رمان بوسه بر گیسوی یار پارت 23

3.4
(5)

 

به ایستگاه تاکسی که میرسیم، رو به آیلار میگویم:
-اول یه جایی مثل گلخونه بریم…میخوام چندتا گلدونِ…
حرفم با دیدن ماشینی که درست از کنارمان میگذرد، نصفه و نیمه می ماند. این چشمهای تیز در کسری از ثانیه راننده ماشین را تشخیص میدهد و بقیه ی حرفم اصلا نمیفهمم چطور ادامه پیدا میکند!

-گلدونِ…شمعدونی…چیز…تراس…
وقتی نگاهش به من می افتد، دهانم یک متر باز میماند. هینِ بلندی میکشم و او بهادر نیست؟!!
-حورا؟! باجی چی شد؟!!

این…اینجا چه میکند؟! آن هم با یک شاسی بلندِ دو کابین…نه! دقیق تر میشوم، درست مثلِ او! وقتی سرعتش کم میشود، با حیرت لب میزنم:
-وا حیرتا از این حسن تصادف!

و درست جلوی پای من ترمز میکند. دیگر نیازی نیست دقت کنم تا مطمئن شوم که خودش است.
کسی که پشتِ ماشینِ دو کابینِ باکلاسش، به طرز نا متعارف و بی کلاسی دو قفس پرنده گذاشته و یک قفس حامل مرغ و دو گونیِ بزرگی که معلوم نیست پی پی است یا چه کوفتی، دقیقا خودِ همان لاتِ مرغ و خروس دارِ طلبکار است! فقط او قابلیت این را دارد که تا این حد یک ماشینِ خفن را اینطور قهوه ای کند!!

شیشه ی سمت شاگرد را پایین میکشد و درست به من نگاه میکند:
-عِهه حوری اینجا چه غلطی میکنی دختر؟
بله دقیقا خودِ خودش است!

-این دیگه کیه حورا؟!
حتی خجالت میکشم به آیلار بگویم که این بی شخصیت همسایه ام است! با آن خنده ی چندش و تیپ و قیافه اش اَه اَه!

قیافه ای برای بهادری که انگار به آشنای چندین ساله اش لبخند میزند، میگیرم و جواب آیلار را میدهم:
-نمیشناسمش…

با مسخرگی میخندد و میگوید:
-پَعه منو نمیشناسی؟ همین صبح دهن مَهنِتو واسه من کج و کوله کردی و زبون برام دراز کردی…

وقتی آن حرکت مضحِکم را به یادم می آورد، از خجالت چشم میفشارم. و به ناچار رو به نگاه بهت زده ی آیلار میگویم:
-خیله خب…ایشون همسایه ی من هستن…جنابِ بهادر!

آیلار آهانی از سر تعجب میگوید و با شرمی که گونه هایش را سرخ میکند، رو به بهادر میگوید:
-سلام…
بهادر سرسری جوابش را میدهد و رو به من میگوید:
-برسونمتون خانوم خانوما!

خدایا چقدر چندش آور است!
-ممنون بفرمایید!
انقدر جدی گفتنم او را به خنده می اندازد و با تفریح میگوید:
-اینورا میری دانشگاه؟

لبی کج میکنم:
-با اجازه!
-خر خونی پس!
چقدر مودب!

-شما اینجا چیکار میکنید؟ بهتون که اصلا نمیاد اهل این جاهای فرهنگی باشید…
با تمسخر میخندد و سر تکان میدهد:
-نه آبجی من اومدم دوتا گوسفند بگیرم برسونم به صاحبش…توام بیا بالا، قاطی همونا میرسونمت…

انتظار جواب درست و مودب را که اصلا نداشتم…اما بازهم نمیشود با این جوابش هنگ نکنم…من را هم قاطی گوسفندها برساند؟!
-تو…خیلی…

هنوز نتوانستم جواب درستی پیدا کنم که رو به آیلار میگوید:
-آبجی خانوم شوما بیا بشین جلو پیشِ خودم، حوری ام میندازیم عقب پیش گوسفندا جا میشه…
آیلار با خجالت و خنده دست جلوی دهانش میگیرد.
-ممنون خودمون میریم…

با حرص چشم غره ای به آیلار میروم که خود را جمع کند. و بعد رو به بهادر با اخم میگویم:
-اولا حوری نه و حورا! دوما شما عادت داری که قاطی گوسفند و مرغ و خروسا باشی و از آدمیزاد به دور باشی…اما ما مثل شما همنشینی با جک و جونور به مزاجمون سازگار نیست آقای محترم!

پوفی میکشد و قیافه اش جمع میشود. من با حرص و لذت از جوابی که داده ام، لبخند میزنم و ابروهایم را بالا میفرستم.
و بهادر با همان قیافه ای که به خود گرفته، میگوید:

-آره بابا من عادت دارم به همنشینی با این جک و جونورا…یکیشونم که همسایه ی دیوار به دیوارمه…انقدر باهاش دارم حال میکنم که هیچ خوش ندارم بذاره بره…نذاری بری از پیشِ من جوووونور!

لبخندم به ثانیه نمیکشد که روی لبم میماسد. تمام جانم جمع میشود و انگار خرده شیشه روی مغزم میکشند، بس که حالم بد میشود!

نمیدانم چه میشود که بی اراده با لهجه ی مشهدی میگویم:
-اُه یَره همسِده مِزنم ناسورت میکنما!! بزغله مار!
(آهای آقای همسایه میزنم ناکارت میکنما…بزمجه )

در یک لحظه نگاه آیلار و بهادر روی من خشک میشود. هردو بهت زده و پر از نفهمی…وای خدا چرا کانالم عوض شد؟!!
انقدر عصبانی و خجالت زده میشوم که صدایم بالا میرود:
-بفرمایید دیگه آقای محترم!!

با حیرت میخندد:
-بیا بخور!
دیگر کم مانده منفجر شوم که میگوید:
-دختر تو مثلا حور و پری ای…این چی بود الان؟! چرا یهو اجنه شدی؟!

لعنت به این تیکِ ناخواسته ای که هر از گاهی از خود رونمایی میکند! والله آدمِ عادی اش دربرابر این اعجوبه جنی میشود، چه برسد به من که…خب خودم میدانم که زیاد آدم عادی ای نیستم! حالا هم که به تبسمی آرام و ملیح میرسم.

-آقای بهادر مصدِع اوقاتِ شریف نمیشم…خواهش میکنم بفرمایید…
از تغییر رویه ام جا میخورد و با تک خندی مسخره میگوید:
-اینطوری ام دیگه خیلی اسگل پاستوریزه میزنی…میای بالا یا نه؟!

قاطیِ گوسفندها دیگر؟!
-نه خیلی ممنون…بفرمایید!
-خب پس تو خونه می بینمت خوشگل!

این را به حساب تهدید بگذارم؟! کجخند و نگاهِ دریده اش که این را میگوید، وقتی در چشمهایم ادامه میدهد:
-چقدر همنشینی با توئه جونور میتونه چه حالی به من بده حوری!!

و بعد بدون اینکه منتظر جوابی از طرف من باشد، گازش را میدهد و میرود. واه خدا این باباهه تمام هیجانات و استرس‌ها و دیوانگی‌هایی که از بچگی به دنبالش بودم، باهم دارد…زیادی هم دارد؟!
-وای احساس میکنم داره از مغزم دود بلند میشه!

آیلار در این گیر و دار میگوید:
-وای چه بامزه گفتی حورا…لهجه ی مشهدی بود؟ چی گفتی؟ به منم یاد میدی؟!
نمیدانم چرا می‌خندم. به من میگوید جونِور! و منتظر است که برگردم به خانه و بلایی سرم بیاورد؟! وای که ماندنم برایش لذت بخش است!

جواب نگاه منتظر و ذوق زده ی آیلا را می‌دهم:
-به یه شرط…
هیجانزده میگوید:
-منم بهت ترکی یاد بدم؟!

-نه…بذاری پیوندِ ابروهات رو بردارم…
متعجب میشود. چه میشود کمی دوست ناباب بشوم، برای امروزی کردنِ این دختر؟!
-صورتتم بند بندازم، موهاتم چتری بزنم! دوتا هم هایلایت قهوه ای دربیارم…

با هینِ بلندی میگوید:
-وای نه اصلا، ننه‌م منو میکُشه!
پس حتما باید این کار را بکنم.

با یک گلدان شمعدانی به خانه برمیگردم. با چه مشقتی، بماند. اما همین که کلید می اندازم و در را باز میکنم، تپش بی امان قلبم شروع میشود.
هر قدم را با احتیاط برمی‌دارم و هر لحظه منتظر خطر هستم. اما در کمال تعجب هیچ خبری از بهادر نیست و انگار در خانه نیست!
حتما رفته گوسفندی به خانه اش برساند و حیف از آن ماشین!

گلدان شمعدانیِ عزیزم را با وسواس خاصی روی تراس میگذارم. برگهای لطیفش را لمس میکنم و حس خوبی‌ست.

در کل این خانه با تمامِ آدمهای عجیب و دیوانه اش، یک انرژی خاصی دارد. یک هوای تازه ای…یک حالِ خوشی…درست از سرِ کوچه، تا داخل خانه و در آخر این تراس و ویویی که دارد!

در فکر خریدنِ استندهای گلدان هستم و گل‌های رُزِ روَنده، که کل تراس را پر کند. شاید هم چند گلدان، برای دورِ حوض…اگر آن مرغ و خروس بگذارند!
در همان حال که نگاهم به جای جای تراس است برای نقشه های جدید، به این فکر میکنم که عجبا امروز از چنگیز خانِ مغول خبری نیست!

هنوز چند ثانیه نیست فکرش از سرم گذشته که صدای قوقولی قوقوی بلند و ماورایی اش به گوش میرسد! این وقت روز که نزدیک به غروب است؟! آن هم از کجا؟ پشت بام! خروس بی محل!

نگاهم خیلی زود بالا کشیده میشود. در آن پشت بام چه خبر است؟!
قطعا بزودی سر درمی‌آورم. شاید روزی که بهادر نبود…یک روزی…مثلِ حالا که نیست؟!

بلافاصله بعد از این فکر قلبم هری میریزد و نگاهم را به تراس خانه اش می‌دهم. نیست! شاید مثلا بیشتر از نیم ساعت طول بکشد تا گوسفندهایی را که میگفت، به خانه شان برساند.

گوسفند…خنده ام میگیرد. احساس میکنم از بیخ و بُن سرِ کارم و همه شان باهم اسگلم کرده اند!!

با نگاه گذرایی به در بسته ی حیاط، داخل خانه میشوم. یک چیزی درونم وول میگیرد. نگاه خیره ام به در می ماند و انگشتانم بندِ لبم میشود.

اممم اصلا درست نیست که الان از خانه بیرون بروم و پایم را به پشت بام و شاید قلمروِ بهادر بگذارم. به خصوص که نگهبان هم دارد و معلوم نیست چنگیز کجا به کمینم نشسته است.

خب…فهمیدم درست نیست دیگر!
شالی روی موهایم میکشم و ضربان تندِ قلبم را میشنوم. فقط میخواهم بهتر این ساختمان را ببینم و خب من هم در این خانه زندگی میکنم، پس از پشت بام هم سهم دارم!

توجیه هم جور شد و حالا دلیلی برای نرفتن وجود ندارد.

نفس عمیقی میکشم و بازدمم را عمیق تر بیرون میفرستم. پشت در می ایستم و دست روی دستگیره میگذارم. گوشهایم برای شنیدن هر صدایی تیز شده است و هر آن ممکن است سر برسد. قرار نیست بترسم و با مکث دستگیره را میکشم.

وقتی در را باز میکنم، در کمال حیرت با خودِ خودش رودرو میشوم! درست روبرویم، از در آسانسور بیرون آمده. همینقدر بی صدا و غیر منتظره!

دهانم از فرط حیرت باز میماند و ثانیه ای بعد بی اراده میگویم:
-یاالله!
جفت ابروهایش بالا میروند. هنگ میکنم!
-یعنی بسم الله!

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3.4 / 5. شمارش آرا 5

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
رمان گرگها

رمان گرگها 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان گرگها دختری که در بازدیدی از تیمارستان، به یک بیمار روانی دل میبازد و تصمیم میگیرد در نقش پرستار، او را به زندگی بازگرداند…
IMG 20240508 142226 973 scaled

دانلود رمان میراث هوس به صورت pdf کامل از مهین عبدی 4.1 (16)

بدون دیدگاه
          خلاصه رمان:     تصمیمم را گرفته بودم! پشتش ایستادم و دستانم دور سینه‌های برجسته و عضلانیِ مردانه‌اش قلاب شد. انگشتانم سینه‌هایش را لمس کردند و یک طرف صورتم را میان دو کتفش گذاشتم! بازی را شروع کرده بودم! خیلی وقت پیش! از همان موقع…
InShot ۲۰۲۳۰۲۲۷ ۱۰۵۶۲۹۵۹۵

دانلود رمان افسون سردار pdf از مهری هاشمی 0 (0)

2 دیدگاه
خلاصه رمان :     خلاصه :افسون دختر تنها و خود ساخته ایِ که به خاطر کمک به دوستش سر قراری می‌ره که ربطی به اون نداره و با یه سوءتفاهم پاش به عمارت مردی به نام سردار حاتم که یه خلافکار بی رحم باز می‌شه و زندگیش به کل…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۴ ۲۲۱۵۵۵۳۹۷

دانلود رمان آوانگارد pdf از سرو روحی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           آوانگارد روایت دختری است که پس از طرد شدن از جانب خانواده، به منزل پدربزرگش نقل مکان میکند ، و در رویارویی با مشکالت، خودش را تنها و بی یاور می بیند، اما با گذشت زمان، استقاللش را می یابد و…
InShot ۲۰۲۳۰۷۱۳ ۰۰۲۸۰۵۰۲۰

دانلود رمان طلوع نزدیک است pdf از دل آرا دشت بهشت 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:         طلوع تازه داره تو زندگیش جوونی کردنو تجربه می‌کنه که خدا سخت‌ترین امتحانشو براش در نظر می‌گیره. مرگ پدرش سرآغاز ماجراهای عجیبیه که از دست سرنوشت براش می‌باره و در عجیب‌ترین زمان و مکان زندگیش گره می‌خوره به رادمهر محبی، عضو محبوب شورای…
InShot ۲۰۲۳۰۶۲۱ ۱۳۰۷۵۶۸۷۷

دانلود رمان سیاه سرفه جلد اول pdf از دریا دلنواز 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:         مهری فرخزاد سال ها پیش به خاطر علاقه ای که به همکلاسیش دوران داشته و به دلیل مهاجرت خانوادش، تصمیم اشتباهی میگیره و… دوران هیچوقت به اون فرصت جبران نمیده و تمام تلاش های مهری به در بسته میخوره… دختری که همیشه توی…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۰ ۱۵۳۹۲۱۳۶۸

دانلود رمان لهیب از سحر ورزمن 0 (0)

2 دیدگاه
    خلاصه رمان :     آیکان ، بیزینس من موفق و معروفی که برای پیدا کردن قاتل پدرش ، بعد از ۱۸ سال به ایران باز می گردد.در این راه رازهایی بر ملا میشود و در آتش انتقام آیکان ، فرین ، دختر حاج حافظ بزرگمهر مظلومانه قربانی…
InShot ۲۰۲۳۰۳۱۲ ۱۱۱۴۴۶۰۴۴

دانلود رمان پنجره فولاد pdf از هانی زند 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :         _ زن منو با اجازه‌ٔ کدوم دیوثِ بی‌غیرتی بردید دکتر زنان واسه معاینهٔ بکارتش؟   حاج‌بابا تسبیح دانه‌درشتش را در دستش می‌گرداند و دستی به ریش بلندش می‌کشد.   _ تو دیگه حرف از غیرت نزن مردیکه! دختر منم زن توی هیچی‌ندار…
رمان خواهر شوهر

رمان خواهر شوهر 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان خواهر شوهر خلاصه : داستان ما راجب دونفره که باتمام قدرتشون سعی دارن دونفر دیگه باهم ازدواج نکنن یه خواهر شوهر بدجنس و یک برادر زن حیله گر و اما دوتاشون درحد مرگ تخس و شیطون این دوتا سعی می کنن خواهر و برادرشون ازدواج نکنن چه…
InShot ۲۰۲۳۰۲۱۱ ۱۹۴۰۰۴۳۴۱

دانلود رمان تاونهان pdf از مریم روح پرور 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :           پندار فروتن، مردی سیو سه ساله که رو پای خودش ایستاد قدرتمند شد، اما پندار به خاطر بلاهایی که خانوادش سرش اوردن نسبت به همه بی اعتماده، و فقط بعضی وقتا برای نیاز های… اونم خیلی کوتاه با کسی کنار…

[vc_wp_recentcomments number=”5″]

اشتراک در
اطلاع از
guest

5 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
neda
neda
1 سال قبل

نمیری تو بهادر😂😂
فاطی با تارخ گریه میکنیم با بهادر خنده…
😅
عوضش درمیاد 😂

مانلی
مانلی
پاسخ به  𝑭𝒂𝒕𝒆𝒎𝒆𝒉
1 سال قبل

فاطی من رمان رو خوندم قبلا ولی با هر قسمت که میخوندم یه عالمه گریه کردم یه بار که خوندمش اونقدر گریه کرده بودم به قول گلاویژ چشمام متورم شده بود😁

Maryam
Maryam
1 سال قبل

عالی👌🏻

[vc_wp_categories]

5
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x