446 دیدگاه

رمان استاد خلافکار پارت 73

4
(2)

 

#لیلی

تمسخر آمیز گفت
_وای چه خشن!
عصبی به سمتش رفتم و روی پنجه های پام ایستادم تا قدم بهش برسه.
با حرص یقه پیراهنشو بین مشتام گرفتم و غریدم
_به خدا می کشمت امیر…می کشمت…تو کاری کردی که روزی هزار بار آرزوی مرگ کنم…کاری کردی روزی هزار بار بمیرم و زنده بشم…آخه تو چه قدر بی رحمی لعنتی…چه قدر ظالمی!
نگاه معنا داری بهم انداخت و خونسرد زمزمه کرد
_پس خیلی بهت بد گذشت عسلم؟! من که حسابی سفارشت رو کرده بودم!
یقه پیراهنش رها کردم و محکم مشتمو به تخته سینش کوبیدم.
با خشم از لای دندونای به هم کلیک شدم گفتم
_حالا که می دونم زنده ای محاله بیخیالت بشم…تا نفرستمت بالای طناب دار ولکن نیستم.
سرشو نزدیک گوشم آورد و آروم پچ زد
_تو پات به ایران نمی رسه پلیس کوچولو.
با چشمای درشت شده نگاهش کردم که ادامه داد
_من همیشه یه قدم ازت جلو ترم لیلی…اینو تا حالا چندبار بهت گفتم؟ تو الان درست توی چنگ منی!
به عقب هلش دادم و گفتم
_جلوی این همه ادم نمی تونی کاری کنی امیر کیان فرهمند!
مطمئن یه تای ابروش رو بالا انداخت و لب زد
_واقعا؟!
دهن باز کردم تا چیزی بگم که زنی توی بلندگو اعلام کرد
_مسافران عزیز…متاسفانه مشکلی در باند به وجود اومده و پروازها با کمی تاخیر انجام میشه.
با تموم شدن جمله اون زن،همهمه بدی کل فرودگاه رو پر کرد.
کاره امیر بود!
از قصد این نقشه رو کشیده بودش!
وحشت زده نگاهمو به سمت امیر سوق دادم که ناگهان با قرار گیری دستمالی روی بینیم، دیگه چیزی نفهمیدم و چشمام سیاهی رفت!

***********************
با حس گرمی دستی که داشت آروم گونم رو نوازش می کرد چشمام رو باز کردم.
با دیدن امیر که لبخندزنان بالای سرم ایستاده بود؛ برای یک لحظه خواستم مثل دیوونه ها جیغ بزنم اما خودم رو کنترل کردم.
نگاه پر از نفرت و خشمم رو بهش دوختم که لبخندش پر رنگ تر شد و گفت
_خوب خوابیدی ملکه ی من؟
خواستم از جام بلند بشم و مشتی نثار صورتش کنم اما درحین ناباوری دیدم که دست ها و پاهام به تخت بستس!
عصبی غریدم
_چرا دست و پاهام رو بستی؟
کنارم روی تخت نشست و گفت
_برای اینکه فکر فرار به سرت نزنه
با حرص بازدمم رو بیرون فرستادم و گفتم
_اینبار دیگه از جونم چی می خوای امیر؟ اینبار دیگه برام چه نقشه ای کشیدی؟ آخه لعنتی من مگه چه بدی در حقت کردم که اینقدر عذابم میدی!
خونسرد لب زد
_جواب سوال آخرت رو خوب می دونی
مثل دیوونه ها داد زدم
_نه! نمی دونم…تو بهم بگو
با اخم گفت
_تو داری تاوان بدی پدرت رو پس میدی.

با انزجار چشمامو بستم که ادامه داد
_اما نگران نباش خانومم…از حالا به بعد دیگه نمیزارم بهت سخت بگذره… البته اگه به حرفام گوش بدی!
چشمامو باز کردم و که خم شد و پیشونیم رو بوسید و از روی تخت بلند شد.
به سمت دره اتاق قدم برداشت که با حرفی که زدم میخکوب سره جاش ایستاد
_کاش همون شب مرده بودی امیر.
به طرفم برگشت و چشمکی زد و گفت
_دلت میاد برای بابای آینده بچت آرزوی مرگ کنی؟!
متعجب چشمامو درشت کردم که گفت
_خوب استراحت کن لیلی چون خیلی باهات کار دارم.

#هانا

************************
با صدای زنگ گوشیم،کاغذ های به هم ریخته مقابلم رو کنار زدم و به سمت گوشیم خیز برداشتم.
با دیدن شماره ی پرستاری که مراقب آیلا بود تند تماس رو وصل کردم که صدای گریش توی فضا پیچید.
متعجب زمزمه کردم
_چیشده؟ چرا داری گریه می کنی!
میون هق هقش گفت
_خانم…همین الان یه آقایی اومد و آیلا رو با خودش برد.
تقریبا داد زدم
_چی داری میگی مال خودت؟! یعنی چی آیلا برد؟
بینیشو بالا کشید و گفت
_خانم خواستم مانعش بشم اما آیلا هم با میل خودش با اون مرد رفت!
در حالی که داشتم هراسان محل کارم رو ترک می کردم گفتم
_اون مرد کی بود؟ چیزی نگفت؟
_نه خانم…فقط یه کاغذ داد بهم که بدم به شما.
عصبی گفتم
_همون جا بمون…دارم میام.
و بعد تند تماس رو قطع کردم و به سمت ماشینم که داخل پارکینگ پارک شده بود رفتم.
تند سوار ماشین شدم و به سمت خونه رانندگی کردم.
از محل کارم تا خونه حداقل نیم ساعت راه بود و باید زودتر خودم رو به خونه می رسوندم.
از شدت دلشوره و استرس اینقدر تند رانندگی می کردم که نزدیک بود حتی با یه نفر تصادف کنم.
نمی دونم چرا حس می کردم اون مرد آرمینه و متوجه همه چیز شده…
دروغم بابت حاملگیم…
و ماجرای تجاوز میلاد!
به خونه که رسیدم، وحشت زده زنگ خونه رو زدم که پرستار تند درو باز کرد.
با باز شدن در پریدم داخل خونه و گفتم
_اون کاغذو بده من…زود باش.
پرستار تند از روی میز کاغذو برداشت و به دستم داد.
کاغذو باز کردم و به کلماتش چشم دوختم.
با هر جمله ای که می خوندم احساس می کردم هر آن ممکنه قلبم سینم رو بشکافه و بیرون بزنه!

دست خط آرمین بود و نوشته بودش:
_آیلا با خودم میبرم تا راحت بتونی به هرزه بازی هات با اون مرتیکه حروم زاده برسی…بهت پیشنهاد می کنم دنبال آیلا نیای هانا؛ چون به محض اینکه ببینمت به خاطر اون دروغی که گفتی و جر خوردنت زیره اون مرتیکه خونت رو میریزم!

 

****************************
سیلی محکمی نثارش کردم که بر اثر ضربه من،صورتش به یک طرف خم شد.
از شدت عصبانیت تموم بدنم می لرزید و اصلا کنترلی بر رفتارم نداشتم.
نامه آرمینو به تخته سینش کوبیدم و داد زدم
_بخونش! بخونش میلاد! همه ی اینا تقصیر توعه…تقصیر تووووو.
با شرمندگی کاغذو گرفت و سرشو پایین انداخت که جدی تر ادامه دادم
_کاره تو بود نه؟ ناپدید شدن آرمین زیره سره تو بود؟!
سرشو به نشونه آره تکون داد و گفت
_باره اولی که ناپدید شد نه،کاره من نبود…اما بار دومــ…
میون کلامش پریدم و غریدم
_آخه چرا میلاد! چرا؟ هیچ می دونی با این کارت منو بدبخت کردی؟بیچارم کردی!
سرشو بالا آورد و عمیق به چشمام زل زد و گفت
_چون دوستت دارم هانا…با اینکه از آرمین حالم بهم می خوره اما بهش صدمه ای نرسوندم.
پوزخندی زدم و گفتم
_تو صدمه اصلی به من زدی میلاد…تو کاری کردی که آرمین،آیلا رو با خودش برداره و ببره…تو با اون رابطه زوری منو نابود کردی و بعد خیلی راحت همه چیزو کف دست آرمین گذاشتی تا بیشتر خرد بشم…تا بیشتر نابود بشم.

با انزجار چهرشو جمع کرد و نالید
_به خدا فکر کردم اینطوری می تونم به دستت بیارم…فکر می کردم آرمین بیخیالت میشه و میزاره و میره!
با درد چشمامو بستم و زمزمه کردم
_آره بیخیال من شد اما بیخیال دخترش نشد…بیخیال آیلای من نشد.
دستاشو روی شونم قرار داد که تند پسش زدم و یه قدم به عقب رفتم.
آشفته دستی میون موهاش کشید و گفت
_باهم آیلا رو از اون عوضی پس میگیریم.
با تاسف سری به طرفین تکون دادم و گفتم
_دیگه مایی وجود نداره…از حالا به بعد تو برای من مردی میلاد…مردی!دیگه نمی خوام ببینمت…خودم به تنهایی آیلا پس میگیرم.

#لیلی

************************
هرچی تلاش کردم تا پنجره داخل اتاق رو باز کنم،نتونستم!
امیر فکره همه چیز رو کرده بود.
امکان نداشت من رو داخل اتاقی بیاره که کوچک ترین راه فراری داشته باشه.
عصبی از پنجره فاصله گرفتم و روی تخت نشستم.
فقط خدا می دونه اینبار این هیولا برام چه نقشه ای کشیده!
کلافه نفس عمیقی کشیدم و خواستم به سمت در برم که با صدای قدم هایی که از بیرون اتاق میومد؛ تند سره جام نشستم.
به ثانیه نکشید که در باز و قامت امیر بین چهارچوب در نمایان شد.
با دیدن من لبخندی زد و قدمی داخل اتاق گذاشت و گفت
_امروز حالت چه طوره ملکه ی من!
فقط با اخم نگاهش کردم که به سمتم اومد و ادامه داد
_چه اخمو! بهتره اون سرگرد جونتو بیارم پیشت تا این اخمات از هم باز بشه.
عصبی از روی تخت بلند شدم و انگشتمو به حالت تهدید تکون دادم و گفتم
_امیر به خدا اگر بلایی سره آرش بیاری مــ…
جملم با زهرخندش قطع شد.
_تو چی؟لابد منو می کشی! ببین لیلی من اگه اراده کنم می تونم به راحتی کشتن یه پشه اون مرتیکه رو بفرستم اون دنیا.

لعنتی…
من مثلا اومدم اینجا تا پروانه نجات بدم اما خودم توی چنگاله امیر گیر افتادم.
دستی میون موهام کشیدم و پرسیدم
_از من چی می خوای؟
به طرفم اومد و همون چند سانتی متر فاصله ای هم که وجود داشت از بین برد.
نزدیک صورتم پچ زد
_همون خواسته ای قبلا ازت داشتم.
مات برده نگاهش کردم که ادامه داد
_بچه!

🍁🍁🍁🍁
🆔 @romanman_ir

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4 / 5. شمارش آرا 2

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
nody عکس شخصیت های رمان کی گفته من شیطونم 1629705138

رمان کی گفته من شیطونم 5 (1)

4 دیدگاه
  دانلود رمان کی گفته من شیطونم خلاصه : من دیـوانه ی آن لـــحظه ای هستم که تو دلتنگم شوی و محکم در آغوشم بگیــری … و شیطنت وار ببوسیم و من نگذارم.عشق من با لـجبازی، بیشتر می چسبــد!همون طور که از اسمش معلومه درباره یک دختره خیلی شیطونه که…
IMG 20240606 191033 683

دانلود رمان روح پادشاه به صورت pdf کامل از دل آرا فاضل 5 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   زمان و تاریخ، مبهم و عجیب است. گاهی یک ساعتش یک ثانیه و گاهی همان یک ساعت یک عمر می‌گذرد!. شنیده‌اید که ارواح در زمان سفر می‌کنند؟ وقتی شخصی میمیرد جسم خود را از دست می‌دهد اما روح او در بدنی دیگر، و در…
Screenshot 20221015 143117 scaled

دانلود رمان مارتینگل 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:         من از کجا باید می‌دونستم که وقتی تو خونه‌ی شوهرم واسه اولین بار لباس از تنم بیرون میارم، وقتی لخت و عور سعی داشتم حرف بزرگترهارو گوش کنم تا شوهرم رو تو تخت رام خودم کنم؛ یه نفر… یه مرد غریبه تمام…
Suicide 2

رمان آیدا و مرد مغرور 0 (0)

بدون دیدگاه
دانلود رمان آیدا و مرد مغرور خلاصه: درباره ی دختریه که ۵ساله پدرومادرشوازدست داده پیش عموش زندگی میکنه که زن عموش خیلی بدهستش بخاطراینکه عموش کارخودشوازدست نده بارییس شرکتشون ازدواج میکنه که هیچ علاقه ایی بهم ندارن وپسره به اسرارخوانواده ازدواج کرده وبه عنوان دوست درکنارهم زندگی میکنن.
رمان گرگها

رمان گرگها 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان گرگها دختری که در بازدیدی از تیمارستان، به یک بیمار روانی دل میبازد و تصمیم میگیرد در نقش پرستار، او را به زندگی بازگرداند…
Screenshot 20220925 090711 scaled

دانلود رمان شوگار 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         مَــــن “داریوشَم “…خانزاده ای که برای پیدا کردن یه دُختر نقابدار ، وجب به وجب خاک شَهر رو به توبره کشیدم… دختری که نزدیک بود با سُم های اسبم زیرش بگیرم و اون حالا با چشمهای سیاه بی صاحبش ، خواب…
InShot ۲۰۲۳۰۳۱۴ ۰۱۴۵۲۱۲۷۵

دانلود رمان تریاق pdf از هانی زند 0 (0)

بدون دیدگاه
خلاصه رمان : کسری فخار یه تاجر سرشناس و موفقه با یه لقب خاص که توی تموم شهر بهش معروفه! عالی‌جناب! شاهزاده‌ای که هیچ‌کس و بالاتر از خودش نمی‌دونه! اون بی رقیب تو کار و تجارته و سرد و مرموز توی روابط شخصیش! بودن با این مرد جدی و بی‌رقیب…
porofayl 1402 04 2

دانلود رمان آرامش پنهان به صورت pdf کامل از سمیرا امیریان 3.5 (8)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:       دلارا دختری است که خانواده خود را سال ها پیش از دست داده است و به تنهایی زندگی می گذراند. روزی آگهی استخدام نیرو برای یک شرکت مهندسی کامپیوتر را در اینستا مشاهده می کند و برای مصاحبه پا به این شرکت می گذارد…
اشتراک در
اطلاع از
guest

446 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Zahra
Zahra
4 سال قبل

سلام چرا پارت جدید نمیذارین چهار روز گذشت

Samira
Samira
4 سال قبل

سلام بچه ها من یه نظر ازتون میخواسم چون تقریبا بیشترتون تجربی میخونید هم رشته من هستید میخواستم بدونم این برنامه هایی ک داخل تلویزیون مثل یادگیری اسان و… تاثیری داره واسه رتبه کنکور یا خودت بخونی بهتره ممنون میشم نظراتونو بگین.

ayliin
ayliin
پاسخ به  Samira
4 سال قبل

والا سمیرا جان من اصلا تلویزیون نگاه نمیکنم ازین برنامه هام خوشم نمیاد ….

ترانه
4 سال قبل

اهان بله کاملا متوجه شدم ممنونم دوستان که منو بااخلاقیات ادمین اشنا کردید من نمیدونستم الان کاملا متوجه این موضوع شدم دیگه باادمین هیچ صحبتی نمیکنم

ayliin
ayliin
4 سال قبل

آخیش چقدر خوبه که پارت جدید نیست… همینجا بمونیم…

ayliin
ayliin
4 سال قبل

پیکان گوجه ای… چه شود!…مارم سوار کن…

yasi
4 سال قبل

ادمین ؟؟؟؟
پارت قبل گفتی عاشق ماشینتی ، حالا بگو چه ماشینی داری ؟؟
خخخخ

پریسا
پریسا
پاسخ به  admin
4 سال قبل

جووووون
تا حالا چند نفر و سوار کردی باهاش؟؟؟
اه حالم بهم خورد از لحن حرف زدنم 😂😂😂😂

yasi
پاسخ به  admin
4 سال قبل

باووووووووووووووووووو
.
عتیقه داری هااااا……
بپا ندزدنش 😉

s
s
4 سال قبل

وای خدا جومونگ چه قدر مامانم حرص میخورد من همه تکراراشو میدیدم یادش بخیر جقدر اون موقع بی دغدغه بودم که رو جومونگ کراش داستم

ayliin
ayliin
4 سال قبل

مرررسی نیوشا جانم… هم بابت خواهری, هم بابت تعطیلات,, امیدوارم شما هم لذت ببری… فیلم کره ای بیشتر تو تلویزیون دیدم, ینی سریال خانگی فقط یه دونه تو زیبایی رو دیدم ولی ازین سریالایی که شبکه سه میداد!… فک کنم ۹۰ در صدو دیده باشم, جومونگم که ۹۹ بار دیدم!…. خییلی دوسش دارم…

نیوشا Ss
نیوشا Ss
4 سال قبل

ترانه جون🙌💘💞💖💕💓💗💔❤️💙💋😍😘😄😃👼😀😊😊☺️😉
عزیزم این حرفا رو نزن شرمنده میشم به خدا 👏🙏شما هم مثل آیلین جون { و دوستان سابقم ) جای خواهر نداشتم هستین•••••(من فقط یه برادرکوچیکتر دارم )
باش اگر دوستداری بگو کجاها میری بیام باهم حرف بزنیم و اینکه میخواستم تو رمان خانزاده جوابت بدم میترسیدم مثل دفعه های قبل یکدفعه ناغافل مدیر قسمت جدید بزاره برای همین منتظر پارت/قسمت جدید/ بودم ایندفعه خیییلی منتظر موندم و نیومد همه دوستان هم صداشون در اومد. اما چه خوب شما اینجا هم منو پیداکردی غافلگیر کردی😉☺️😀😃😄 عزیزم من رمان خان /اَفرا خان/ ه•و•س•ب•ا•ز• رو هم تو همین سایت; رمان وان پیدا کرده بودم و میخوندم
(هنوزمثل بقیه رمانها ادامه داره و هفته ای یک قسمت میاد فکرکنم پنجشنبه یا جمعه ها ) . متاسفانه از کانال تلگرامش خبری ندارم فعلن• شما اگر آدرسی چیزی از نویسنده اون رمان پیداکردی لطفن به من هم بده باهاش کار داشتم•••
آیلین جون چه خوب😉😀😃 تعطیلات بهت خوش بگذره گلم 😘😍. اون سریالی رو که گفتی خانوادت میبینن. گودال•. من پیش پرده تیزرش دیدم مثل همیشه چندبازیگر آشنا دیده بودم توش• اَهل فیلم کُره ای هم هستی؟!؟

ترانه
پاسخ به  نیوشا Ss
4 سال قبل

تو چطوری نیوشا جون خوبی فدات
منم دارم توهمون سایت میخونم راستش من تلگرام ندارم هرچی رمان جدید میاد تو سایتای مختلف میخونم
فدات گلم که منم جزی از خودت میدونی 😘😚😗😙

❤A.Z❤
❤A.Z❤
4 سال قبل

سلام بروبچ گل گلاب
یاسی عزیزم ازاده خانوم ایلین گلم و همه وهمه خوب هستید؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ayliin
ayliin
پاسخ به  ❤A.Z❤
4 سال قبل

سلام، شما خوبی؟ چه خبر؟… منم خوبم مرسی…

yasi
پاسخ به  ❤A.Z❤
4 سال قبل

فدات زهرا گلی ( AZ )عزیزم 😘
تو چطوری ؟؟؟
حال و احوال ؟؟؟
خوش میگذره ؟؟؟

❤A.Z❤
❤A.Z❤
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

میگذره خوب وبد

❤A.Z❤
❤A.Z❤
پاسخ به  ❤A.Z❤
4 سال قبل

تواین مدت که نبودم خیلی حالم بد بود
ووقتی کامنتاتونو میخوندم حالم خوب میشد
اتفاقی بود که هم خوشحال کننده بود هم ناراحت کننده
دوست صمیمیمو نامزد کردن وقتی فهمیدم خیلی خوشحال شدم ولی وقتی اسم نامزدشو فهمیدم که همونی بود که من واقعااز ته قلبم دوسش داشتم بچه ها الان که دارم اینارو مینویسم اشکام میریزه من به اون نگفتم دوسش دارم چون فک میکردم از چشمش میافتم😭😭😭😭

mahta
mahta
پاسخ به  ❤A.Z❤
4 سال قبل

سلام سه روز گذشت چرا پارک جدیدو نمیزارین

*آزاده*
*آزاده*
پاسخ به  ❤A.Z❤
4 سال قبل

اولن آزاده ن ازاده
دومن علیک سلام
سومن ن خوب نیستم

ayliin
ayliin
4 سال قبل

ادمین چرا آخه؟…

دریا
4 سال قبل

منم میشه منم تو جمعتون راه بدین دریا هستم ۱۴ سالمه از انزلی

ayliin
ayliin
پاسخ به  دریا
4 سال قبل

سلام دریا جان خوبی؟.. خوش امدی عزیز…

دریا
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

مرسییییی

setayesh
setayesh
4 سال قبل

ادمین یه چیزی چرا کامنتارو نمیذاری که بدون تایید بره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ayliin
ayliin
پاسخ به  admin
4 سال قبل

قول میدیم بیشتر از ۵۰۰ تا نشه…

آرام
آرام
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

دروغ میگه ،من قول نمیدم!!!

ayliin
ayliin
پاسخ به  آرام
4 سال قبل

ااا آرام قووول بده دیگهههه

آرام
آرام
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

قولم نمیاد خب!!

ayliin
ayliin
پاسخ به  آرام
4 سال قبل

قلقلکت بدم شاید اومد!… دراز بکش آرام…البته وایسا قبلش دستامو بشورم…
یاسی تو باید از من حمایت کنی الان!…

yasi
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

باشه ازت حمایت میکنم فقط گفتم که قول نمیدم کامنت ها زیاد نشه …

yasi
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

منم قول نمیدم شاید دیدی ۶۰۰ یا ۷۰۰ شد 😊

پریسا
پریسا
پاسخ به  yasi
4 سال قبل

ادمین لنتی من نمیدونم تو چرا اینقدر برام نظرت مهم بود که سریع این کار و کردی
هنگ نمیکنه بکن دیگه این کار و

sareh
sareh
4 سال قبل

ادمین فقط من خار دارم جوابمو نمیدی؟؟؟:/

آیلا
آیلا
پاسخ به  admin
4 سال قبل

چرا اینقدر دیر به دیر پارت میذاری؟😒😒😒خوشت میاد الکی بقیه رو سرکار بذاری😒😒😒

ayliin
ayliin
پاسخ به  آیلا
4 سال قبل

هر سه روز میزاره دیگه ایلا جان..

*آزاده*
*آزاده*
4 سال قبل

یاسی من از دستت خیلی ناراحتم
بازبون بی زبونی به من گفتی زبون نفهم
اینو میزارم پای عصبانیتت

ساشا*
ساشا*
پاسخ به  *آزاده*
4 سال قبل

ابجی گلم خوبی خوشی دادا میلاد اومد نبودی ابجی

yasi
پاسخ به  *آزاده*
4 سال قبل

آزاده گلم ، عزیزم من نگفتم که تو نفهمی ، من هیچوقوت به کسی توهین نکردم و نمیکنم …
گفتم یسری چیزاا رو نمیفهمه یعنی اینکه هنوز یه چیزایی رونمیدونی گلم ، مثل خود من 🙂

یاس
یاس
4 سال قبل

حرف زدن دکاروس شبیه مهران مدیری توی قهوه تلخه نقش سفیر یونا بود فکر کنم 😂😬😑

sareh
sareh
پاسخ به  یاس
4 سال قبل

یاس بانو اصل میدی بیشتر اشنا شیم؟؟:)!!!!!

ayliin
ayliin
پاسخ به  یاس
4 سال قبل

خخخ یاس.. توعم دیدی اونو…

یاس
یاس
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

وااای ارع ایلین خیلی باحال بود😂
راستی هومن سیدی تو عاشقانه هم خیلی خفن بود;)

ayliin
ayliin
پاسخ به  یاس
4 سال قبل

من که عاشقشم… مخصوصا دکمه پاورش!…

ayliin
ayliin
4 سال قبل

ادمین یه چیزی بگم؟… به این نظر سنجیایی که میزاری تو کانالت توجه نکن… خیلیا یه رمانو نمیخونن و گزینه ضعیفو میزنن تا رمان از کانال برداشته بشه… لطفا به نظراتی که تو سایتا گذاشته میشه توجه داشته باش چون اینجا وقتی یه نفر رمانو میخونه نظر واقعیشو درباره رمان میزاره ولی تو کانال خیلیا شانسی جواب میدن…مثلا رمان غرقااب رمان بینظیریه ولی نظرسنجی یه چیز دیگه میگه…

sareh
sareh
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

اره ادمین ایلین بانو درست میگه بعضی از رمانا واقعا خوبن ولی نظرسنجی درست نیست!!!!!

ayliin
ayliin
4 سال قبل

ادمین از نظر شما مشکلی هست که کامنتا خودشون تایید بشن؟…چرا؟
راستی من چرا دیگه نمیتونم ثبت نام کنم؟

ayliin
ayliin
4 سال قبل

یاااااسیی، پررریساااا…. مرررصاااد، کجاایین؟…

آرام
آرام
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

آقاپورو نتونستین اذیت کنین ،اومدین اینجا آتیش بسوزونین؟؟

ayliin
ayliin
پاسخ به  آرام
4 سال قبل

اره آرام جات خالی… سوژه پیدا کردی خبرم کن!…

آرام
آرام
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

چشم 🙂
ولی من بخوام کسیو حرص بدم ، باید قیافشو در حال حرص خوردن ببینم ،مجازی بهم حال نمیده

setayesh
setayesh
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

همه ائن یکی سایتن دیگه خخخ

yasi
پاسخ به  ayliin
4 سال قبل

من اینجام ، پری هم قبرستون ، مرصاد هم حتما داره پرده ها رو پرده هارو نصب میکنه …

دکاروس
دکاروس
4 سال قبل

قلب سیاه و رگ های سنگی
روزی دردناک و شبای غمگین
سیاهه سیاهه دنیای رنگی

دسته‌ها

446
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x