464 دیدگاه

رمان گرگها پارت ۶۵

4.2
(6)

کامیار

نتونستم برای مراسم بله برون لیلی برم..
به زور لباس پوشیده و آماده شده بودم که برم، حتی ریش و سبیلمو که روزها بود نزده بودم و بلند شده بود هم زدم ولی هر کاری کردم نتونستم از خونه خارج بشم و پاهام جلو نرفتن..
آخرش با کلافگی کتمو درآوردم و پرت کردم گوشه ی اتاق و فحشی به خودم دادم..

به لیلی گفته بودم میام، ولی الان میدیدم که تحملشو ندارم.. مطمئن بودم که اگه توی اون جمع بشینم و بهرام نگاهی به لیلی بکنه و یا حرف محبت آمیزی بهش بزنه قاطی میکنم و همه چیزو بهم میزنم..

اعتباری به من و دل دیوونه م نبود.. پس نباید میرفتم و تا وقتی ازدواجش رسمی و قطعی نشده بود باید دور میموندم تا غلط اضافی نکنم و ازدواجشو به هم نزنم..

قرصهای خواب آور قوی تنها یاورم بودن تو این روزهای سخت و میتونستن جلومو بگیرن که نرم سراغ لیلی.. تا میدیدم دلم بیقرار شد و فکرایی اومد تو سرم که چرا دارم اجازه میدم که لیلی با بهرام ازدواج کنه، احساس خطر میکردم و سریع دو تا قرص با هم ‌میخوردم که ناخوداگاه به زمینم بزنه و نتونم کاری بکنم..
شدیدا توفشار بودم و با خودم میجنگیدم..

از قرص ها چند بسته خریده بودم و مثل چشمم مواظبشون بودم که گم یا تموم نشن.. تنها علاجم قرصهای بیهوش کننده بود تا بیحس یه گوشه بیفتم و سرنوشت کارشو بکنه..

فردای شب بله برون، صبح جمعه بود و میدونستم که لیلی میره سر خاک باباش..
بدون استثنا هر جمعه صبح ساعت ۱۰ باهم میرفتیم و دلِ تنگ و بیقرارم اصرار میکرد که برم و حداقل از دور ببینمش..

وقتی رسیدم هنوز نیومده بود و کمی دورتر منتظر شدم تا بیاد..

بعد از نیم ساعت دیدم که سلانه سلانه داره میاد و انگار نا نداره قدم از قدم برداره..
چقدر دلم براش تنگ شده بود.. دختر ظریف و نازی که دنیای من بود و من مجبور بودم ازش دوری کنم داشت میومد و دلم پر میکشید که برم جلو و بغلش کنم و با خودم ببرمش خونه..

ولی اون دختر دیگه متعلق به من نبود و شایدم با کارهایی که کرده بودم ازم بدش میومد..

نشست کنار قبر پدرش و حرف زد.. اون حرف زد و من به خودم جرات دادم که یکم برم نزدیکتر تا بهتر ببینمش..
پشت درختی وایسادم که منو نبینه.. نمیخواستم تو دلش و تصمیمش برای ازدواج با بهرام تزلزل ایجاد بشه و بفهمه که هنوزم دیوانه وار عاشقشم و اومدم که یواشکی ببینمش..

اون با باباش حرف زد و من دل سیر نگاهش کردم.. یکم بعد دیدم که اشکاشو پاک میکنه ولی صدای گریه شو نمیشنیدم..
دختر مظلوم و دلشکسته ی من بدون صدا گریه میکرد و دل من خون میشد..

دیگه نتونستم تحمل کنم و خواستم برم جلو که ناگهان دیدم بهرام اومد پیشش!

اصلا توقع نداشتم با اون بیاد و شوکه شدم و کاملا خودمو پشت درخت قایم کردم..
لیلی سرشو بلند کرد و بهرامو نگاه کرد و صداشو شنیدم که بلند گفت تو اینجا چیکار میکنی..

پس با بهرام نیومده بود و اونم دنبالش راه افتاده بود..
نشنیدم بهرام چی بهش گفت ولی لیلی با عصبانیت گفت
_دیگه هیچوقت.. هیچوقت با من نیا اینجا.. اینجا تنها جاییه که برای خودم و دلم باقی مونده و میخوام همیشه تنهایی بیام

میدونستم چرا نمیخواد بهرام باهاش بیاد.. چون همیشه با من اومده بود سر خاک باباش و میدونستم خیلی دوست داشت باهم رفتنهامون رو..

دلم فشرده شد و سرمو بلند کردم به آسمون و گفتم خدایا عشق و محبت منو از دل این دختر دربیار و کمکش کن که منو فراموش کنه و غصه نخوره.. بجاش محبت بهرامو بزار توی دلش چون اونه که لیاقتشو داره و من فقط بهش صدمه میزنم..

دلم بقدری فشرده شد و حالم گرفته شد که دیگه نموندم و نگاه آخرو به لیلی کردم.. زیر لب زمزمه کردم

دوستت دارم.. تا لحظه ی مرگم

و پشتمو بهش کردم و ازش دور شدم..

لیلی

تا روز عقد فقط یکهفته مونده بود و میگفتن من و بهرام باید برای خرید حلقه و آینه شمعدون و آزمایش و این چیزا بریم و حال من بد میشد..

خبری از کامیار نبود و داشتم مطمئن میشدم که منو فراموش کرده..

دلم میشکست و تکه تکه میشد با این افکار ولی کاری هم از دستم برنمیومد..
روزی که مادر بهرام زنگ زد خونمون و به مادرم گفت که از من بپرسه که دوست دارم اونا هم همراهمون برای خرید بیان یا میخوام خودمون دوتایی با بهرام بریم، سریع گفتم که اونام بیان..
نمیخواستم با بهرام تنها برم..

بعد از قطع تماس با خودم فکر کردم که چطور میخوام با بهرام زن و شوهر باشم در حالیکه تحمل تنها شدن باهاشو حتی توی بازار ندارم..

من نمیتونستم با بهرام ازدواج کنم و باید تا دیر نشده بود از همینجای کار برمیگشتم..

بهش زنگ زدم و گفتم کار خیلی مهمی باهاش دارم و همین الان بیاد فلان کافی شاپ که نزدیک خونمون بود..

نیم ساعت بعد توی کافه همو دیدیم و نشستیم سر یه میز دونفره..

بهرام با شیفتگی و عشق توی چشمام نگاه میکرد و بوی ادکلنش میپیچید توی بینیم..
بوی قشنگی بود ولی من بجای لذت بردن، ازش بیزار میشدم و دلم میخواست نفس نکشم..

حتی نمیتونستم بوی ادکلنشو تحمل کنم چطور میخواستم بهش نزدیک بشم و یا حتی ببوسمش..
ممکن نبود.. از فکرش عصبی شدم و توی تصمیمم مصمم تر شدم و رو بهش گفتم

_آقا بهرام من خیلی شرمنده م که با اینکه بهتون جواب مثبت دادم الان ازتون میخوام که تمومش کنیم

چشماش گرد شد از تعجب و گفت
_چیو تموم کنیم؟.. یعنی چی؟

_ازدواج و عقد و این برنامه ها رو.. من نمیتونم.. دلم هم نمیخواد که شما رو به یه زندگی بدون عشق محکوم کنم.. من هرگز قادر نخواهم بود که شما رو دوست داشته باشم و چنین ازدواجی بی معنیه و ظلمه در حق شما

_اولا که ظلم نیست چون شما قبل از عقد بهم گفتین که حسی به من ندارین و من با عقل و شعور خودم قبول کردم و خواستم که باهاتون ازدواج کنم.. پس همه چیش پای خودمه.. دوما منکه گفتم بعد از ازدواج بهتون قول میدم کم کم تو دلتون نسبت به من عشق و علاقه ایجاد بشه.. پس دیگه مشکلی نیست شما چرا اینقدر خودتونو عذاب میدین؟

_نه آقا بهرام.. من خیلی فکر کردم.. نه من آمادگی این ازدواجو دارم نه شما حقتونه این شکلی ازدواج کنین.. من اومدم بهتون بگم که به خانوادتونم اطلاع بدین که دیگه ازدواجی در کار نیست

احساس کردم رنگش کبود شد و لباشو به هم فشار داد..
دستاشو توی هم قفل کرد و عصبی گفت
_من بدون تو نمیتونم.. نباید عقدو بهم بزنی، منکه گفتم راضی ام

با کلافگی دستمو به چشمام کشیدم و گفتم
_چرا نمیفهمی؟.. من نمیتونم برای تو یه همسر عادی باشم.. بدون فکر عمل کردم و الان میخوام تا دیر نشده تمومش کنم

دستاشو از هم باز کرد و سیگاری روشن کرد و گفت
_ما خوشبخت میشیم قول میدم.. تمومش نکن.. به منم فکر کن که سه ساله دنبال توام و میخوام که به دست بیارمت

هر چی من گفتم این ازدواج عاقلانه و درست نیست و من اشتباه کردم که از اولش قبول کردم، تو کتش نرفت که نرفت و گفت من تمومش نمیکنم..

نمیدونستم چیکار کنم و تو وضعی گیر کرده بودم که مقصرش خودم بودم..

_در ضمن برادر من بخاطر مراسم عقد از کانادا اومده، چطوری به اون و بقیه ی خانواده م بگم که ازدواجمون بهم خورد؟.. تو نمیتونی اینکارو بکنی

پس بیخود نبود که میگفتن هنگام عصبانیت تصمیم نگیر و صبر کن تا آروم بشی وگرنه پشیمون میشی..
و من الان خودم تو چاهی که برای کامیار کنده بودم گیر کرده بودم و بیشتر از اون زجر میکشیدم و اونم عین خیالش نبود و شایدم سرشو با آذر گرم کرده بود تا منو فراموش کنه..

با فکر کردن به کامیار بازم عصبی شدم و با خودم فکر کردم که حالا که بهرام خودش اصرار میکنه و راضیه به شرایط من، پس بهتره همه چیو بهم نزنم و این راهو ادامه بدم.. راهی که مقصد و مقصودش ضربه زدن به کامیار بود..

رو به بهرام کردم و گفتم
_فردا بیا بریم برای خرید حلقه و آینه شمعدون

و از کافه خارج شدم..

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.2 / 5. شمارش آرا 6

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۳۱۲ ۱۱۱۴۴۶۰۴۴

دانلود رمان پنجره فولاد pdf از هانی زند 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :         _ زن منو با اجازه‌ٔ کدوم دیوثِ بی‌غیرتی بردید دکتر زنان واسه معاینهٔ بکارتش؟   حاج‌بابا تسبیح دانه‌درشتش را در دستش می‌گرداند و دستی به ریش بلندش می‌کشد.   _ تو دیگه حرف از غیرت نزن مردیکه! دختر منم زن توی هیچی‌ندار…
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۹ ۱۸۳۶۵۷۴۴۷

دانلود رمان سکوت تلخ pdf از الناز داد خواه 1 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         نیکا دختری که تو یه شب سرد پاییزی دم در خونشون با بدترین صحنه عمرش مواجه میشه جسد خونین خواهرش رو مقابل خودش میبینه و زندگیش عوض میشه و تصمیم میگیره انتقام خواهرشو بگیره.این قصه قصه یه دختره دختری که وجودش…
InShot ۲۰۲۳۰۶۰۵ ۲۰۲۸۳۰۶۸۶

دانلود رمان رقص روی آتش pdf از زهرا 0 (0)

7 دیدگاه
  خلاصه رمان :       عشق غریبانه ترین لغت فرهنگ نامه زندگیم بود من خود را نیز گم کرده بودم احساسات که دیگر هیچ میدانی من به تو ادم شدم به تو انسان شدم اما چه حیف… وقتی چیزی را از دست میدهی تازه ارزش واقعی ان را…
IMG 20230123 230118 380

دانلود رمان خاطره سازی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:         جانان دختریِ که رابطه خوبی با خواهر وبرادر ناتنی اش نداره و همش درگیر مشکلات اوناس,روزی که با خواهرناتنی اش آذر به مسابقه رالی غیرقانونی میره بعد سالها با امید(نامزدِ سابقِ دوستش) رودررو میشه ,امید بخاطر گذشته اش( پدر جانان باعث ریختن…
IMG ۲۰۲۱۱۰۲۱ ۲۱۵۴۳۱ scaled

دانلود رمان اسمارتیز 0 (0)

2 دیدگاه
    خلاصه رمان:     آریا فروهر برای بچه هاش پرستار میگیره اونم کی دنیز خانم مرادی که تو شیطنت و خراب کاری رو دستش بلند نشده حالا چی میشه این آقا آریا به جای مواظبت از ۳ تا بچه ها باید از ۴ تا مراقبت کنه اونم بلاهایی…
InShot ۲۰۲۳۰۲۱۹ ۰۱۱۶۴۵۸۳۷

دانلود رمان کفش قرمز pdf از رؤیا رستمی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :         نمی خواد هنرپیشه بشه، نه انگیزه هست نه خواست قلبی، اما اگه عاشق آریو برزن باشی؟ مرد قلب دزدمون که هنرپیشه اس و پر از غرور؟ اگه این مرد قلب بشکنه و غرور له کنه و تپش قصه مون مرد بشه برای…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۳ ۲۳۱۴۰۶۳۸۵

دانلود رمان طلایه pdf از نگاه عدل پرور 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       طلایه دخترساده و پاک از یه خانواده مذهبی هست که یک شب به مهمونی دوستش دعوت میشه وتوراه برگشت در دام یک پسر میفته ومورد تجاوز قرار می گیره دراین بین چند روزبعد برایش خواستگار قراره بیاید و.. پایان خوش
IMG 20240522 075749 599

دانلود رمان آتشم بزن ( جلد سوم ) به صورت pdf کامل از طاهره مافی 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:   « جلد اول :: خردم کن »   من یه ساعت شنیام. هفده سال از سالهای زندگیام فرو ریخته و من رو تمام و کمال زیر خودش دفن کرده. احساس میکنم پاهام پر از شن و میخ شده است، و همانطور که زمان پایان جسمم سر…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۷۲۹۹۰۲

دانلود رمان من نامادری سیندرلا نیستم از بهاره موسوی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       سمانه زیبا ارام ومظلومم دل در گرو برادر دوستش دکتر علیرضای مغرور می‌دهد ولی علیرضا با همکلاسی اش ازدواج می‌کند تا اینکه همسرش فوت می‌کند و خانواده اش مجبورش می‌کنند تا با سمانه ازدواج کند. حالا سمانه مانده و آقای مغرور که…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

464 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
مریم
مریم
3 سال قبل

مهرناز جون میشه بگی چقد بعد میزاری پارت بعد رو؟؟خخخخ

ayliiinn
عضو
3 سال قبل

دیدی که سخت نیست فردا بدون من؟
.
دیدی که صبح می شود شب ها بدون من؟
.
این نبض زندگی بی وقفه میزند..
.
فرقی نمیکند، با من، بدون من!
.
دیروز گرچه سخت، امروز هم گذشت!
.
طوری نمی شود،‌فردا بدون من..!

Noora
Noora
3 سال قبل

مهرناز جونم میشه آیدی تلگرامتا بهم بدی یکم مزاحمت بشم باهات کار داشتم التبه اگه اشکال نداره ولی باید بهت حتما بگم😊😊

ayliiinn
عضو
3 سال قبل

ملت واسه شام چه تدارکاتی میبینن!

Khadijeeh
Khadijeeh
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

من نون و ماست میخورم😂

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Khadijeeh
3 سال قبل

عاااااه مرسی خجانم!

Noora
Noora
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

خوشم میاد آیلین جونم تو هم مثل من همش اینجایی درس که الحمدالله نداریم .

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Noora
3 سال قبل

پخخخ!
نورا درس کجا بود!
نه بابا اصن حسش نیست!
.
.
البته درس زیاده ها بخوام لای کتابامو باز کنم
بیچاره ها کلی مطلب در شکم دارن!

Noora
Noora
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

آره به خدا منم نمی دونم این حسش کی می خواد بیاد اون روز آجیم میگه حداقل یکم کتاباتا باز کن خیلی تازه موندن انگا همین الان از مغازه اومدن میگم می خوام تمیز نگهشون دارم میگه آره دیگه می خوای جهاز ببریشون😅😅

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Noora
3 سال قبل

خواهرت بدم نمیگه!
بزاریم نو بمونه برا جهیزیه لازم میشه!
.
.
لنتی چرا به ذهن خودم نرسید؟!
.
.

Noora
Noora
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

😅😅😅 مال من که تازه ی تازن یه خط توش پیدا نمی کنی

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Noora
3 سال قبل

نورا گفتی اهل چهار محالی؟
ترک قشقایی هستی؟

Noora
Noora
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

والا من از بابام اینا پرسیدم ترکی ما چیه ما ترک قشقایی هستیم گفت نه ترکی ما قاتی پاتیه وسط این ترکی هاس

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

ایلین چند سالتع؟!
کلاس چندمی؟

ayliiinn
عضو
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

۱۸ سالمه دوازده تجربی هستم!

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

وااای اجی کنکور داری امسال ک
موفق باشی زیاد خیلییی✨✨✨

ayliiinn
عضو
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

مرسی مریم کوچولوی من!
اره انگار کنکور دارم!
.
.
توعم موفق بااااااااشی نانازم

وانیا
وانیا
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

خوشبختم😃من دوازدهمم اونم تجربی
انشالله تک رقمی 💪

ayliiinn
عضو
پاسخ به  وانیا
3 سال قبل

منم خوشبختم وانیا جانم
ایشالا که به همه آرزو هات برسی و کنکورتو عالی بدی
ممنووووووونم

Khadijeeh
Khadijeeh
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

گلم طبق برنامه قلمچی هر سه روز یبار تحلیل آزمون انجام بده و یه برنامه واسه خودت شخصی سازی کن اگه تلگرام وصل میکردی خیلی خوب میشد میتونستم پادکست ها و پی در افا مخصوص برنامه شخصی سازی بفرستم

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Khadijeeh
3 سال قبل

نه تل ندارم!
.
.
دمت گررررررم
حالا واسه عید یه کاریش میکنم خجانم!

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

اجی ایلین تل نصب نکن اگه نداری تا بعد کنکور…
از درس حسابی میندازتت-
هیچیه هیچی نداشته باشی دو تا گپ فقط و یدونه چنل نصف روزت پایه همینا میره ناخوداگاه

ayliiinn
عضو
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

اره اره!
داشتم یه مدت به فنا رفتم بعد پاکش کردم!
گذاشتم بعد کنکور سیم جدید بخرم!

Noora
Noora
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

من که کارم شده لعنت فرستادن به اون که تلگرام و اینستا را درست کرد من قشنگ به فنا رفتم

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Noora
3 سال قبل

هعی خداروشکر من پاک کردم!
از من میشنوی توعم بپاک!

Noora
Noora
پاسخ به  Khadijeeh
3 سال قبل

خدیجه جونم واسه من بفرس شاید یه فرجی بشه

Khadijeeh
Khadijeeh
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

خواهش عزیزم🤗😅

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

جدا از همه حرفا شام باید سبک باشع…
این غذاهای سنگین اول از همه شب موقع خاب ادمو خِفْت میکنه😂

ayliiinn
عضو
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

اره بابا مریم!
ادم باید خاکی باشه!
.
.
حالا نیایش امشب مهمون داشت
این دفه رو چشم پوشی میکنیم!

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

لعنتیه بخشنده😂💗

ayliiinn
عضو
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

عاه اینو گفتی مغرور شدم دیگه پا نمیدم!

تیر
تیر
3 سال قبل

مهرنازی خوشگلم
نسبی شیطونم
مائی شیطونم
نیکای قشنگم
داش پوری شیطونم
نیکان مهربونم
ترانه خوش زبونم
عزیزای دلم برای همه شما ها موقع زیارت تو یادم اومدین براتون دعا کردم ✨✨✨✨❣️❣️❣️❣️❣️❣️😍😍😍😍😍✨✨

Artamis
Artamis
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

ههییییییی من نسبی نیستمممم من نسب نمیکنمم😂😂😂

قربونتتتتتتت برممممممممم مرسییییی قشنگممممممم ،فدات شممممم بهترینمممم مرسی که هستی جان دلممم😍😍

تیر
تیر
پاسخ به  Artamis
3 سال قبل

نسبی خودمی 😎😎😎😂😂😍🤣🤣😂😂
.
.
.
.خدا نکنه نسبی جونم 😍😍❣️❣️✨❣️❣️✨✨✨❣️✨✨❣️❣️✨ فدات خوشملم

Niki
Niki
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

سلام تیری جونم ، خوبی ؟؟
مممممممممنووووووونم مهربون ترین آدم دنیا
عاشقتتتتتتتم عااااااااشق
بوس روی لپای قشنگت 💋😘

تیر
تیر
پاسخ به  Niki
3 سال قبل

فدایت ✨😍😍😍❣️❣️😍✨
نیکا جونم ✨😍😍✨🥰😍✨😍✨🥰🥰🥰🥰✨😍😍😍
عشقی تو نیکا جونم 🥰🥰✨❣️
نه بابا منو مهربونی 🤭 خجالتم نده نیکایی🤩🤭

Niki
Niki
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

نهههههه خیرم
تو محربووووووون ترینی ، محربووووووون 😻😍
خجالت چرا گلم ؟؟

تیر
تیر
پاسخ به  Niki
3 سال قبل

فدات نیکایی 🥰🥰✨😍❣️
نیکای من الان یکی پیشمه میگه تو اصلا مهربون نیستی 🥺

تیر
تیر
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

فدات مهرناز خوشگلم 🥰✨😍😍❣️❣️😍✨🥰✨😍❣️✨😍❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️

مریم
مریم
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

مهرناز جان پارت بعدی کی میزاری؟

مریم
مریم
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

مهرنازجونی پارت بعد رو کی میزاری؟

Niayesh
Niayesh
3 سال قبل

خیلی ممنونممم بچه ها پی غذا ها شد مرغ سوخاری قرمه و سوپ ❤️❤️❤️😊 دسرم که اقا مرصاد گفت ممنونم❤️

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

اجی الان یکم دیر نیست قرمه سبزی درست کنی؟!
البته من تاحالا درست نکردم خودم😂فقط شنیدم خیلی طول میکشه بپزه

Khadijeeh
Khadijeeh
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

عزیزم قرمه سبزی بخوای الان بار بزاری تا ۱۲شب آماده میشه😅بکش بیرون یچیز دیگه درست کن

Niayesh
Niayesh
پاسخ به  Khadijeeh
3 سال قبل

اره خیلیییی دیر میشد گذاشتم برای فردا ناهار

تیر
تیر
3 سال قبل

آبی جونم برات دعا کردم قبل از اینکه بگی ❣️❣️😍😍✨✨✨ از ته دلم دعا کردم ✨😎
.
.
.
نورا جون دعا کردم به اون چیزی که میخوای حتما برسی ✨✨✨✨❣️❣️
.
.
.
نیا جونم تو هم قبل از اینکه بگی خودم برات دعا کردم به اون چیزی که توی دلته برسی و همیشه آرمش داشته باشی 😍😍❣️❣️✨❣️✨❣️❣️😍❣️✨✨❣️😍😍😍😍😎😎

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

وویی…
چقد مهربون 😍✨
قلبم درد گرفت-

تیر
تیر
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

مریم جان حتی برای تو هم دعا کردم یک دفعه ای چشمم به کامنتت افتاد همون لحظه برات دعا کردم ✨✨✨

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

اصا قلبممممم♥-♥
اجازه بده فدات بشم💕💋

تیر
تیر
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

خدا نکنه مریم جون ❣️❣️❣️✨❣️❣️❣️❣️✨✨❣️✨✨

کوثر
کوثر
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

شاهزاده حمزه کجاست؟ نامش اشناست؟
خوزستانه

تیر
تیر
پاسخ به  کوثر
3 سال قبل

اره کوثر جان ✨

Niayesh
Niayesh
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

وووووووووایییییی مرسیییییییییییییییی🌹🌹🌹🌹🌹

تیر
تیر
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

فدات نیا جونم 😍❣️❣️❣️❣️✨✨😍😍😍😍😍✨✨

Noora
Noora
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

مرسی گلم 😘😘😘

تیر
تیر
پاسخ به  Noora
3 سال قبل

خواهش میکنم نورا جونم ❣️✨✨✨😍❣️

Toolw
Toolw
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

دمت گرم تیری!
خیلی گلی
بوس♡

تیر
تیر
پاسخ به  Toolw
3 سال قبل

فدات آبی جونم ✨✨❣️❣️❣️
مخلص شما رفیق 😎😎✨✨

Toolw
Toolw
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

نشیی تیری
ما بیشتر

تیر
تیر
پاسخ به  Toolw
3 سال قبل

قربونت آبی 😍✨✨❣️

Niayesh
Niayesh
3 سال قبل

بچه هااااا امروز می خوام شام درست کنم چی درست کنم نظر بدید یه مهمون خاص دارم اولین باره می خواد دستپختمو بخوره زود تند سریع بگیددددد😍❤️❤️🌹

Khadijeeh
Khadijeeh
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

مرغ سوخاری درست کن با سیب زمینی
یا پیتزا درست کن

Niayesh
Niayesh
پاسخ به  Khadijeeh
3 سال قبل

ارع مرغ سوخاری هم بلدم هم خوبه یه چیز دیگه هم بگو ❤️🌹ممنونم

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

سوپ…
من الان یه کاسه سوپ حتی آدمم میکشم😢😂

Khadijeeh
Khadijeeh
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

الویه هم میتونی کنارش درست کنی
یا سوپ جو

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  Khadijeeh
3 سال قبل

الویه کنار مرغ سوخاری یجوریع~

Khadijeeh
Khadijeeh
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

منظورم همون مدل کیک مرغ هست که درست میکنن چون قراره مرغهارو بجوشونه گفتم یکمش سالاد الویه درست یا یا با ژامبون درست کنه

وانیا
وانیا
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

بستگی به مهمونت داره😃
قورمه سبزی باب میل همه ایرانی ها هست البته اکثرا
کباب تابه ایم خیلی خوبه
اجیل پلوغذای اذریه خیلی خوشمزه است
استیکم هستتتت😉😉
اره مرغ سوخاریم خیلی خوبه
باید ببینی مهمونت چه غذاهایی رو بیشتر میپسنده

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  وانیا
3 سال قبل

قرمه سبزی اگه میخاست درست کنه باید زودتر اقدام میکرد الان دیرع
کباب تابه ای هم برای اولین شام یکم چهره خودمونی تر داره نسبت ب مرغ سوخاری

وانیا
وانیا
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

اره من خودم که قرمه سبزی یاد ندارم درست کنم جز دم کردن برنجش😂
کلی گفتم خوشمزه است

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  وانیا
3 سال قبل

دمت گرم بابا من همونم بلد نیستم…
کلا یبار مرغ سرخ کردم برا خودم!
نیمرو هم بلد نیسم

Niayesh
Niayesh
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

واقعااااا بلد نیستی؟؟آ

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

نه بخدا
من مامانم هیچ وقت نبود ک بخاد اشپزی کنه من ازش یاد بگیرم💔

Artamis
Artamis
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

منم چیز زیادی نبلدم😐😐😐

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  Artamis
3 سال قبل

نسیییی
تو خیلی خبی😂💕
دقیقا موقعی ک حس تهی بودن بهم دست میده میای میگی مثه منی 😂💓

Artamis
Artamis
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

جانم😍

خوبی از خودته😍😂😂

دیگه من بخشنده هستم رحیم هستممم …😂😂😍😍

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

ادامه بده…
کلمه بعدیش میشه شیطان رجیم😂

Toolw
Toolw
پاسخ به  وانیا
3 سال قبل

جای پوریا و مامی آریا خالیه وسط اینهمه غذا!

Niayesh
Niayesh
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

فردا قرمه میزارم😅

مریم
مریم
3 سال قبل

مهرناز جون،اشم اپن یکی رمانت چیه عزیزم؟
من نخوندمش

ayliiinn
عضو
پاسخ به  مریم
3 سال قبل

بر دل نشسته مریم جان

مریم
مریم
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

ممنون عزیزدلم

ayliiinn
عضو
پاسخ به  مریم
3 سال قبل

بوس!
قلب!
شکلات!

ayliiinn
عضو
3 سال قبل

تیری اگه برای مامان منم قران بخونی خیلی لطف میکنی

تیر
تیر
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

قربونت قلبکم این چه حرفیه ❣️✨✨✨✨✨✨😍😍✨✨✨✨❣️❣️❣️❣️❣️❣️❣️
من برای تو ، توی امام زاده بدون اینکه خودت بگی کلی دعا کردم ✨✨✨
فردا هم قراره روز بگیرم حتما برای مادرت قرآن میخونم ✨✨✨✨✨ خدا رحمتش کنه 🤲🏻✨✨✨

ayliiinn
عضو
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

ممنونم عزیزم
مرررسی مرسیییییییییی
نمیدونم چطوری جبران کنم!

تیر
تیر
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

فدات ایلینم 😍😘 ا❣️❣️❣️❣️
این چه حرفیه همینکه رفیقمی خودش یه دنیا برام عزیزه 😎🥰😎😎😍😍😍😍✨❣️❣️😘😘😘😘
در ضمن دیگه حرف از جبران نزن 😠 من چون رفیقمی این کار رو میکنم نه به خاطر جبران کردن قربونت برم 🥺😍✨

ayliiinn
عضو
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

صد تا بوس و ۱۵ سیخ کباب تقدیم تو باد!

تیر
تیر
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

مرسی قلبکم 😍✨✨✨❣️❣️✨😍😍😍❣️❣️❣️❣️🤩🤩🤩
من بوس کردن تو دوست 😘😍
من عاشق کبابم 🤩🤩🤩
مرسییی ✨✨❣️❣️❣️❣️🥰🥰🥰😍😍😍

MaR mAr
MaR mAr
3 سال قبل

خانمای گل…
پسر مردمو تمومش کردین
بکشین بیرون خاهشا بیاین درباره پارت بعدی نظر بدین😂😂😂

ریحان
ریحان
3 سال قبل

آخخ فنچولم فنچول عزیزم…
الهی بحق همون جای پراز آرامشی که الان هستی اول از همه هر چی رو برا بقیه آرزو کردی در حق خودت اجابت بشه قشنگ مهربون من…
.
فنچولم خداا شاهده وقتی تیکه اول کامنتتو خوندم شروع کرد م با تضرع دعا کردن اول برا همه.چشمم خورد به آخر پیامت با همه ی غم دلم لبخند اومد رو لبم جان و دلم….
.
تشکر نمیشه کرد این محبتتو…امیدوارم دعاهات استجابت بشن درحق خودت و خانواده نازنینت که تو رودارن و در حق بقیه ..
آمین

تیر
تیر
پاسخ به  ریحان
3 سال قبل

فدات ریحان خوش قلبم ✨✨😍😍❣️❣️😍😍✨✨✨😍😍😍
من دو روزه سر نمازم مخصوص برای تو دعا میکنم الان هم همون لحظه اولی بار اول که زیارت کردم برای تو دعا کردم زود زود حالت خوب بشه و همیشه آرامش داشته باشی ✨✨😍❣️❣️
ریحانم باباییم همیشه میگه آدم باید برا همه دعا کنه چه اونکه دوستشه چه اونکه دشمنشه ✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
تو که دیگه جای خود داری عزیزم ✨✨😍😍😍😍

تیر
تیر
3 سال قبل

بچه ها من الان شاهزاده حمزه هستم هر کسی اگر می‌خواد نیت کنه من براش دعا کنم 🤲🏻 البته من خودم همین الان برای همتون دعا کردم. 🤲🏻✨
ریحان جونم اول از همه برات دعا کردم که زودتر حالت خوب شه ✨🤲🏻

Yasiii
Yasiii
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

وااایی
تیر
برا منم دعا کن
دعا کن اون بشه ک میخوام 🥺

تیر
تیر
پاسخ به  Yasiii
3 سال قبل

یاسی جونم همین الان میخوام دوباره زیارت کنم حتما برات دعا میکنم عزیزم ✨🤲🏻

Yasiii
Yasiii
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

قربونت عشقم
مررررسی😘

تیر
تیر
پاسخ به  Yasiii
3 سال قبل

فدات عزیزم ✨✨❣️😍🥰
رفیق بدرد همین موقع ها میخوره دیگه 😎✨

Yasiii
Yasiii
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

چاکر پاکر رفیق😎

تیر
تیر
پاسخ به  Yasiii
3 سال قبل

مخلصیم رفیق 😎😎

Toolw
Toolw
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

نیکیو پرسش؟!
دمت گرم ،از ته ته دلت دعا کن تیری♡

Noora
Noora
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

تیری جونم واسه منم دعا کن 🥺🥺🥺
شاید خدا از دل پاک تو برا منم قبول کرد

Niayesh
Niayesh
پاسخ به  Noora
3 سال قبل

فنچچچچچ واسه منم دعا کن خود خدا می دونه من به چی می خوام برسم مرسی عزیزم ❤️❤️❤️❤️❤️😘😘😘😘🥺🥺🥺

Niki
Niki
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

سلام تیری جونم ، خوبی ؟؟
ممنونم که برام دعا کردی 🙏🏻
بوس روی لپای خوشگلت 💋😘

تیر
تیر
پاسخ به  Niki
3 سال قبل

فدات نیکای خوشگلم 😍✨✨❣️❣️ این چه حرفیه 😍✨❣️

Niki
Niki
3 سال قبل

سلام مهرنازی ، خوبییی ؟؟
اییی ، مهرنازی خیلی خیلی عصبانیییم .
این بهرام چلغوز چرا اینجوریه ؟!
۶ تا فحش بد بد از طرف من بهش بده 🙈🙉🙊
چون در حال حاضر هیچ فحشی به ذهنم نمی رسه 😢😭
با نظر ریحانه ای در مورد بهرام کاملا موافقم .
مهرنازی ، خواهش می کنم به حرف این برادر تیرداد ، اصلا گوش ندیااااااا
تازشم به حرف کسایی که میگن بهرامی رو شوهر رسمی لیلی کنیا ، گوش ندیااااااااا
🙏🏻😢😭😫

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  Niki
3 سال قبل

عاخه اگه کامیار و لیلی برن باهم ازدواج کنن یجوریع…
اونو ک از اول رمانم میشد گفت!
باید غافلگیرکننده باشع
در انتها یه چیزی بشه ک انتظارشو نداشتی

فری
فری
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

نه ما از اولم از دست مهرناز انتظار نداشتیم باهم ازدواج کنن 😂 جونمون به لبمون رسید

Niki
Niki
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

سلام مریم جون ، خوبی ؟؟
لیلی یا با کامیار ازدواج کنه یا با علی رضا
ولی بهرام‌ نههههه😫😢😭

Niki
Niki
پاسخ به  Niki
3 سال قبل

ممممنونم مهرنازی💋😘
تو به وسوسه های شیطانی اینا گوش ندیااااااا😬😫😖

ریحان
ریحان
3 سال قبل

نااز جات مثل تک گل سرخ درچه گل محمدیمو ن که باد امروز انداختش خالیه دلکم♥
.
جاااانم نیایشم تو رو خدا معذرت چیه قشنگم…من میدونم عزیز دل…
شوخی کردم دلبر .فککردم از لحنم متوجه میشی دخترکم.عزیزی برام..
.
نورا جانم من به همه دانش آموزام حق میدم هم به همکارام…شرایط خیلی سخته .واقعا همه موندیم چطوری پیش بریم که بهتر باشه…من تماام وقتمو و سعیمو میکنم برا پیشبرد بهتر .هرچند من همییشه تابو شکنم .نظرات خودمو تو دریس اعمال میکنم.اونی که درستره نه اونی که بر پایه ی قوانین نادرست وضعش میکنن.من ترجیهم اینه که وظیفه ی من ت. یاد گیری بچه هام از همه بیشتر ه.واولویت همیشه اونان چون شرایط استرس زایی وجود داره.اگه عادی لود واقعا رفتارم تو دریس طوری دیگه بود.اما الان فرق میکنه.خودم همه چیزو براشون جزوه میکنم.و سوالای مهم و تستای سالای قبل رو باهاشون کار میکنم.تا درس رو به نحو احسنت یاد نگیرن و من مطمئن نشم خودم راحت نیستم….من درکتون میکنم خوشگلا…خودمم تو گذشته ی نه چندان دور یکی مثل شما بودم.

Niayesh
Niayesh
پاسخ به  ریحان
3 سال قبل

مرسیییییییی ریحان جونم فکر کردم ناراحت شدی ❤️❤️❤️❤️❤️🤗🤗کاش معلمه ماهم عین تو بود ریحان ❤️❤️❤️پایه چندم درس میدی؟؟

ریحان
ریحان
3 سال قبل

عه!
نییییااااا !!!!
نیایش جانم دست شما درد نکنه…معلما یکی از یکی خولترررررننننن!!!!
منم معلمماااااااا
.
.

Noora
Noora
پاسخ به  ریحان
3 سال قبل

ریحان جونم همه ی معلما که بد نیستن ولی واقعا بعضی ها هیچی یاد نمی دن

Niayesh
Niayesh
پاسخ به  ریحان
3 سال قبل

واااای ببخشید فکر کنم اشتباه برداشت کردید معلمای خودمونو میگم اونا در حدی هستند که مدیر مدرسه خودش از دست اونا عاصی شده ما شکایت کردیم ازشون میگه یه امسال و تحمل کنید اینارو 😑 ریحان جانم شما تو هر چیزی بهترینی عزیزم البته معلمای دیگه هم همینطور ولی نمیدونم چرا امسال معلمامون بد شدن😒 هانا جان عزیزم بله حق با شماست ولی این حرف من نیست حرف مدیر خودمونم هست🤦

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

یکی از کمکاری معلماش مینالع
ما از پرکاری!
ساعت دو شب هم فیلم میفرستن بعد روز بعدش میخان ازش بپرسن😩

Noora
Noora
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

آره به خدا ما یه معلم زیست داریم اصلا یادش نیست بابا این درس اصلی ایناس یه امتحان بگیرم ازشون من هیچی از زیست بلد نیستم حتی یه خط بعد یه معلم داریم به قولت ساعت ۲ شب فیلم می فرسته هر روز هم امتحان تازه برای چی برا درسی مثل انسان محیط زیست که اصلا تاثیری تو کنکور نداره‌.

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  Noora
3 سال قبل

نه ما خداروشکر معلم زیستمون خعلی خفن و باحاله…
اسمشم تازه مریمه😂😍
سرخ کلاس ک یه عالمه رگباری نکته میده بماند… یه عالمه فیلم میفرسته…
خودشم برامون تو برگه A4 جزوه مینویسه- انقد رنگی و تمیز اون مینویسه ما خودمون نمینویسیم😂

Noora
Noora
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

قربون دستت اگه زحمتی نیس واسه منم بفرس😊😊 معلم ما هنر کنه از تو گوگل یه نمونه سوال می ده ما هم که می دونم از کجاس می ریم جوابا دانلود می کنیم از روش کپی می کنیم براش می فرستیم.

Niayesh
Niayesh
پاسخ به  ریحان
3 سال قبل

ریحان جان بازم معذرت می خواهم عزیزم امیدوارم دل مهربونت ناراحت نشده باشه و معلمای دیگ امیدوارم ناراحت نشین و منو ببخشین❤️

Niayesh
Niayesh
3 سال قبل

🥺🥺🥺🥺اگه بابای لیلی بود خیلی خوب میشد من تو هر شرایطی حتی یه مشکل کوچولو داشته باشم با بابام مشورت می کنم ولی لیلی بیچاره الان کسی و نداره اگه مامانش نمیزاشت این اتفاق نمی افتاد بیشتر تقصیر خانوادشه تا خودش 😢
فنچ عالییییی بود شعرایی که فرستادی خیلی حال کردم باهاشون❤️ تیرداد راست میگی اخرش همون‌جوری بهم میرسن😑
بچه هاااا شاد قطع شده امتحان زیست و شیمی و فیزیکم پرید خیلی دارم غصه می خورم واسشون خیلی خونده بودم😒

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

خوبه که چرا غصه میخوری بچه!

Niayesh
Niayesh
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

خیلییئیی واسش خونده بودم خیلییییی تا ساعت ۴ صبح بیدار بودم فکرش و کن 😢😢🥺

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

خدارو شکر ما اصا تو شاد فعالیت نداریم…
کلاسا تو ادوبیه و امتحاناهم تو منتا…
واقعا سر و کله زدن با شاد اعصاب خوردیع💔

ayliiinn
عضو
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

کلاساتون تو چیه؟؟؟

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

کلاسا تو adobe connect برگزار میشه…
امتحانا تو monta

ayliiinn
عضو
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

عاهاا گرفتم!
اره اره معمولا دانشگاها از adobe استفاده میکنن!

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

نه من دانشگاهی نیسم…
یازدهمم

ayliiinn
عضو
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

عه!
خو باشه موفق باشی عشقم!

Niayesh
Niayesh
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

عه توهم یازدهمی؟ رشتت چیه؟

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

تجربی

Niayesh
Niayesh
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

موفق باشی عزیزم 🌹

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

مرسی ★-★
تو هم یازدهمی؟!
رشتت چیع؟

Niayesh
Niayesh
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

خوش به حالتون ماله ما امورش پرورش نمیزارع میگه فقط شاد😒

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

به ماهم گفتن باید تو شاد باشع ولی ما همه گروهامونم تو تلگرامه…
تو شاد گهگداری مطلب میزارن زیاد ضایع نباشع فقط😂

Niayesh
Niayesh
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

معلمای ما خودشون با شاد موافقن من که درسا رو با مدرسه پیش نمیرم خودم می خونم با معلم خصوصی پیش میرم

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

خوب میکنی
تو شاد ک هیچی نمیفهمی •-•

Niayesh
Niayesh
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

ارع بابا معلما که یکی از یکی خل ترن😑 درس یاد نمی‌دن که کلا مسخره بازی در میارن

Hanaaa
عضو
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

سلام، کامنتاتون دیدم و یه چیزی میگم امیدوارم ناراحت نشید..
درست نیست پشت سر معلممون اینجوری حرف بزنیم!
هر معلمی.. حتی امام علی هم سخنی دارن در مورد احترام گذاشتن به معلممون!
و اینکه الان دارید غیبت میکنید!
کلوله ای خودتونو سنگین نکنید!
معلم، چه حضوری چه مجازی برای ما زحمت میکشن پس خوب نیس که اینجوری درموردشون حرف بزنیم!

امیدوارم از حرفام ناراحت نشید! ☺

Niayesh
Niayesh
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

رشتم تجربیه یازدهمیم🌹

Noora
Noora
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

اِ نیایش تو یازدهمی من فک می کردم تو دوازدهمی. چه خوب که اینجا این همه یازدهم هست اونم تجربی.
مال ما کلاسا تو واتساپه البته تو شادم فقط حاضری می زنیم .

Niayesh
Niayesh
پاسخ به  Noora
3 سال قبل

سلام نورا جونم خوبی؟اره عزیزم یازدهمیم 😘 خوش به حالتون من ساله بعد مدرسمو حتما عوض می کنم 💔

Noora
Noora
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

قربونت خوبم تو چه طوری؟😊😊
آره مدرسه خیلی تاثیر داره تو روند درس خوندن آدم خودشم هر چه قد بخواد تنهایی بخونه بازم نمی شه و اینکه از درس زده می شه.

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

جونز همرشته اییییی
چطوری رقیب؟! 😂

Noora
Noora
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

سلام خوبی؟
آی مریم رقیب بازی درنیار 😅😅
من رو کمک همتون حساب کردم که یکم به من زیست یاد بدین تازه دوشنبه هم که امتحان فیزیک دارم هم که دیگه زحمت می کشین میگن من به فکر شمام که براتون مرور بشه.

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  Noora
3 سال قبل

فیزیک خوراک خودمه😍😂
خاه ناخاه تو کنکور رقیبیم دیگه!
ولی قبل از رقابت سیسی خودمی نورا جونم😍😘

Noora
Noora
پاسخ به  MaR mAr
3 سال قبل

رقیب رفیق دوس می دارم😍😍🙃
پس فیزیک حله ایشالا🤲🤲🤲

تیر
تیر
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

فدات نیا جونم ❣️✨

Niayesh
Niayesh
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

قربونت بشم.❤️❤️❤️❤️❤️موفق باشی

تیر
تیر
پاسخ به  Niayesh
3 سال قبل

قربونت نیا جونم ✨😍😍❣️❣️
منم یازدهمم تجربی 🤭🤩🤩

Noora
Noora
پاسخ به  تیر
3 سال قبل

ایول چه قد همسن و هم رشته ای 😁😁

ayliiinn
عضو
3 سال قبل

مهری برو بابا من کجام منحرفه!

.
.
آلاه عقل ورسین!

Toolw
Toolw
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

آلاه چوخ چوخ عقل ورسین!

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Toolw
3 سال قبل

چه عججججججب!
تو دو کلمه ترکی حرف زدی ما دیدیم!

Toolw
Toolw
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

نمن دیم؟!

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Toolw
3 سال قبل

هر نمه اوریین ایستر!

Toolw
Toolw
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

کلاس شروع!
میام دوباره!

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Toolw
3 سال قبل

باشه به سلامت جانیم!

مرد تنهای شب
مرد تنهای شب
3 سال قبل

ای دیر به دست آمده بس زود برفتی
آتش زدی اندر من و چون دود برفتی
چون آرزوی تنگ دلان دیر رسیدی
چون دوستی سنگ دلان زود برفتی
زان پیش ک در باغ وصال تو دل من
از داغ فراق تو برآسود برفتی
ناگشته من از بند تو آزاد بجستی
ناکرده مرا وصل تو خشنود برفتی
آهنگ به جان من دلسوخته کردی
چون در دل من عشق بیفزود برفتی

MaR mAr
MaR mAr
پاسخ به  مرد تنهای شب
3 سال قبل

همه اینجا عاشقن چرا…
منم دلم خاست
جاست مهرناز میشه منم عاشق تو بشم فعلا علی الحساب؟!😂

Niki
Niki
پاسخ به  مرد تنهای شب
3 سال قبل

شعرتون بسیار زیبا بود 😍😻

Artamis
Artamis
پاسخ به  Niki
3 سال قبل

شعرش چی بود من ندیدمم

ریحان
ریحان
3 سال قبل

سلام صبح بخیییر…

آی پوریا خان چطور دلت میاد مهرنااازمو؟؟؟
.
کیو داداشم …من کیو دلم نیومد بزنم متوجه نشدم.
.

دسته‌ها