رمان تارگت پارت 309

5
(3)

 

 

 

– می گیم بیهوش شد ما هم ترسیدیم بمیره ولش کردیم اومدیم..

– خیله خب اگه این جوریه بریم زودتر.. پولم که گرفتیم.. من دیگه حوصله دردسر بیشتر ندارم!

به دقیقه نکشید که سریع زدن از کانکس بیرون و منم همین که صدای روشن شدن و بعد دور شدن ماشینشون و شنیدم چشمام و باز کردم..

خسته بودم.. ولی عجیب بود که این خستگی رو.. بیشتر از تن له و لورده شده ام.. توی روح و روانم حس می کردم و بعید می دونستم که حالا حالاها بتونم ازش خلاص بشم.

فکر اتفاقات امشب و حرف های درین از یه طرف.. فکر بلایی که توی شرکت سرم اومده و احتمالاً بدجوری خرم و می گیره از طرف دیگه و بدتر از همه اشون.. این صدایی که یه سره داشت می گفت «حالا چی می شه؟ اگه دیگه درین و نبینی چه غلطی می خوای بکنی؟» داشت عین دریل مغزم و سوراخ می کرد.

چاره ای نبود.. تا ابد که نمی تونستم این جا بمونم.. بالاخره باید به نکبتی که اسم زندگی رو یدک می کشید برمی گشتم و دوباره خودم و پیدا می کردم..

می دونستم راه زیادی پیش رومه برای درست کردن همه چیز.. از همه مهم تر یه بار دیگه برگردوندن درین به زندگیم که اصلی ترین هدفم بود.. واسه همین بعد از امشب.. دوباره باید با تمام قوا شروع می کردم تا از اول خودم و بسازم..

باید این میران ویران شده ای که تا همین چند وقت پیش حس می کرد توی زندگیش هیچی برای از دست دادن نداره رو.. جوری سر پا می کردم و بهش انگیزه می دادم.. تا پر قدرت تر از قبل برمی گشتم پیش تنها آدمِ این دنیا.. که تونسته بود.. قلبم و بلرزونه!

با بدبختی از روی زمین بلند شدم و لنگون لنگون خودم و به در رسوندم.. بیرون کانکس یه کم با تکیه به دیواره اش وایستادم و بعد از چند تا نفس عمیق راه افتادم سمت ماشین..

از صندوق عقب.. یه بطری آب برداشتم و بعد از این که چند قلپ ازش خوردم.. مشغول تمیز کردن خون های سر و صورتم شدم..

 

 

 

 

احتمالاً از ترس.. یا هر چیز دیگه ای مراعاتم و کرده بودن و تا جایی که خودم چک کردم.. استخون شکسته ای تو بدنم پیدا نکردم.. هرچی بود کبودی و کوفتگی بود که زود حل می شد!

اوضاعم که یه کم رو به راه تر شد.. نشستم پشت فرمون و حرکت کردم.. نمی دونستم این حس از همون چیزی که توی وجودمه و خودم اسمش و عشق گذاشتم نشئت می گیره یا نه ولی.. عجیب حس می کردم بیشتر از خودم.. دلم می خواد از حال و روز درین با خبر بشم..

نگاه آخری که موقع بیرون رفتن از کانکس بهم انداخت.. اصلاً شبیه نگاه یه آدم برنده که به هدفش رسیده نبود و منی که چندین ماه با فکر انتقام سر کرده بودم.. خیلی خوب می فهمیدم که حتی بعد از زدن حرف هاش.. به اون نقطه آرامش نرسیده..

اگه می دونستم فایده داره.. شده حتی با زور تهدید به جای خونه خودم می رفتم در خونه اش و ازش می خواستم بیاد پایین تا ببینمش..

ولی این آدم به پوچی رسیده ای که من امشب دیدم.. تا همین الآن هم من و تهدیدام و به زور تحمل کرده بود تا برای کوروش زمان بخره و از این به بعد.. دیگه هیچ کس و هیچ چیز نمی تونست مجبورش کنه کار خلاف میلش و انجام بده..

نمی دونم چقدر از مسیر و با همین فکرا درگیر بودم و با خودم کلنجار رفتم.. ولی دیگه داشتم کم می آوردم و چیزی نمونده بود از شدت حواس پرتی ماشین و بکوبم یه جا..

واسه همین اول ضبط و روشن کردم و صداش و تا آخر بالا بردم.. بعد از تو داشبورد بسته سیگارم و برداشتم و یه نخش و گذاشتم بین لبام..

همون لحظه متن آهنگ شروع شد و من با فکر این که حتی ضبط ماشینمم داره فکرای توی سرم و به زبون میاره.. پوزخندی رو لبم نشست..

..دستت و ول می کنم اگه می تونی برو..

..یه قدم تجربه کن بی من این آینده رو..

..بعد من هرکی بیاد من ازش عاشق ترم..

..بعد من هرکی بیاد من ازت نمی گذرم..

پوزخند هنوز رو لبم بود و همونطور که به سیگارم فندک می زدم زیر لب تکرار کردم:

– بعد من هرکی بیاد من ازت نمی گذرم!

 

 

 

 

..تو نمی تونی بری وقتی عاشقی هنوز..

..هرچی از تو بشنوه به خودم گفتی یه روز..

..زندگی کردم تو رو تا نگاه آخرت..

..من همین نزدیکیام یه قدم پشت سرت..

پشت چراغ قرمز بودم و واسه چند ثانیه چشمام و بستم.. که پشت پلک های بسته شده ام.. تصویر دختری ظاهر شد که امشب.. هم عشقش به من و بارها و بارها اعتراف کرد.. هم این حقیقت تلخ و که دیگه چیزی از اون عشق نمونده.. منم عین هر دفعه.. اولی رو باور کردم و.. دومی رو نه!

..بعد من هرکی بیاد باید از من بگذره..

..تا کجا باید بری تا من و یادت بره..

..رفتنت عذابته خاطراتت با کیه..

..هرچی تجربه کنی بعد من تکراریه..

درین فقط خیال می کرد که همه چیز تو همین نقطه تموم شده و حتی اگه من سراغش نرم.. می تونه من و از فکرش بندازه بیرون..

ما شاید.. یه جورایی برای هم مثل یه نفرین شده بودیم و چاره ای جز این که تا آخر عمر این حسی که نسبت به همدیگه داریم و توی وجودمون حمل کنیم.. نداشتیم!

درین هم الآن داغ بود ولی.. دیر یا زود خودش می فهمه که شدنی نیست.. دیر یا زود خودش می فهمه که عشق اول هر آدمی.. تا ابد تو قلب و جونش.. حک می شه!

..تو نمی تونی بری وقتی عاشقی هنوز..

..هرچی از تو بشنوه به خودم گفتی یه روز..

..زندگی کردم تو رو تا نگاه آخرت..

..من همین نزدیکیام یه قدم پشت سرت..

ماشین و که بردم توی کوچه.. از همون جا با دیدن شلوغی کوچه متعجب شدم.. این ساعت از شب معمولاً این جا پرنده پر نمی زد..

ولی هر چی جلوتر رفتم و فهمیدم این شلوغی.. درست تو محدوده خونه من.. یا حتی درست جلوی خونه منه.. این تعجب جاش و به حیرت و ناباوری داد!

چه خبر شده بود اون جا؟

در حالی که ضربان قلبم تند شده بود و یه حسی بهم نوید بد می داد.. ماشین و همون جا بدون این که دقتی تو پارک کردنش داشته باشم نگه داشتم و پیاده شدم..

نگاهم به خونه بود و چند نفری که سر راهم بودن و کنار زدم و جلو رفتم که صدای یکی از همسایه ها رو از پشت سرم شنیدم:

– آقای محمدی.. نرو خطرناکه.. زنگ زدیم آتیش نشانی.. نگران نباش!

 

 

 

 

 

انگار یکی با پتک کوبیده بود توی سرم و مغزم به کل از کار افتاده بود.. اصلاً نتونستم حرف همسایه امون و درک کنم و بفهمم داره چی می گه..

فقط کلمه «آتیش نشانی» چندین و چند بار توی سرم تکرار شد و وادارم کرد که به خودم بیام.. الآن وقت شوکه شدن نبود..

با قدم های بلند.. هراسون رفتم تو خونه.. چشمم و همه جا چرخوندم تا بالاخره فهمیدم اون آتیشی که همسایه ها هم دیدنش.. توی خونه اس نه بیرونش!

آب دهنم و قورت دادم و ناباور به پنجره هایی که خیلی راحت می تونستم از پشتش آتیش گر گرفته رو تشخیص بدم زل زدم و همین که یه کم سرم و چرخوندم.. چشمم به کوروش افتاد که وسط حیاط وایستاده و جفت دستاش روی سرشه..

کوروش این جا چی کار می کرد؟ خودش برام اهمیتی نداشت.. این که از حالا به بعد باید هرجا که کوروش بود چشمم و برای دیدن درین هم می چرخوندم نگرانم کرد..

از قیافه شوکه و مات مونده اش.. مشخص بود که این آتیش سوزی ربطی به ادامه انتقام کوفتیش نداره و اون توش مقصر نیست.. ولی همین که این جا بود.. در آن واحد هزارتا سوال تو سرم ایجاد می کرد..

دیگه درد و کوفتگی های بدنم هیچ اهمیتی نداشت.. فقط به اون اتفاق وحشتناکی که فکر کردن بهش ضربان قلبم و تند کرده بود و نفس هام و به شماره انداخته بود فکر می کردم که دوییدم سمت کوروش و رو به روش وایستادم..

نگاه اونم از ساختمون به من افتاد و ذره ای تغییر تو حالت مبهوت مونده اش ایجاد نشد!

یقه اش و محکم گرفتم و پرسیدم:

– چه خبر شده؟

شوکه و ناباور بود و هیچ حرفی به زبون نیاورد که محکم تکونش دادم و داد کشیدم:

– با توام کوروش.. این جا چه غلطی می کنــــــــی؟

بالاخره با گیجی و درموندگی.. لباش و از هم فاصله داد و لب زد:

– درین!

دستام شل شد و از رو یقه اش پایین افتاد..

– دُ.. درین چی؟

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 5 / 5. شمارش آرا 3

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۰ ۱۵۴۵۰۶۴۴۶

دانلود رمان بن بست pdf از منا معیری 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     دم های دنیا خاکستری اند… نه سفید نه سیاه… خوب هایی که زیر پوستشون خوب نیست و آدمهایی که همه بد میبیننشون و اما درونشون آینه است . بن بست… بن بست نیست… یه راهه به جایی که سرنوشت تو رو میبره… یه…
photo 2020 01 09 01 01 16

رمان تاوان یک روز بارانی 0 (0)

6 دیدگاه
  دانلود رمان تاوان یک روز بارانی خلاصه : جانان توسط جاوید اجیر میشه تا با اغواگری هاش طوفان رو خام خودش کنه و بکشتش اما همه چی زمانی شروع میشه که جانان عاشق مردونگی طوفان میشه و…    
IMG 20230123 235654 617

دانلود رمان التهاب 5 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     گلناز، دختری که برای کار وارد یک شرکت ساختمانی می‌شود، اما به‌ واسطهٔ یک کینه و دشمنی، به جرم رابطه با صاحب شرکت کارش به کلانتری می‌کشد…      
IMG 20230127 015557 9102 scaled

دانلود رمان نقطه کور 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :         زلال داستان ما بعد ده سال با آتیش کینه برگشته که انتقام بگیره… زلالی که دیگه فقط کدره و انتقامی که باعث شده اون با اختلال روانی سر پا بمونه. هامون… پویان… مهتا… آتیش این کینه با خنکای عشقی غیر منتظره…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۴ ۲۲۱۵۵۵۳۹۷

دانلود رمان آوانگارد pdf از سرو روحی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           آوانگارد روایت دختری است که پس از طرد شدن از جانب خانواده، به منزل پدربزرگش نقل مکان میکند ، و در رویارویی با مشکالت، خودش را تنها و بی یاور می بیند، اما با گذشت زمان، استقاللش را می یابد و…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۷۵۴۸۵۵

دانلود رمان سیاهپوش pdf از هاله بخت یار 3 (1)

5 دیدگاه
    خلاصه رمان :   آیرین یک دختر شیطون و خوش‌ قلب کورده که خانواده‌ش قصد دارن به زور شوهرش بدن.برای فرار از این ازدواج‌ اجباری،از خونه فراری میشه اما به مردی برمیخوره که قبلا یک بار نجاتش داده…مردِ مغرور و اصیل‌زاده‌ایی که آیرین رو عقد میکنه و در…
IMG 20230127 013604 6622

دانلود رمان شوهر آهو خانم 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           شوهر آهو خانم نام رمانی اثر علی محمد افغانی است . مضمون اساسی این رمان توصیف وضع اندوه بار زنان ایرانی و نکوهش از آئین چند همسری است. در این رمان مناسبات خانوادگی و ضوابط احساسی و عاطفی مرتبط بدان بازنمایی…
عاشقانه بدون متن e1638795564620

دانلود رمان مرا به جرم عاشقی حد مرگ زدند pdf از صدیقه بهروان فر 2 (1)

3 دیدگاه
  خلاصه رمان :       داستانی متفاوت از عشقی آتشین. عاشقانه‌ای که با شلاق خوردن داماد و بدنامی عروس شروع میشه. سید امیرعباس‌ فرخی، پسر جوون و به شدت مذهبیه که به خاطر حمایت از زینب، دختر حاج محمد مهدویان، محکوم به تحمل هشتاد ضربه شلاق و عقد…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۴ ۲۲۱۲۳۲۹۳۷

دانلود رمان ناگفته ها pdf از بهاره حسنی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           داستان در مورد دختر جوانی به اسم نازلی کسروی است که بعد از فوت مادربزرگ و بعد از سالها دور به ایران برمیگردد، آشنایی او با جوانی در هواپیما و در مورد زندگی خود، این داستان را شکل می دهد ……

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

21 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
(@hastie
(@hastie
1 سال قبل

یه سوال خنده داره اسم دختره دُرین یا دِرین؟

Tamana
1 سال قبل

بلاخره باید یکیشون می مرد،زندگیشون به درد نمیخور ،زندگیی ک با کینه و انتقام و نفرت شروع بشع به چه دردی میخوره؟بهتر ک خودشو کشت🚶‍♀️

علوی
علوی
1 سال قبل

آخرش رسید به پیشنهاد و حدسیات من؟! خودش رو آتیش زد وسط خاطرات مادر میران
حالا میران با کله بره داخل وسط شعله‌ها

تنها
تنها
پاسخ به  علوی
1 سال قبل

گندش بزنن اگه درین بمیره و به میران نرسه😒

اسم
اسم
1 سال قبل

دُرین بود؟
من دِرین خوندم تا الان 😥

ریحان
ریحان
پاسخ به  اسم
1 سال قبل

من هم اشکال نداره
اینجوری راحتتره

علوی
علوی
پاسخ به  اسم
1 سال قبل

من اوایل می‌خوندمش دیرین!! کلاً به نظرم از دُرین قشنگ‌تره

رز آبی
رز آبی
1 سال قبل

طبیعیه که من الان نگران سگ میرانم؟!
ریتا بود اسمش؟
خونه آتیش گرفته، سگ بیچاره طوریش نشده‌باشه به‌خاطر این‌دیوونه؟!
اون‌دفعه هم که می‌خواست قرص برنج بده به این سگ طفل‌معصوم واسه انتقام از میران!

Aram
Aram
پاسخ به  رز آبی
1 سال قبل

وای منمم فقد نگران ریتام

:///
:///
پاسخ به  Aram
1 سال قبل

جفتتونو دوس دارم خیلی باحالین
ولی اره منم اول که آتیش سوزی رو خوندم گفتم وای ریتا🤣🤣🤣💔💔💔بعد دلم به حال میران سوخت که خونش رو هم از دست داد
بعد که فهمیدم درین اون توعه نگران درین شدم
ولی این که هنوزم نگران ریتا هستین نشون دهنده ی شخصیت های مزخرف این رمانه😂💔

رز آبی
رز آبی
پاسخ به  :///
1 سال قبل

عزیزم :)))🧡
نه آخه اون‌حیوون طفلکی که گناهی نداره. بی‌دفاعه. نمی‌تونه از خودش دفاع کنه.
خیلی دردناک و ظالمانه‌اس اگه واسه انتقام از میران به ریتا آسیبی برسه.

ولی این که شخصیت درین مزخرفه، آره! موافقم. خیلی مزخرفه واقعا!

رز آبی
رز آبی
پاسخ به  Aram
1 سال قبل

امیدوارم اتفاقی واسه‌ش نیفتاده‌باشه حیوون بیچاره.🧡

تنها
تنها
1 سال قبل

وجدانن روزی ۲پارت بزار خب

Ftm
Ftm
1 سال قبل

شاید هم درین میخواسته همون اتفاقی که واسه مامان میران جلوی چشش اوفتاده یه بار دیگه تکرار شه و اینبار عزیز ترین کسه میران دوبار جلوش بسوزه!…بنظرم این اتفاق نمی اوفته چون درین میمره و رمان غمگین تموم میشه…ولی میتونست یه تراژدی جذابِ غمگین باشه

:///
:///
پاسخ به  Ftm
1 سال قبل

اون دقت ما هم همراش تا ۱۰ سال دیگه افسردگی میگرفتیم
این تراژدی تلفات جانی مالی داره جان هرکی دوس داری ایده تراژدی نده خانمان سوزه ایده هات😂💔

Ftm
Ftm
پاسخ به  :///
1 سال قبل

😂😂

*****
*****
1 سال قبل

حالا همه فکر می کنن درین خود سوری کرده ، ولی این نقشه درین بوده ، یه چند سال می گذره درین با پول های میران جون گرفته به عنوان شریکی چیزی وارد شرکت درین میشه😁

حدیثه
حدیثه
1 سال قبل

عجب

Zahra Ghanbari
Zahra Ghanbari
1 سال قبل

ای بابا چرا درین همچین کرد فکر کنم میران میزنه به اتیش و درین را نجات میده

Mobin
Mobin
1 سال قبل

وااای درین خودسوزی کرد

دسته‌ها

21
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x