیفش رو برداشت و گفت
_میرم الان…
آرمین دست به سینه منتظر نگاهش کرد و گفت
_خوب برو.
معلوم بود می خواد دکش کنه.. کیان هم فهمید و نگاه معناداری به آرمین انداخت و موقع رفتن حرفی دم گوش آرمین زمزمه کرد که اخماش در هم رفت.
اون که رفت،آرمین اومد داخل با اخم و اوقات تلخی گفت
_جای اون شوهر خوش غیرتت بودم زنی مثل تو رو حبس می کردم تو خونه.
خندیدم و گفتم
_خداروشکر جای اون نیستی.
اومد توی کلاس… در و بست و گفت
_تو چه قدر کله خری!بهت نگفتم این یارو به هیشکی رحم نداره گفتم یا نگفتم؟ گفتم مریضه… گفتم لاشخوره…گفتم صد تا امثال تو رو روی انگشتش می چرخونه.من مسئولیتی روی تو ندارم به آرشم گفتم خودش بیاد جمعت کنه. اینم می گم که اگه دو دقیقه دیر تر رسیده بودم یه ناخنکی بهت میزد

 

چشمام گرد شد و گفتم
_نگی بهشا…همینجوریشم صبح و شب غر میزنه. آتیش بیار معرکه نشو آرمین…من حواسم به خودم هست.
پوزخندی زد و گفت
_یعنی مشکلی نداری انگشتت کنه؟من این آدم و میشناسمت قبل اینکه وعده تو به اون وریا بده حسابی لاس میزنه باهات…اون آرش باید کلاشو بندازه بالاتر.
خندیدم و گفتم
_بیچاره زن تو…خونش و توی شیشه میکنی!
مردسالارانه گفت
_درستشم همینه.
* * * * *
ماشین و سر کوچه نگه داشت. زنای فضول محل با پچ پچ منو نگاه میکردن.
به سمت کیان برگشتم و گفتم
_مرسی که منو رسوندی با اجا…
وسط حرفم پرید
_یه چای مهمونم نمیکنی خانومی؟
چند لحظه ای مات صورتش بودم.
لبخند مصنوعی زدم و گفتم
_اگه دوست داری خوب بیا… اما میدونی چیه داری میبینی که؟من تو این محل زندگی میکنم یعنی حرف همسایه ها…
در ماشین و باز کرد و گفت
_اگه مشکلت فقط اونان پس میام!
پیاده شد… لبم و گاز گرفتم و پیاده شدم.
طوری که صداش به گوش زنا برسه گفت
_موبایلت و جا گذاشتی تو ماشین خانومم…
خم شدم و موبایلم و برداشتم.
دستش و به سمتم دراز کرد. جلوی چشم همه دستم و توی دستش گذاشتم.
منو ببخش آرش…! خودتم میدونی که از این مرد هر چند خوشتیپ بیزارم.
به خونه که نزدیک شدیم به بهانه ی کلید انداختن دستم و از دستش بیرون کشیدم.
در و باز کردم و گفتم
_بفرما تو…
با لبخند محوی کنج لبش گفت
_خانوما مقدم ترن.
لبخند کج و کوله ای زدم و وارد شدم. در که پشت سرمون بسته شد نفس توی سینه ی منم گره خورد.

کفشام و در آوردم و وارد خونه شدم. خدایا معجزه… فقط یه معجزه…
اومد تو… نگاهی به اطراف انداخت و گفت
_خونه ی خوبی داری.
با وجود دل خونم خندیدم و گفتم
_طعنه میزنی؟ نگاهم کرد و گفت
_آره… لیاقت تو خیلی بیشتر از ایناست.
ابرو بالا انداختم و گفتم
_حالا که قبولم کردن،می رسم بهش.
نزدیکم شد و گفت
_هممم می رسی.چشمات و ببند.
چشمام و بستم نزدیکم اومد… اون قدر نزدیک که نفس هاش به پوستم می‌خورد.
پچ زد
_تو وارد صحنه میشی… با یه زیبایی نفس گیر،همه محو و مات نگاهت میکنن و تو اون وسط می درخشی.
لبخندی از سر لذت زدم و گفتم
_تو کجایی؟
_من بین تماشاچی ها نشستم،میبینی منو؟
سر تکون دادم. حس کردم صورتش نزدیک تر اومد. با اون صدای مردونش ادامه داد
_مسخ شده دارم به بانوی خودم نگاه میکنم.به درخشش،به زیبایی نفس گیرش…چنین آینده ای رو برات میبینم عزیزم.
چشمام و باز کردم و با هیجانی که همش نمایش بود نگاهش کردم.
خواستم عقب برم که دستش دور کمرم پیچیده شد و گفت
_تا رسیدن به اون مرحله کنارت میمونم.
لاله رو هم با همین وعده ها خر کرده بود و همین طور کلی دختر دیگه رو…
برای فرار کردن از دست نگاه خیره ش دست روی سینش گذاشتم و گفتم
_چای بریزم برات.
ولم نکرد… لعنتی ولم نکرد.
با همون نگاه خاص گفت
_فعلا جز آرامش تو به هیچی احتیاج ندارم.
بعد از این حرفش بغلم کرد.
نفسم دیگه در نمیومد. کم کم داشت به سرم میزد که یکی بکوبم لای پاش که صدای موبایلش باعث شد عقب بکشه.
نامحسوس نفس عمیقی کشیدم.
موبایلش و در آورد و تماس و وصل کرد.
_جانم آرمین.
گوشام تیز شد…
_کجام؟خونه ی دوست دخترم.
لبم و محکم گاز گرفتم. آرمین صد در صد به آرش می گفت. این بار دیگه راه نجاتی نداشتم.

چهره ش در هم رفت و گفت
_ای بابا فوریه؟نمیشه یک ساعت دیگه…
چشمام برق زد… دمت گرم آرمین،چه به موقع.
کیان نفسش و فوت کرد و گفت
_باشه… میام الان.
تماس و قطع کرد و گفت
_عزیزم من باید برم دانشگاه…
سری تکون دادم و گفتم
_باشه برو.
نزدیک اومد و بوسه ای روی گونه م زد و گفت
_فردا کلاس داری؟
متفکر گفتم
_اممم فردا؟ نه.
باز همون لبخند دختر کشش رو تحویلم داد
_پس میام دنبالت عسلم.
لبخند روی لبم کمرنگ شد،با این وجود سر تکون دادم و گفتم
_باشه منتظرم.
جونم به لبم رسید تا بالاخره راهیش کردم رفت!نفس راحتی کشیدم،این بار هم به خیر گذشت.
هنوز چند ثانیه نگذشته بود که موبایلم زنگ خورد،دویدم توی خونه و موبایلم و از توی کوله م در آوردم. با دیدن اسم آرش تند تماس و وصل کردم که صدای داد‌ش توی گوشم پیچید
_همین الان بیا بیرون از اون خراب شده،دارم می رسم بیا سر خیابون نیام تو اون پس کوچه ها…
چشمام گرد شد و گفتم
_چی داری میگی آرش چی شده؟
صدای عربده ش پرده ی گوشم و پاره کرد
_دست تو دست اون مرتیکه رفتی تو خونه.دیگه تموم شد لیلی همین الان حکم دستگیریش و صادر میکنم.
وحشت زده گفتم
_نه… نه تو روخدا.آرش دارم میام کار احمقانه ای نکن… دستگیرش کنی اون هیچی حرف نمیزنه نمیتونم لاله رو پیدا کنم قربونت برم اومدم بیرون از خونه کاری نکنی باشه؟
صداش و آروم تر کرد و گفت
_پنج دقیقه دیگه می رسم.
بدون برداشتن کیف از خونه بیرون زدم و شروع کردم به دویدن. هر از گاهی پشت سرم و نگاه میکردم تا کیان برام بپا نداشته باشه که خداروشکر کسی نبود.
به محض رسیدن به خیابون ماشین مازراتی آبی رنگش جلوی پام ترمز کرد.
تند سوار شدم و گفتم
_توضیح می…
حرفمو با دیدن دستی که به خشم بلند شد روم قطع کردم…
ناباور نگاهش کردم. میخواست منو بزنه؟

با همون خشمش مشتش رو چند بار روی فرمون کوبید و بی حرف عربده کشید.
تا حالا این طوری ندیده بودمش.با فکی قفل شده و رگی برجسته داد زد
_قرار نبود تنها با اون عوضی بمونی…تموم شد دیگه لیلی…ادامه بدی یا خودم و میکشم یا تو رو،من گه بخورم بخوام زن خودم و دستی دستی تحویل یه لاشخور بدم.
_باشه… آروم باش عزیزم… به خدا اتفاقی نیوفتاد.
نگاه بدی بهم انداخت که ساکت شدم.دستش و بالا برد و حلقه شو نشونم داد و گفت
_این واسه چی دستمه؟یعنی متعهدم،متأهلم… نگاه سمت دخترای دیگه نمی‌ندازم. حلقه ت کو؟نیست…خودتم با یه هوس باز توی خونه….
نتونست ادامه بده!دستش و توی دستم گرفتم و گفتم
_تموم میشه. بهت قول می‌دم همه ی اینا تموم میشه.
پوزخندی زد و گفت
_آره همین امروز تموم میشه.
پاش و روی گاز گذاشت که ماشین از جاش کنده شد.
متعجب گفتم
_کجا میری؟
_میرم حکم دستگیری این یارو رو امضا بزنم.
چشمام گرد شد و گفتم
_مدرکی نداریم ازش… چرا میخوای دیوونگی کنی؟به خودت بیا..
مثل آتش فشان منفجر شد
_به خودم اومدم… امروز تو کلاس داشت چه گهی می‌خورد اون مرتیکه همم؟بغلت کرد؟دست تو گرفت؟
نفسم و فوت کردم. از دست تو آرمین که گند زدی به همه چی..
_بردیش تو اون خونه چی؟به خاطر انتقامت لختت کنه چیزی نمیگی؟
صبرم سر اومد و مثل خودش داد زدم
_تمومش کن.
ماشین و کنار زد لب باز کرد چیزی بگه اما پشیمون شد و باز مشت کوبید به فرمون.
نگاهی به اطراف انداختم.خیابون خلوت بود و خداروشکر شیشه های ماشین آرش دودی بود.
دستم و روی بازوش گذاشتم و گفتم
_سرگرد افتخاری ناراحت بشی منم ناراحت میشما…
لبخند محوی زد و دستش و باز کرد.
خودم و توی بغلش انداختم،محکم به خودش فشارم داد و گفت
_اگه دستش و به سمت ناموس من دراز کنه می‌میریم لیلی… تموم میشم.
سرم و بالا گرفتم و گفتم
_بهت قول می‌دم مواظب خودم باشم.
لبخند کم جونی زد. سر خم کرد و آروم روی شقیقه م رو بوسید.

 

پارت گذاری هر شب تو کانال رمان من 
🆔@romanman_ir

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.7 / 5. شمارش آرا 3

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20230126 235220 913 scaled

دانلود رمان مگس 0 (0)

3 دیدگاه
    خلاصه رمان:         یه پسر نابغه شیطون داریم به اسم ساتیار،طبق محاسباتش از طریق فرمول هاش به این نتیجه رسیده که پانیذ دختر دست و پا چلفتی دانشگاه مخرج مشترکش باهاش میشه: «بی نهایت» در نتیجه پانیذ باید مال اون باشه. اولش به زور وسط…
رمان هم قبیله

دانلود رمان هم قبیله به صورت pdf کامل از زهرا ولی بهاروند 4.2 (6)

1 دیدگاه
      دانلود رمان هم قبیله به صورت pdf کامل از زهرا ولی بهاروند خلاصه رمان: «آسمان» معلّم ادبیات یک دبیرستان دخترانه است که در یک روز پاییزی، اتفاقی به شیرینی‌فروشی مقابل مدرسه‌شان کشیده می‌شود و دلش می‌رود برای چشم‌های چمنی‌رنگ «میراث» پسرکِ شیرینی‌فروش! دست سرنوشت، زندگی آسمان و…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۲ ۲۳۱۵۱۳۵۵۲

دانلود رمان دروغ شیرین pdf از Saghar و Sparrow 5 (2)

11 دیدگاه
    خلاصه رمان :         آناهید زند دانشجوی پزشکی است او که سالها عاشقانه پسر عمه خود کاوه را دوست داشته فقط به خاطر یک شوخی که از طرف دوست صمیمی خود با کاوه انجام میدهد کاوه او را ترک میکند و با همان دختری که…
رمان خواهر شوهر

رمان خواهر شوهر 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان خواهر شوهر خلاصه : داستان ما راجب دونفره که باتمام قدرتشون سعی دارن دونفر دیگه باهم ازدواج نکنن یه خواهر شوهر بدجنس و یک برادر زن حیله گر و اما دوتاشون درحد مرگ تخس و شیطون این دوتا سعی می کنن خواهر و برادرشون ازدواج نکنن چه…
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۷ ۱۶۱۹۳۵۹۶۰

دانلود رمان خشت و آیینه pdf از بهاره حسنی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   پسری که از خارج میاد تا یه دختر شیطون و غیر قابل کنترل رو تربیت کنه… این کار واقعا متفاوت خواهد بود. شخصیتها و نوع داستان متفاوت خواهند بود. در این کار شخصیت اولی خواهیم داشت که پر از اشتباه است. پر از ندانم…
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۹ ۱۸۳۹۴۴۲۹۸

دانلود رمان لانتور pdf از گیتا سبحانی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       دنیا دختره تخسی که وقتی بچه بود بیش فعالی شدید داشت یه جوری که راهی آسایشگاه روانی شد و اونجا متوجه شدن این دختر یه دختر معمولی نیست و ضریب هوشی بالایی داره.. تو سن ۱۹ سالگی صلاحیت تدریس تو دانشگاه رو میگیره…
IMG 20230127 013504 2292

دانلود رمان سعادت آباد 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان :         درباره دختری به اسم سوزانه که عاشق پسر عموش رستان میشه و باهاش رابطه برقرار میکنه و ازش حامله میشه. این حس کاملا دو طرفه بوده ولی مشکلاتی اتفاق میوفته که باعث جدایی این ها میشه و رستان سوزان رو ترک…
InShot ۲۰۲۳۰۶۲۶ ۱۱۰۶۰۷۴۴۳

دانلود رمان کنعان pdf از دریا دلنواز 0 (0)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان:       داستان دختری 24 ساله که طراح کاشی است و با پدر خوانده اش تنها زندگی می کند و در پی کار سرانجام در کارخانه تولید کاشی کنعان استخدام می شود و با فرهام زند، طراح دیگر کارخانه همکار و …
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۴۳۹۱۱۴

دانلود رمان ستی pdf از پاییز 2 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   هاتف، مجرمی سابقه‌دار، مردی خشن و بی‌رحم که در مسیر فرار از کسایی که قصد کشتنش را دارند مجبور به اقامت اجباری در خانه زنی جوان می‌شود. مردی درشت‌قامت و زورگو در مقابل زنی مظلوم و آرام که صدایش به جز برای گفتن «چشم‌»…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

62 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
AR.h
AR.h
4 سال قبل

من بیشتر از خوندن رمان از این کامنت ها لذت میبرم😹
دمتون گرم…
ولی خدایی هانا و بچش چی شدن؟چرا ارمین عین خیالش نیس ک زن و بچش نیستن؟!

سودا
سودا
5 سال قبل

در ضمن بايد اضافه كنم كه درسته رمان هم زاده عقل نويسندس مثل همه ي فيم و….وفقط داستانه ولي يه جورايي به بعضي اركان ها توهين ميشه مثل همين رمان هاي استادمغرور من ..
به اساتيد
وبعضي رمان هاي ديگر مثل رمان هاي
پليسي پزشكي و…

سودا
سودا
5 سال قبل

ادمين جان رمان هاتون عالين دست شما ونويسنده هاشون درد نكنه
ولي پارتاتون رو تا آدم رو جون به لب نكنه نمي زارين

Ali
Ali
5 سال قبل

داداش تو کوتاه بیا

سودا
سودا
پاسخ به  Ali
5 سال قبل

وسط دعوا نرخ تعيين مي كنيدشما؟

مهنا
مهنا
5 سال قبل

حالا یه زره جنبه هم خوب چیزیه اونم واسه یه استاد دانشگاه مملکت
بعدشم حالا که من دارم توزندگی شخصی شما دخالت میکنم می تونم بپرسم شما کدوم استان و کدام دانشگاه درس میدین ؟؟؟
که مطمئن شم و یه وقت مسیرم اونور نخوره با این استادای گند دماغش
البته ببخشیدا

Sajjad
Sajjad
پاسخ به  مهنا
5 سال قبل

خواهش می کنم حرفتون رو ک زدین ببخشید اخرش چه معنی میده ؟؟
دلیلی نمی بینم بخوام زندگیم رو برای ی الف بچه (البته از لحن بیانتون پیداست )رو دایره بریزم جهت اصلاع دیدن که ادم هایی سرشون تو زندگی خودشون بوده چیزی شون نشده مهنا خانوم

Ali
Ali
پاسخ به  Sajjad
5 سال قبل

داداش تو کوتاه بیا

مهنا (یه الف بچه)
مهنا (یه الف بچه)
پاسخ به  Sajjad
5 سال قبل

هِه باشهه ما الف بچه شما بزرگ ولی بزرگ بودن به سن و سال نیست به یه زره عقل و شعوره
در ضمن من اطلاع دارم که بعضی ها یه چیزی شون شده استاد سججاد به خاطر همین سرم و فقط تو زندگی خودم نمیریزم میترسم یه چیزیم بشه

مهنا
مهنا
پاسخ به  admin
5 سال قبل

چشم ادمین جون من معذرت می خوام
ولی واقعا نمی تونستم جوابشو ندم

Sajjad
Sajjad
پاسخ به  admin
5 سال قبل

جناب معذرت به خاطر ی الف بچه درگیر چه کارایی شدیم

Axpro
Axpro
پاسخ به  admin
3 سال قبل

ببخشید یه سوال ینی این ادامه رمان عروس استاد
هانا و آرمینه
پس هانا کوش
آرمین کوش
بچشون چی شد؟

Yasiii
Yasiii
پاسخ به  Axpro
3 سال قبل

اره عزیزم
ادامه عروس استاده
یکم بری جلوتر هانا و ارمین هم هستن

Yasi
Yasi
پاسخ به  مهنا (یه الف بچه)
5 سال قبل

بسه دیگه اه
عین دوتا بچه دو ساله افتادن ب جون هم ناسلامتی سنی ازتون گذشته
ادمین هم عصبی شده از دستتون 😏

Maryam.b
Maryam.b
پاسخ به  Yasi
5 سال قبل

همین و بگو
خخخخخخ

saghi
saghi
5 سال قبل

ادمین جان استاد خاص من به اینا ربطی نداره؟؟

Yasi
Yasi
5 سال قبل

شاید شما خوش استایل نیستین 😏😏

Reyhaneh
Reyhaneh
5 سال قبل

تو رو خدا اول یه رمانو تموم کنید بعد برید سر بعدیش الان نه معلومه تکلیفه ارمین و هانا چیه نه مهرداد و ترانه بعد با این روال پارت گذاشتن باید نوادگانمون بیان سر قبرمون تعریف کنن ته این رمانا چی میشه

saghi
saghi
پاسخ به  Reyhaneh
5 سال قبل

آره واقعا . ده قرن طول میکشه یه فصل رمان تموم شههههههه ترو خدا زود تر بزارین دیگههه

مریم
مریم
5 سال قبل

رمان خوبیه حیف دیر پارت میذارین من تو روبیکا خوندمش اون هنوز کلی عقبه سرچ کردم پیداش کردم کلی ذوق کردم😍ممنون از نویسنده

دری
پاسخ به  مریم
5 سال قبل

ایدی کانالو بدععععع

Sajjad
Sajjad
5 سال قبل

منم استاد دانشگاه ام ولی از این قرتی بازیا نداریم با دانشجو ها

مهنا
مهنا
پاسخ به  Sajjad
5 سال قبل

چه عجب ما تو این رمانا یه پسر دیدیم بعدشم شما که استاد دانشگاه هستید وقت میکنید از این رمانا بخونید؟؟؟؟؟!!!!!

Sajjad
Sajjad
پاسخ به  مهنا
5 سال قبل

چه ربطی داره خانوم
مگه هر کی استاد دانشگاه باشه نمی تونه رمان بخونه
ما روزا کلاس داریم دیگه ساعت دو سه بامداد رو که بیکاریم

مهنا
مهنا
پاسخ به  Sajjad
5 سال قبل

بعد شما کی وقت می کنید یه مطالعه ای چیزی داشته باشید در ضمن ساعت دو سه بامداد وقت رمان خوندن نیست …

Sajjad
Sajjad
پاسخ به  مهنا
5 سال قبل

من بخوام رمان بخونم باید از شما اجازه بگیرم
در ضمن زندگی شخصی دیگران چه ربطی ب شما داره
کی چه زمانی چیکار میکنه !

asal
asal
پاسخ به  Sajjad
5 سال قبل

والا

Maryam.b
Maryam.b
پاسخ به  asal
5 سال قبل

ببین تو دخالت نکن این دو تا سر بدی دارن بزار خودشون با هم چچونه بزنن
ماشاالله اینقدر دیگه زود به زود پارت داریم ممبر ها اینجوری خودشون سر گرم میکنن خخخخخ

فاطمه افرازه
فاطمه افرازه
5 سال قبل

ادمین جون منم یه رمان نوشتم خیلی هم جذابه اما نمیدونم باید کجا تایپش کنم لطفا راهنماییم کن دمت گرم

setayesh
setayesh
5 سال قبل

سلام ادمین جان چطور بقیه زودتر میفهمن که داستان از چه قراره ,,,,,,,,,,,,,,لطفا و خواهشا جواب بدین

رکسانا
رکسانا
پاسخ به  setayesh
5 سال قبل

چون تو کانال تلگرام میخونن

ثنا
ثنا
پاسخ به  رکسانا
5 سال قبل

تلگرام کجا بود وضع اونجا از اینجا بدتره

Ali
Ali
5 سال قبل

ی سوال چرا استادا همیشه مرد هستن 😕😕

Maryam.b
Maryam.b
پاسخ به  Ali
5 سال قبل

بین این همه نقد و شکایت این کامنت دیگه نوبره خخخخخخ

Ali
Ali
پاسخ به  Maryam.b
5 سال قبل

قربونت

asal
asal
پاسخ به  Maryam.b
5 سال قبل

واقعا!!!!!!!!!!!!!!

Ayda
Ayda
5 سال قبل

به این کار میگن تشنه گذاشتن خواننده .واسه چی.واسه اینکه اینطوری اونا رو مجبور کنن برای فهمیدن آخر داستان یه عالمه چرت و پرت بخونن.تا تعداد دنبال کننده های رمانشون زیاد بشه ولی من که دیگه خسته شدم از خیر این رمان هم گذشتم.

Mohaddeseh
Mohaddeseh
5 سال قبل

آره ادمین؟

asal
asal
پاسخ به  Mohaddeseh
5 سال قبل

فک نکنم اخه ارمین تو این فصل مهربونه ولی اون ارمین….

Maryam.b
Maryam.b
پاسخ به  asal
5 سال قبل

چرا بابا همونه

Artin
Artin
پاسخ به  asal
5 سال قبل

چرا بابا همونه دیگه
وگرنه ما داریم داستان کیو می خونیم

Mohaddeseh
Mohaddeseh
5 سال قبل

آرمین تویِ این فصل همون آرمینِ رمان عروس استاده؟

Maryam.b
Maryam.b
5 سال قبل

میتونم بپرسم شماهای که میگید همه چی تو فصل چهارم مشخص میشه از کجا می دونید؟؟؟؟؟؟؟؟
تازه اگر هم اینطور باشه ما باید نزدیک چهل پنجاه تا دیگه پارت بخونیم اونم با این وضیعت پارت گذاری تا تازه به فصل چهارم برسیم ببینیم سرنوشت ارمین و هانا و چندتا دیگه نره خرو کره خر چی میشه !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! بابا شما دیگه کی هستین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(صرفا ادمین و نویسنده)

Artin
Artin
پاسخ به  Maryam.b
5 سال قبل

والا خانوما راست میگن دیگه
چرا از اول معلوم نکردین حداقل ی چیزایی می گفتین
دهن خواننده رو سرویس میکنین تا پارت بزارید

اسما
اسما
5 سال قبل

من رمان عروس استاد رو نخوندم چه کنم؟؟؟؟؟ ادمین بجواب

Sahra
پاسخ به  اسما
5 سال قبل

عیبی نداره منم فصل یک رو نخوندم اصلا به هم ربطی ندارن

saghi
saghi
پاسخ به  Sahra
5 سال قبل

چرا . شخصیتای هر فصل تو فصل بعدی میان . مثل مهرداد و ترانه که تو عروس استاد هم بودن . مثلا الان اگه عروس استاد نخونده باشی نمیفهمی آرمین چرا یهو غیب شده و هانا کیه

asal
asal
پاسخ به  Sahra
5 سال قبل

اره منم فصل اول رو نخوندم و فصل دوم هیچ ربطی به فصل اول نداشت فقط با این فصل هاشون که اضافه میکنن شخصیت های جدید وارد میشه مثلا لیلا چه ربطی یه هانا داره یا ارمین کی میخواد وارد این فصل بشه
هه … احتمالا اخراش که بعدم شخصیت های جدیدی وارد رمان میشن باز
رمان ارباب وحشی من خیلی قشنگه حتما بخونین.

منتظرخسته.
منتظرخسته.
5 سال قبل

من رمکان عروس استاد رو نخوندم چی کار کنم؟؟؟؟؟

روزالین
روزالین
پاسخ به  منتظرخسته.
4 سال قبل

تو سایت رمان وان هست میتونی مطالعه کنی❤❤

زهرا
زهرا
5 سال قبل

دقیقا

دسته‌ها

62
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x