رمان عشق ممنوعه استاد پارت 87

4
(1)

از قدیم ؟؟ یعنی چی ؟؟ چرا من چیزی یادم نمیاد پس ؟! اخمام توی هم کشیدم و گفتم :

_داری سر به سرم میزاری زهرا ؟؟

_نه بخدا !!

چشمام گرد شد

_یعنی چی ؟! پس چطور من نفهمیدم ؟؟ اصلا کی هست ؟؟

زهرا موهاش پشت گوشش زد و با خنده گفت :

_چه زود مرتضی رو یادت رفته !!

اخمام توی هم فرو رفت و اسم مرتضی رو چندبار زیرلب زمزمه کردم ، تازه داشت چیزایی یادم میومد تنها پسر حاج کریم که از بچگی دور و بر من میگشت و همه میگفتن عاشق منه

ولی من همه اون رفتاراش رو پای بچگی گذاشته و با رفتنمون از اینجا به کل فراموشش کرده بودم حالا بعد این همه سال چی شده یاد من افتاده

_آهاااان اون پسر چشم ابرو مشکیِ میگی ؟؟

قهقه زهرا بالا گرفت

_آره همونِ تازه اونم چندروزیه برگشته روستا چون کار و زندگیش به کل اینجا نیست…چه خوب یادت مونده !!

سری تکون دادم و بی اهمیت لب زدم :

_آره حالا چی شده ؟؟ چی‌ گفته مگه ؟!

تا به خودم بیام ضربه آرومش پس گردنم نشست و با خنده گفت :

_خنگی دیگه ؟!

با چشمای گرد شده دستی پشت گردنم کشیدم

_آاااخ چرا میزنی وحشی ؟!

_صبح گفتم یکی‌ دیدتت اومدی ؟؟ خوب همین شازده پسر بوده دیگه

_واه دیده که دیده خوب ….. این تا این حد بزرگ کردن نداره دیگه !!

گُل بانو که تموم مدت مشغول قالی بود خسته کنار کشید و درحالیکه دستی به کمرش میکشید گفت :

_آخه مادر ندیدی که از صبح مثل مرغ سر کنده میره در خونت و میاد

چشمام بیشتر از این گرد نمیشد
جانم ؟؟ میره در خونه من که چی بشه ؟!
پوووف خدایا بازم دردسر جدید

_مطمعنی گُل بانو ؟؟

دستی به چشماش کشید

_آره مادر چندباری رفتم تو کوچه دیدم

گیج توی فکر فرو رفتم ، این دیگه از جون من چی میخواد ؟! یادمه بچگی همش باهم بازی میکردیم و از بین بچه ها فقط هوای من رو داشت ولی من هیچ وقت به غیر برادر بزرگتر بهش نگاه نکرده بودم

حالا باید چیکار میکردم ؟!
اصلا برام اهمیتی هم نداشت بزار هی بره و بیاد نمیتونم که تا آخر عمرم بخاطرش توی‌ خونه گُل بانو زندونی بمونم

با این فکر یهویی بلند شدم و گفتم :

_بیخیالش من میرم خونه خودم !!

گُل بانو با چشمای گرد شده نگاهش رو بهم دوخت

_کجا بری مادر ؟! امشب پیش ما بمون

جدی لب زدم :

_نمیشه گُل بانو جان وگرنه من که از خدامه پیشتون بمونم

زهرا با نیش باز لب زد :

_نمیشه یا نمیخوای ؟؟ نکنه میخوای نصف شبی حاج مرتضی راحت بیاد پیشت ؟؟

خم شدم و تا به خودش بیاد ضربه محکمی پشت گردنش کوبیدم و گفتم :

_هیس…..این چرت و پرتا چین که میگی ؟؟

_آاااااخ آاااخ گردنم

چشم غره ای بهش رفتم

_تا تو باشی الکی حرف نزنی

دستی به گردنش کشید

_باشه بابا یه چیزی به شوخی گفتم چقدر بی جنبه شدی !!

با نیش باز نگاهش کردم و گفتم :

_حقت بود !!

پشت چشمی برام نازک کرد که قهقه ام بالا گرفت
ای خدا از دست این دختر واقعا آدم در کنارش نمیفهمه چطور زمان میگذره و سرگرم میشه

خوب که خندیدم دستی روی هوا براشون تکون دادم و بلند گفتم :

_بابت غذا ممنون و خدافظ

گُل بانو که معلوم بود هنوز که هنوزِ دلش راضی به رفتنم نیست با اون کمر خمیده و دردمندش بلند شد و به سمتم اومد

_وایسا مادر کارت دارم

متعجب نگاهش کردم و گفتم :

_جانم چیزی شده؟؟

دستمو گرفت و درحالیکه دنبال خودش توی حیاط میکشوندم چیزی گفت که کم مونده بود بلند بزنم زیرخنده

_باید خودم برسونمت خونه !!

اگه میدونست از من چه کارها که برنمیاد و یه محله روم حساب میبرن اینطوری نمیترسید
در ثانی مگه بچه ام که اینطوری دستمو گرفته و دنبال خودش میکشم ؟؟ خنده امونم رو بریده بود میون خنده هام آروم لب زدم :

_میشه دستمو ول کنی خودم میام !!

محکمتر دستمو گرفت و گفت :

_نه همینطوری خوبه !!

یه طوری دستمو گرفته و گارد گرفته بود معلوم بود میخواد بره دعوا…. اونم با کی ؟؟ همون پسر بخت برگشته مرتضی

با رسیدن توی‌ کوچه خداروشکر کسی اون اطراف نبود و همه جا امن و‌ امان به نظر میرسید ولی مگه گُل بانو بیخیال میشد ؟؟

درست عین کارگاه گجت ها نگاهش رو به اطراف میچرخوند و سعی در پیدا کردن کسی داشت ، با خنده سری به اطراف تکون دادم و گفتم :

_بخدا کسی اینجاها نیست بزار برم

جدی گفت :

_نه نمیشه !!

وارفته نگاهمو به خونه دوختم

_چرا آخه ؟!

_چون به مردای این دور و زمونه اعتمادی نیست

پوووف کلافه ای کشیدم و گفتم :

_بخدا خیلی خسته ام خوابم میاد

بالاخره قبول کرد ولی تا زمانی که داخل نیومد و همه جا رو چک نکرد و هزارتا توصیه درمورد مراقبت از خودم و بستن در و پنجرها بهم نکرد راضی نشد بره

با رفتنش خسته روی تخت کهنه و زوار درفته بی بی دراز کشیدم و درحالیکه به سقف خراب اتاق چشم میدوختم توی فکر فرو رفتم

یعنی الان آراد داشت چیکار میکرد ؟!
اصلا دنبال من گشته یا نه ؟!
چه خوب میشد اگه میتونستم خبری چیزی ازش بگیرم !!

غمزده توی فکر بودم
که حس کردم ضربه آرومی به شیشه پنجره کوچیک اتاق ، که توی کوچه بود خورد با تعجب سرم سمت پنجره چرخید و توجه ام بهش جلب شد

یعنی چی ؟! صدای چی بود ؟؟
یکدفعه صدا قطع شد با فکر به اینکه حتما اشتباه شنیدم خواستم بیخیال شم

که بار دیگه تقه محکمتری به شیشه خورد و باعث شد بلند شم و با کنجکاوی به سمت پنجره قدمی بردارم

لامپ روشن کردم ولی از پشت شیشه کوچیک و خاک گرفته پنجره چیز زیادی مشخص نبود ، چشمامو ریز کردم و‌ با دقت بیشتری خیره شدم

برای ثانیه ای حس کردم سایه مردی رو دیدم
دروغ چرا لرزی به تنم نشست و بی اختیار قدمی به عقب برداشتم

من دختری تنها اونم این موقع ، شب ممکن بود هر اتفاقی برام بیفته اصلا شاید افراد نجم باشن و آدرس من رو پیدا کردن و فهمیدن کجام ؟!

وحشت زده وارد هال شدم و در رو از پشت قفل کردم و برگشتم داخل اتاق بعد از قفل کردن در اتاق ، سر چمدونم رفتم و چاقو ضامن داری که بین لباسا پنهون کرده بودم بیرون کشیدم

بعد از اینکه لامپ رو باز خاموش کردم بی معطلی زیر پتو خزیدم و سعی کردم به هیچ چیزی فکر نکنم و راحت بگیرم بخوابم ولی مگه میتونستم ؟؟

همش ترس باعث شده بود از این پهلو به اون پهلو بشم و پلکام روی هم نرن ، باید به حرف گُل بانو گوش میدادم و امشب رو اونجا میموندم آره !!

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4 / 5. شمارش آرا 1

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
55e607e0 508d 11ee b989 cd1c8151a3cd scaled

دانلود رمان سس خردل به صورت pdf کامل از فاطمه مهراد 3.3 (8)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:     ناز دختر فقیری که برای اینکه خرجش رو در بیاره توی ساندویچی کوچیکی کار میکنه . روزی از روزا ، این‌ دختر سر به هوا به یه بوکسور معروف ، امیرحافظ زند که هزاران کشته مرده داره ، ساندویچ پر از سس خردل تعارف میکنه…
IMG 20230129 004339 7932

دانلود رمان نت های هوس از مسیحه زادخو 4 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   ارکین ( آزاد) یه پدیده ناشناخته است که صدای معرکه و مخملی داره. ویه گیتاریست ماهر، که میتونه دل هر شنونده ای و ببره.! روزی به همراه دوستش ایرج به مهمونی تولدی دعوت میشه. که میزبانش دو دختر پولدار و مغرور هستن.‌! ارکین در…
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۸ ۱۷۴۷۲۵۸۴۲

دانلود رمان نقطه سر خط pdf از gandom_m 0 (0)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان :       زندگیم را یک هدیه می دانم و هیچ قصدی برای تلف کردنش ندارم هیچگاه نمی دانی آنچه بعدا بر سرت خواهد آمد چیست… ولی کم کم یاد خواهی گرفت که با زندگی همانطور که پیش می آید روبرو شوی. یاد می گیری هر…
عاشقانه بدون متن 6

دانلود رمان نیکوتین pdf از شقایق لامعی 0 (0)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان :       سَرو، از یک رابطه‌ی عاشقانه و رمانتیک، دست می‌کشه و کمی بعد‌تر، مشخص می‌شه علت این کارش، تمایلاتی بوده که تو این رابطه بهشون جواب داده نمی‌شده و تو همین دوران، با چند نفر از دوستان صمیمیش، به یک سفر چند روزه می‌ره؛…
InShot ۲۰۲۳۰۶۲۵ ۱۴۰۱۳۷۸۷۶

دانلود رمان شکسته تر از انار pdf از راضیه عباسی 3.7 (3)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان:         خدا گل های انار را آفرید. دست نوازشی بر سرشان کشید و گفت: سوار بال فرشته ها بشوید. آنهایی که دور ترند مقصدشان بهشت است و این ها که نزدیکتر مقصدشان زمین. فرشته ها بال هایشان را باز کرده و منتظر بودند. گل…
IMG 20230123 230123 526

دانلود رمان غرور پیچیده 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :             رمو فالکون درست نشدنیه! به عنوان کاپوی کامورا، بی رحمانه به قلمروش حکومت می کنه، قلمرویی که شیکاگو بهش حمله کرد و حالا رمو میخواد انتقام بگیره. عروسی مقدسه و دزدیدن عروس توهین به مقدساته. سرافینا خواهرزاده ی رئیس اوت…
رمان شولای برفی به صورت pdf کامل از لیلا مرادی

رمان شولای برفی به صورت pdf کامل از لیلا مرادی 4.1 (9)

7 دیدگاه
خلاصه رمان شولای برفی : سرد شد، شبیه به جسم یخ زده‌‌ که وسط چله‌ی زمستان هیچ آتشی گرمش نمی‌کرد. رفتن آن مرد مثل آخرین برگ پاییزی بود که از درخت جدا شد و او را و عریان در میان باد و بوران فصل خزان تنها گذاشت. شولای برفی، روایت‌گر…
149260 799

دانلود رمان سالوادور به صورت pdf کامل از مارال میم 5 (3)

1 دیدگاه
  خلاصه رمان:     خسته از تداوم مرور از دست داده هایم، در تال طم وهم انگیز روزگار، در بازی های عجیب زندگی و مابین اتفاقاتی که بر سرم آوار شدند، می جنگم! در برابر روزگاری که مهره هایش را بی رحمانه علیه ام چید… از سختی هایش جوانه…
IMG 20230128 233708 1462 scaled

دانلود رمان ضد نور 5 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         باده دختری که عضو یه گروهه… یه گروه که کارشون پاتک زدن به اموال باد آورده خیلی از کله گنده هاس… اینبار نوبت باده اس تا به عنوان آشپز سراغ مهراب سعادت بره و سر از یکی از گندکاریاش دربیاره… اما…
IMG 20240405 130734 345

دانلود رمان سراب من به صورت pdf کامل از فرناز احمدلی 4.8 (12)

2 دیدگاه
            خلاصه رمان: عماد بوکسور معروف ، خشن و آزادی که به هیچی بند نیست با وجود چهل میلیون فالوور و میلیون ها دلار ثروت همیشه عصبی و ناارومِ….. بخاطر گذشته عجیبی که داشته خشونت وجودش غیرقابل کنترله انقد عصبی و خشن که همه مدیر…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

دسته‌ها

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x