53 دیدگاه

رمان گرگها پارت ۲۲

4.5
(6)

۶۰)

دو سه روز بود که دوربینو داده بودم به کامیار و اونم با خودش برده بودش بالا..
یه بار که قرصشو براش بردم دیدم توی اتاقش نشسته روی تخت و داره با دوربین ور میره..
خیلی خوشحال شدم که بالاخره تونستم یه چیزی پیدا کنم که بتونه توجه و حواسشو به خودش جلب کنه و کمتر به گذشته فکر کنه..
با حس حضورم مقابل اتاقش، سرشو بلند کرد و نگام کرد..

_بیا تو.. داشتم امتحانش میکردم خیلی پیشرفته و کامله
_هنوز عکسی نگرفتین باهاش؟
سرشو آروم به معنای نه تکون داد..
بنظرم رسید دستش به عکس گرفتن نمیره.. سالها بود که عکاسی نکرده بود و شاید این کار فکرشو میبرد به زمان قبل از حادثه و خاطرات اون روزها رو که مدام از همه چیز و شایدم از خونواده و زن و بچش عکس میگرفت، براش تداعی میکرد..
ولی بالاخره باید از یه جایی شروع میکرد.. نمیخواستم بازم بره تو پیله تنهایی و دردش..

_چطوره امروز یه عکس بگیرین و افتتاحش کنین؟
_نه، حوصله شو ندارم
_فکر میکردم عکاسی رو دوست دارین و حوصله لازم ندارین براش

دوربینو گذاشت یه طرف و دراز کشید روی تخت..
_دوست داشتم یه وقتایی.. اونروزا دیگه گذشت

نباید میزاشتم بازم بره تو فاز غم.. خیلی براش زحمت کشیده بودم تا بالاخره خنده شو و شوقو تو چشماش دیده بودم..
_پس حداقل به من یاد بدین من عکس بگیرم باهاش.. خدا تومن پول دادم براش.. شلوارمو فروختم تا تونستم بخرمش نمیشه که بزارم خاک بخوره

با حرفم خنده اومد رو لبش..
_دقیقا کدوم شلوارتو فروختی؟
_همون تمبونم که گل گلی بود شبا موقع خواب میپوشیدمش، حیف خیلی لاکچری بود از دستم رفت

خندید و گفت
_دلقکی دیگه.. بیا یادت بدم حالا که تنبونتو براش فروختی

با خوشحالی رفتم پیشش نشستم رو تختش.. دوربینو برداشت و نشونم داد که چطوری باید برای مکانها و نورهای مختلف و سوژه های متفاوت تنظیمش کنم و عکس بگیرم..
خیلی کاربرد داشت و من اونقدرا حرفه ای نبودم که بخوام همه رو یاد بگیرم و بکار ببرمش..
گفتم
_کاربردای حرفه ایش بمونه برا خودتون، من همیکنه بتونم یه عکس خوشگل از نگار جون و منیره تو حیاط بین گلا بگیرم بسمه
_یعنی اون یه عکس تلافیه به فنا رفتن شلوار گل گلیت میشه؟
_فقط با اون یه عکس نه نمیشه.. ولی اگه بتونم یه عکس از شما وسط حوض بگیرم که مجسمهء ونوسو بغل کردین کل خرجش درمیاد

بلند خندید و گفت
_دیوونه.. این آرزو رو به گور میبری که من اینکارو بکنم

خنده ش دلمو شاد میکرد.. برای دیدن این خنده چه ها که نکرده بودم..

ای خنده های ناب تو درمان درد و غم
بر زخم های دل و جانم مرهمی، بخند
میخندی و تمام وجودم نگاه و چشم
غرق تو میشوم که همه عالمی، بخند..

غرق خنده ش شده بودم و مکان و زمان یادم رفته بود که دیدم دقیق نگام میکنه و با دیدن حالم ناگهان طرح لبخند از صورتش رفت و رنگ نگاهش عوض شد..

خودمو جمع و جور کردم و خواستم بیتفاوت بنظر بیام که نگاهشو ازم گرفت و با لحن سرد و بدی گفت

_برو بیرون از اتاقم و دیگه پاتو طبقه بالا نزار

ای خداا بازم چیکار کرده بودم که رانده شدم از درگاهش..
این آدم چش بود که تحمل دو دقیقه با هم خوش بودنمون رو نداشت..

_چیکار کردم که ناراحت شدین؟ حداقل اینو بگین بعدش باشه میرم و دیگه نمیام

بیحوصله و عصبی گفت
_حرف نزن.. وقتی میگم برو یعنی برو
_بدون شنیدن دلیلش نمیرم

از روی تخت بلند شد و اومد طرفم.. درست سینه به سینه م ایستاد..

_تو قرارمونو فسخ کردی.. قرار بود پاتو از گلیمت بیشتر نزاری.. قرار بود نزدیک نشی به من.. قرار بود زرت و زرت مزاحم من نشی.. قرار بود فقط وظیفهء پرستاریتو انجام بدی ولی تو..

بقیه ی حرفشو نزد..

_من چی؟.. چه کاری کردم که ناراحتتون کرده؟

صداشو بلند کرد و گفت
_با من بحث نکن!.. کاری نکن که منم طبق قرارداد عمل کنم و حالا که تو شروطمو زیر پا گذاشتی منم از این خونه بیرونت کنم.. برو منو سگ نکن

صدای شکستن قلبمو داشتم میشنیدم.. چطور میتونست یهو اینقدر بیرحم بشه..

_لازم نیست شما بیرونم کنین.. من خودم میرم، همین الانم میرم.. وقتی تا این حد مخل آرامشتون هستم حتی یک ثانیه هم تعلل نمیکنم

بازم نگاهش عوض شد.. ترسو به وضوح توی چشمای سیاهش دیدم..

آروم گفت
_چی شد؟ جا زدی؟.. تو که قرار بود تا آخرش بمونی.. قرار بود خوبم کنی.. با یه حرفم رفتنی شدی؟

قلبم مچاله شد با حرفاش.. داشت گاردمو میشکست..

_یه حرف نبود حرفاتون.. خنجر زهرآلود بود.. زخم میزنین جناب کیان.. خیلی بد زخم میزنین

_تقصیر خودته.. من اینم.. زخم میزنم، آتیشم.. میسوزونم، همش بهت میگم دور باش، ولی نمیفهمی بازم میای طرفم

_دیگه نمیام.. راحت باشین، تصمیم گرفتم واقعا برم از خونتون.. شما بدون من حالتون بهتره

برگشتم که از اتاقش خارج بشم..
یهو از پشت دستمو گرفت..

_تو هیچ جا نمیری دخترهء زبون نفهم.. تو منو از تیمارستان کشوندی آوردی خونه و الانم حق نداری از زیر بار مسئولیتت در بری

ساعدم تو دستش بود و محکم فشارش میداد..
دردم میومد ولی حس لمسش برای اولین بار قشنگتر از اونی بود که به درد اهمیت بدم..
برگشتم ته چشماش نگاه کردم.. تو چشماش نرو داد میزد ولی زبونش نیش میزد.. معلوم نبود با خودش چند چنده..
دستمو کشیدم و گفتم

_ولم کنین، شما معلوم نیست با خودتون چندچندین.. میگین پاتو نزار طبقه بالا بعدم میگین از زیر مسئولیتت در نرو.. اگه من نیام بالا پس چرا بمونم تو این خونه؟ پرستار نگار جون و منیره باشم؟

دستمو ول کرد و پشتشو کرد بهم رفت جلوی پنجره وایساد..
_نخیر پرستار اونا نباش.. تو همینجا میمونی چون یه بار تصمیم گرفتی بیای، بچه بازی که نیست، به من گفتی من تو خونه هستم اگه حالت بد شد مثل بیمارستان آرومت میکنم، من رو این حرفت حساب کردم و اومدم خونه.. الانم میمونی همون پایین، حرف رفتنم نمیزنی، بالام نمیای.. کاری داشتم خودم زنگ میزنم بهت

_زورگویین شما؟

برگشت نگام کرد..
_هستم.. حرفیه؟

_من زیر بار زور نمیرم

_اینو باید قبل از اینکه داوطلب بشی برا پرستاری از یه دیوونه فکرشو میکردی

_شما دیوونه نیستین، هزار رنگ و گنداخلاقین

عصبی اومد طرفم..

_میخوای دیوونگیمو ببینی؟

_ازتون نمیترسم

_بترس.. کاری نکن همینجا بچسبونمت به دیوار و کاری کنم که از بلبل زبونیت پشیمون بشی

منظورش چی بود لعنتی.. آب دهنمو قورت دادم از فکری که به سرم اومد..
دید که هول شدم..

_چیه خانم نترس؟.. ترسیدی خفتت کنم؟.. نه نمیکنم ولی زود بزن به چاک و دور و بر من نپلک.. این آخرین اخطارمه بهت.. دفعه بعد اگه تو اتاقم ببینمت بد میبینی

هنوز سر جام خشکم زده بود که سریع از روی تختش دوربینو برداشت و آورد و محکم کوبوند به قفسه سینم..
بیشعور روانی طوری زد که دردم اومد..
قفسه سینه مو با دستم مالیدم و گفتم

_وحشی استخونمو شکستی

_تا وحشی تر نشدم دوربینتم بردار و برو بیرون

_منو باش که برای کی دوربین خریدم لیاقتشو نداشتی.. بده من

_بیخود کردی خریدی.. دیگه م از این غلطا نکن، پرستاری حدتو بدون خانم ستوده

_وقتی رفتم میفهمی حدمو آقای کیان

دادی که زد اتاقو لرزوند..
_نمیری !!!!.. فهمیدی؟؟؟.. گمشو از جلوی چشام

نترسیدم از فریادش، ولی دلم شکست و تیکه تیکه شد از حرفای زهردارش..
نزاشتم اشکی رو که توی چشمام اومد رو ببینه..
زود پشتمو کردم بهش و دوربینو توی دستام فشار دادم و رفتم پایین..

سه روز بود که ندیده بودمش..
نه اون میومد پایین، نه من میرفتم بالا..
به منیره گفته بود غذاشو ببره بالا ولی بشقابشم هر دفعه دست نخورده برمیگشت پایین..
وقتی میدیدم بازم غذاشو نخورده دلم به درد میومد.. ولی نمیتونستمم برم بالا..
هم غرورم اجازه نمیداد هم خودش ممنوع کرده بود که برم پیشش.‌.
نگار جون ناراحت بود و چندبار از من پرسید که کامیار چشه و چرا نمیاد پایین و چرا غذا نمیخوره.. ولی من نتونستم بگم که چی گذشته بینمون.. خجالت کشیدم که پیش خودش فکر کنه چه دختر احمقی هستم که با وجود اون حرفا هنوزم تو خونشون موندم..
ولی دست خودم نبود، نمیتونستم ولش کنم و برم..
نذاشته بودم مادرش بفهمه که نمیرم بالا و گاهی میرفتم کمی تو راه پله می ایستادم که فکر کنن بالام..

بالاخره نگار جون خودش به سختی پله هارو رفت بالا که ببینه پسرش چشه..
دلم لک زده بود برای دیدنش.. کاش منم میتونستم با مادرش برم بالا..
به نگارجون گفته بود که چیزی نشده فقط میگرنش گرفته و نمیتونه غذا بخوره..
نگار جون ازم خواست که مسکن قویتری بهش بدم تا بلکه خوب بشه و بتونه غذا بخوره.. گفت که زیر چشماش گود افتاده و من دلم تیر کشید برای مرد بداخلاقی که هنوزم جای زخم زبوناش توی دلم زوق زوق میکرد..

سه روز شد پنج روز و دیگه طاقتم طاق شده بود..
لعنتی حتی یه بارم نیومده بود پایین و دلم براش یه ذره شده بود..
حتی تک زنگم نمیزد که بدونم به دارویی چیزی نیاز داره و به اون بهونه برم پیشش..
توی خونه مثل روح میگشتم و منم بدتر از اون نه میخوردم نه میخوابیدم..
فصل امتحاناتمم بود و بد وقتی دپرس شده بودم..
نگار جون همش گیر میداد که تو دیگه چرا کم میخوری چتونه شما دوتا؟.. منم میگفتم همیشه موقع امتحانات بخاطر استرس از غذا خوردن میوفتم.. دروغ بود دیگه هر طور میگفتی میشد..
چاره دیگه ای نداشتم چی میتونستم بگم..

یکهفته از دعوامون با کامیار گذشته بود و دیدنش برام تبدیل به آرزو شده بود..
از جلسه امتحان خارج شده بودم و میخواستم برم خونمون..
یک روز در میان میرفتم و دو سه ساعتی پیش مامان و بابام میموندم..
مامانم شاکی بود که چرا لاغر شدم و بی حوصله م.. منم بازم امتحانارو بهونه میکردم و بحث بسته میشد..

طرفای ساعت ۵ بود که برگشتم خونه ی کامیار و زنگو زدم..
منیره خودش درو برام باز کرد، تو حیاط بود و منم وقتی وارد حیاط شدم از چیزی که دیدم چشمام گرد شد..
کامیار توی حیاط بود و دوربینم دستش بود!

نگار جون مقابلش نشسته بود لب حوض و گلدونای شمعدونی قرمز و صورتی رو چیده بودن دور حوض..
کامیار داشت ازش عکس میگرفت..
یه لحظه باورم نشد ولی وقتی منیره با شوق گفت لیلی برو لباستو عوض کن بیا کامیار داره ازمون عکس میگیره، فهمیدم که منظره ای که مقابلمه سراب نیست..

رفته بود تو اتاقم و دوربینو برداشته بود..
نگاهش کردم.. واقعا زیر چشماش گود رفته بود و چشمای سیاه قشنگش خمارتر و جذابتر شده بود انگار..

نگاهم نمیکرد و داشت الکی با دوربین ور میرفت..
تابلو بود که از قصد نگاهم نمیکنه..
چرا اینقدر از من بیزار بود.. نمیفهمیدم و این مسئله زجرم میداد..
رفتم جلوتر و سلام کردم بهشون..
نگار جون با خوشحالی جوابمو داد و حالمو پرسید ولی کامیار فقط سرشو تکون داد و نگام نکرد..
دلتنگش بودم و تو حسرت یه نگاه ساده ش یک هفته رو گذرونده بودم ولی بی انصاف هنوزم چشماشو ازم دریغ میکرد..
کنف شدم و از کنارش گذشتم و رفتم طرف ورودی ساختمون..
داشتم میرفتم داخل که صداشو شنیدم..

_خانم دکتر

دلم برای خانم دکتر صدا زدنش ضعف کرد و زود سرمو برگردونم سمتش..
تا نگاش کردم یه عکس ازم گرفت..

سر جام خشکم زد.. از خوشحالی نمیدونستم چه ری اکشنی باید بدم.. بعد از یک هفته دوری و حسرت بالاخره چشمش منو دید و بادش افتاد که منم تو این خونه م..
لبخند محوی روی لبش بود.. لبخند زدم بهش و همونجا جلوی پادری وایسادم..

اومد نزدیکم و گفت
_با این مقنعهء کجت خیلی سوژهء باحالی بودی نتونستم ازت بگذرم و عکستو نگیرم
اینو گفت و از پیشم رد شد و رفت تو..

لعنت به این مقنعهء من که همیشه خدا کج بود و یه بارم نتونسته بودم مثل بقیه دخترا موهامو خوشگل و فشن و مدروز درست کنم..
دلم شاد بود و توش بندری و عربی میزدن.. آشتی کرده بودیم.. عکسمو گرفته بود و نگام کرده بود..

من از این دنیا فقط نگاهشو میخواستم و بس..
از پشت سر نگاهش کردم که داشت میرفت بالا..
توی دلم گفتم

و جهان چه کوچک میشود
وقتی که تو در این حوالی باشی
درست به اندازهء “چشمهایت”
به اندازهء “نگاهت”…

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.5 / 5. شمارش آرا 6

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20240424 143525 898

دانلود رمان هوادار حوا به صورت pdf کامل از فاطمه زارعی 4 (8)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   درباره دختری نا زپروده است ‌ک نقاش ماهری هم هست و کارگاه خودش رو داره و بعد مدتی تصمیم گرفته واسه اولین‌بار نمایشگاه برپا کنه و تابلوهاشو بفروشه ک تو نمایشگاه سر یک تابلو بین دو مرد گیر میکنه و ….      
IMG 20230123 235641 000

دانلود رمان روزگار جوانی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   _وایسا وایسا، تا گفتم بریز. پونه: بخدا سه میشه، من گردن نمیگیرم، چوب خطم پره. _زر نزن دیگه، نهایتش فهمیدن میندازی گردن عاطی. عاطفه: من چرا؟ _غیر تو، از این کلاس کی تا حالا دفتر نرفته؟ مثل گربه ی شرک نگاهش کردم تا نه…
400149600406 1552892

رمان خلافکار دیوانه من 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان خلافکار دیوانه من خلاصه : دختری که پرستار یه دیوونه میشه دیوونه ای که خلافکاره و طی اتفاقاتی دختر قصه میفهمه که مامان پسر بهش روانگردان میده و دختر قصه میخواد نجاتش بده ولی…… پـایـان خوش  
IMG ۲۰۲۱۰۹۲۶ ۱۴۵۶۴۵

دانلود رمان بی قرارم کن 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:       #شایان یه وکیل و استاد دانشگاهه و خیلی #جدی و #سختگیر #نبات یه دختر زبل و جسور که #حریف شایان خان برشی از متن: تمام وجودش چشم شد و خیابان شلوغ را از نظر گذراند … چطور می توانست یک جای پارک خالی…
چشم دختر زیبا

دانلود رمان نارگون pdf از بهاره شریفی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       نارگون، دختری جوان و تنها که در جریان ناملایمتی های زندگی در پیله ی سنگی خودساخته اش فرو رفته و در میان بی عدالتی ها و ناامنی های جامعه، روزگار می گذراند ، بازیچه ی بازی های عجیب و غریب دنیا که حال…
IMG 20230127 013504 2292

دانلود رمان سعادت آباد 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان :         درباره دختری به اسم سوزانه که عاشق پسر عموش رستان میشه و باهاش رابطه برقرار میکنه و ازش حامله میشه. این حس کاملا دو طرفه بوده ولی مشکلاتی اتفاق میوفته که باعث جدایی این ها میشه و رستان سوزان رو ترک…
IMG 20230123 235014 207 scaled

دانلود رمان سونات مهتاب 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :         من بامداد الوندم… سی و شش ساله و استاد ادبیات دانشگاه تهران. هفت سال پیش با دختری ازدواج کردم که براش مثل پدر بودم!!!! توی مراسم ازدواجمون اتفاقی میفته که باعث میشه آیدا رو ترک کنم. همه آیدا رو ترک میکنن. ولی…
InShot ۲۰۲۳۰۴۱۸ ۱۰۵۰۱۵۱۹۵

دانلود رمان کوازار pdf از پونه سعیدی 0 (0)

1 دیدگاه
  خلاصه رمان :       کوازار روایتگر داستانی عاشقانه از دنیای فرشتگان و شیاطین است. دختری به نام ساتی که در یک شرکت برنامه نویسی کار می کند، پس از سپرده شدن پروژه ی مرموز و قدیمی نوسانات برق به شرکت شان، دست به ساخت یک شبکه ی…
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۵ ۱۷۳۲۳۶۸۷۷

دانلود رمان شاهکار pdf از نیلوفر لاری 0 (0)

4 دیدگاه
    خلاصه رمان :       همه چیز از یک تصادف شروع شد، روزی که لحظات تلخی و به همراه خود آورد ولی می ارزید به آرزویی که سالها دنبالش باشی و بهش نرسی، به یک نمایشگاه تابلوهای نقاشی می ارزید، به یک شاهکار می ارزید، به یک…
اشتراک در
اطلاع از
guest

53 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
sara
sara
3 سال قبل

مهرناز جونم امروز پارت جدید میاد؟

فاطمه
فاطمه
پاسخ به  sara
3 سال قبل

؟؟

آسمان
آسمان
3 سال قبل

مهرناز رمانت دمت گرم
بعد امتحانا شروع میکنم به خواندنش
مهرناز یه سوال داشتم
آخ یادم رفت سلام هم زبان

آسمان
آسمان
پاسخ به  آسمان
3 سال قبل

خوبی نار
مهرناز اینستا داری ؟ اگه داری میشه پیجت به من بدی
البته اگه دوست داری اگه دوست نداری اصلا مشکلی نیست میدونی که ناراحت نمیشم

آسمان
آسمان
پاسخ به  آسمان
3 سال قبل

اوکی مرسی من بعد امتحانا حتما بهت پیام میدم

Mohammadmahdii
Mohammadmahdii
3 سال قبل

من الان کامنتتون رو دیدم ریحان خانوم
اگر جسارتی شد بنده رو ببخشید
از برادر ماهم عذر خواهی کنید از طرفم
منظورم به شما نبود
بله شما درست میگید
اینطور صدا زدن نشانه ی علاقه به مهرنازه
فعلا یاعلی

ریحان
ریحان
3 سال قبل

مهرناز جان کامنت دوست
آقا مهدیو خوندم اونجا تو چت روم که گفتن اگه کامنت منو ببینن ناراحت میشن ایشون الان تونستم بیام..حقیقتا دلم نمیاد با توجه به نا مساعد بودن حالشون .اعصابشون بریزه بهم.اگه صلاح میدونی کامنتای مربوط به این مورد رو پاک کن عزیز …حتی همین کامنتو تایید نکن اگه صلاح میدونی و کامنت دوستشو هم پاک کن که خیلی هیجان انگیز گفته آخه .خخخخخ هرچند دوستش فککنم گفته باشه بهشون .باور کن محمد بیاد ببینه از دستم ناراحت میشه چون اونموقع دیده .اخلاقشو میدونم .دلخور میشه من باز اومدم اینو گفتم. چون زیر کامنت من ریپ زده شد و منم تو رو اونطوری صدا زدم طبیعتا واکنشمون این شد چون توقع نداشتم از ایشون.توام قبول دارم وقتی میگی با من نبود خوب نبود دیگه.هرچند اون دوستمونم علاقه شو گفته. اما واقعا دلم نمیاد کسی اذیت بشه.و اینکه هی کش پیدا کنه وادامه دار بشه.

Shayan
Shayan
پاسخ به  ریحان
3 سال قبل

من هیجانی گفتم؟😂😂😂
نه منظورم این بود که بیاد ببینه شما حرفشو به خودتون گرفتین ناراحت میشه
مهرناز خانوم شمام هی مارو خراب کن😂😂😂
بابا ناسلامتی رفیق محمدم
پشتم درا☹😂😂

ریحان
ریحان
3 سال قبل

سلام.نه من ناراحت

نیستم .فقط واکنشمو نسبت

به حرفی که زده شد بیان

کردم.چون زیر کامنت من

بود حرف ایشون و خوب منم

تو نوع تلفظ اسم نا پرهیزی

انگار 😅😅 …لازم به

توضیح نیست.اونطور که

پیداست ممکنم هست برداشتم

درست نبوده باشه

و البته آقا شایان ایشون لطف دارن به من مرسی.
محمدم کنارم بود اونموقع حساس شده بود به اومدنم به اینجا…
مهرناز قطعا اینجا اگه کسی با الفاظ اینچنین صدات میکنن علتش علاقه ست به نوع برخوردی که تا الان بروز دادی.
باز خوردش میشه محبت در قالب به کار بردن نوع صدا زدن.
و برا علاقه ی دیگران به نویسنده ی محبوبش هم حصار و محدودیت نمیشه قائل بود…برخورد خود تو باعث راحتی خواننده میشه.
جایگاهت تو قلبم هرگز خدشه دار نمیشه مهرناز♥
آرزوی تنی سالم وبهبودی کامل دارم برا آقا مهدی.تنتون سلامت.شب خوش .

بتی
بتی
پاسخ به  ریحان
3 سال قبل

نویسنده عزیز به منم ربطی نداره که دخالت کنم فقط نظرم میدم به عنوان یک خواننده
وقتی ما از نویسنده ای که به رمانش علاقه داریم تعریف میکنیم و می‌خوایم محبتمون با مثلا مهربانو گفتن نشون بدیم این یعنی داریم یجور تشکر میکنیم
خوب این غیرت تعصب نداره اتفاقعن خوشحالیم داره تازه با این کارمون دل دیگرانم میشکونیم
۰
۰
امیدوارم کسی ناراحت نشه چون فقط یک نظر محترمانه بود
امیدوارم کسی ندارا

Atoosa
Atoosa
پاسخ به  بتی
3 سال قبل

😉😂

Shayan
Shayan
3 سال قبل

اوه اوه
ببخشید من دخالت میکنم
ریحان خانوم و همسر محترمشون
محمد با شما نبود با یکی دیگه بوده
انقد از شما واسه من گفته که میدونم به شما همچین چیزی نمیگه
ببخشید بازم
خودش میاد توضیح میده
الان بیمارستانه اومد حتماااا واستون توضیح میده

Shayan
Shayan
پاسخ به  Shayan
3 سال قبل

من درمورد محمد با کسی شوخی ندارم
جدی میگم بیمارستانه

sara
sara
3 سال قبل

مهربانو چرا لیلی اصلا غرور نداره؟

Mohammadmahdii
Mohammadmahdii
پاسخ به  sara
3 سال قبل

اسمشون مهرنازه خانوم محترم
نه چیز دیگه ای

Mehrad
Mehrad
پاسخ به  Mohammadmahdii
3 سال قبل

بشین تا بیخیال شیم 🔪

Mehrad
Mehrad
پاسخ به  Mehrad
3 سال قبل

بی بلا خانوم
سلام خوبم تو خوبی

Mohammadmahdii
Mohammadmahdii
پاسخ به  Mohammadmahdii
3 سال قبل

خواننده هات باید بدونن غیر از مهرناز حق ندارن چیز دیگه ای صدا کنن
تو هم نخند،عصبیم😂😠

Nikan
Nikan
پاسخ به  Mohammadmahdii
3 سال قبل

خواننده ی عشقولی باشن کاری باهاشون نیست
فقط مدل صدا کردن باید درست باشه😁
حساسیت ایجاد میشه تومون

Niki
Niki
3 سال قبل

مهرناز جونم ، این پارتت خیلی خیلی زیبا بود .
ممنون بابت این پارت 🌹🌹🌹🌹

Niloo
3 سال قبل

دمت گرم مهرنازییی مثل همیشه عالی بود خسته نباشی

Sevin
Sevin
3 سال قبل

تمبون گل گلی😂😂
بازم مثل همیشه عاااااااالی بود😊🙃😇

ریحان
ریحان
3 سال قبل

همونطور که از قلمت انتظار

میره عااالی بود جیران زیبای

من…مانا باشی وپایدار
مهربونم…هر روز غروب دم اذان سر وعده ام هستم

😍🌹😘
.

مرسی ازت عزیز دلم بابت

ابراز لطفت…انشالله کرونا بره

بازم تبریز بیام.

حتما منو محمد یجا قرار

میزاریم باهات همو ببینیم .

و من با کمال میل دعوتت

کنم خونمون قشنگم♥
به بچه ها سلام گرم منو برسون.بگو دلتنگشونم.

Nikan
Nikan
3 سال قبل

هعییییی
از اونجایی که حس این بچه رو دارم حس میکنم کاملا متوجهم
و واقعاااااا عحب پارتی
خسته نباشییی
فقط این کامیار خشن خیلی دوس داشتنی تره بخدا

فاطمه
فاطمه
3 سال قبل

عالی بود. جاداره بگم خیلی خیلی خسته نباشید.
هر دفعه بهتر از قبل. منتظر پارت جدید سه روز دیگه هستم.😉
دستت طلا.🌹

رعنا
رعنا
3 سال قبل

خسته نباشی❤
شعر آخر پارت خیلی قشنگ بود

Tarene
Tarene
3 سال قبل

مهری جونم خسته نباشی عزیزم😘
عالی داره پیش میره

Artamis
Artamis
3 سال قبل

و جهان چه کوچک میشود
وقتی که تو در این حوالی باشی
درست به اندازهء “چشمهایت”
به اندازهء “نگاهت”…Woooooooooooowمهرنازم عالی جانانم😍😍😍😍

علی رضایی
علی رضایی
3 سال قبل

مرسی مهرنازاین پارت هم مثل بقیش عالی بود

ولی واقعا مقنعه کج و کوله خیلی باحاله😂
خیلی خندیدم.
راستی××خانم دکتر××اصلا غرور نداره😁
یه کوچولو مغرور باشه بهتره
راستی کامیار هم اخمو باشه باحال تره
ولی این لجبازیش رومخه😂😂😂

Atoosa
Atoosa
3 سال قبل

چه خوب بود که جوابش میدادا دلم خنک شد😂
خیلی عالی بود مهرنازی دستت درد نکنه😉😘
راستی اگه یکم این لیلی بیشتر غرورش حفظ کنه بهتر میشه😑

Mahad
Mahad
3 سال قبل

مرسی خوشگله ❤
راستی…
میدونی چقدر دوست دارم مهرنازی؟
در ضمن اخلاقت خیلییی خوبه مونده بود تو دلم بهت بگم
البته تا با یه فردی زندگی نکنی نمیتونی رفتار واقعیشو بسنجی ولییی خوب میدونم که خیلی مهربونی❤❣🔥

Mahad
Mahad
پاسخ به  Mahad
3 سال قبل

❤❤❤❤

Tina
Tina
3 سال قبل

وایییی منم عاشق کامیار شدم😍😍😍

Tina
Tina
پاسخ به  Tina
3 سال قبل

ولی واقعا عالی مهرناز جون پایدار باشی نویسنده ی جوان و عزیز

دسته‌ها

53
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x