رمان عشق با چاشنی خطر پارت 110

0
(0)

 

نمیدونم چقدر گذشت اما اونقدر زمان برد که اشکی کامل آروم شده بود و از جاش بلند شد که منم بلند شدم و کنارش وایسادم که

اشکی:بریم؟

_بریم

نشستیم توی ماشین و اشکی راه افتاد که صدای زنگ گوشیم بلند شد. گوشیم رو از تو کیفم بیرون اوردم که آراد بود.

_الو

آراد:کی برمیگردیننننننن

بر عکس عصبانیت آراد خیلی ریلکس گفتم

_سلام

آراد:سلام کی برمیگردین؟

_فردا

آراد:نمیشه نمیشه. ببین بالاخره مهشید بله رو داد و قراره امشب بریم اونجا

_خب برید

آراد:بی معرفت شما هم باید بیایید

_میبینی که نمیتونم

اشکی:کیه و چی میگه؟

_آراده میگه مهشید جواب مثبت داده و امشب قراره برن اونجا میگه شما هم باید بیایید

اشکی:بگو برای عروسیشون میایم

_شنیدی؟

آراد:من این چیزا اصلا حالیم نیست. شما باید باشین. آرام تو که میدونی تو تنها خواهر منی و اشکانم شوهر خواهر خوشتیپمه که بدجوری به تو میاد و من میخوام شما دو تا رو کنار هم به اونا نشون بدم.

از جمله ش که منو اشکی بهم میایم ذوق مرگ شدم و با لبخندی که روی لب هام اومده بود گفتم:پس بیا شب عروسیت نشونمون بده که اونجوری باحال تره

آراد با صدای گرفته و ناراحتی گفت:هیچ جوره نمیشه زودتر بیایید؟

_شرمنده داداش

آراد:خدافظ

_خدافظ

تماس رو قطع کردم که

اشکی:اگه می خوای همین الان برگردیم

میدونم که هنوز هم میخواد اینجا باشه و خودمم دوست نداشتم زود برگردیم پس گفتم

_نه بمونیم

رسیدیم که اشکی ماشین رو پارک کرد و وارد خونه شدیم که میترا پرید تو بغلم

میترا:وایی چقدر دلم برات تنگ شده بود

و قبل از اینکه من حرفی بزنم سریع ازم فاصله گرفت و گفت:اشکان کادوشو قبول کردی؟

اشکی با لبخندی که رو لبش بود گردنبدش رو بیرون اورد و بهش نشون داد و بعد دست انداخت دور شونم و چسبوندم به خودش

اشکی:معلومه که قبول کردم. کادو از طرف خانمم بودا

میترا:ایقققققققق حالم بهم خورد سطل آشغال کو؟؟؟؟

میترا رفت که گلی خانم از توی آشپزخونه صدامون زد

وارد آشپزخونه شدیم که گلی خانم میز رو چیده بود و آقا سعید و میترا هم پشت میز نشسته بودن.

سلام کردیم و نشستیم که ناهار هم قورمه سبزی بود که میترا یهو گفت:قرار بود امروز قیمه بخوریما ولی چون آقا دوست نداره مامان هم درست نکرد

گلی خانم اعتراض گونه گفت:میترا

میترا:راست میگم دیگه

اشکی:همینه که هست…تازه آرام هم قیمه دوست نداره

تو این مدت چقدر حواسش به من جمع بوده که حتی این رو هم میدونه؟

میترا:همینه دیگه خدا بدجوری در و تخته رو برای هم جور میکنه

اشکی لبخند کوچیکی زد و مشغول شد که منم مشغول خوردن شدم و تا آخر حرف خواستی زده نشد.

با کمک گلی خانم و میترا میز رو جمع کردیم و برگشتم توی اتاق که اشکی دراز کشیده بود و ساعدش را گذاشته بود روی پیشونیش.

لباس هام رو عوض کردم و خیلی آروم کنارش دراز کشیدم که اشکی کشیدم توی بغلش و

اشکی:تو تنها کسی هستی که، حال بدِ منُ خوب میکنه

سریع ازش فاصله گرفتم که چشماش رو باز کرد و زل زد بهم که

_حالت خوب نیست؟

اشکی:نه

با نگرانی که یک باره به سمتم اومد سریع گفتم

_چرا؟

اشکی چشماش رو بست و چیزی نگفت که

_اشکااااان

اشکی:میدونی اگه از دستت بدم روانی میشم؟ یعنی روانی هستم روانی تر میشم؟

الان از این میترسه که منو از دست بده؟

_اشکی تو نفس منی بدون تو نفسم میره بعد میترسی؟من اگه بخوام هم نمیتونم تو رو ترک کنم

اشکی:اگه بفهمی من این آدمی که میبینی نیستم چی؟

منظورش رو نفهمیدم اما بازم گفتم

_من با تمام رگ های قلبم عاشقتم حتی اگه یه جور دیگه باشی پا به پات میام

اشکی لبخند کم جونی زد و محکم بغلم کرد و نفس عمیقی کشید و

اشکی:عطر تنت رو دوست دارم

_من بیشتر عطر تنت رو دوست دارم

اشکی چیزی نمیگفت و انگاری داشت خواب میرفت، ولی اگه می خوابید حوصلم سر میرفت که

_اشکی؟

اشکی:هوم

هوم چیه بگو جانم

_اشکان؟

اشکی:هومم

_اشکاان

چشمای خمارش رو باز کرد و بهم نگاه کرد

اشکی:جانم

لبخند پت و پهنی زدم و

_همیشه همینجوری جوابم رو بده

اشکی سرش رو تکون داد و دوباره چشماش رو بست

_نخواب دیگه من حوصلم سر میره

اشکی:خستم آرام

صداش واقعا خسته بود که بیخیال شدم و نمیدونم چقدر گذشت که نفس هاش منظم شد که خیلی آروم دست هاش رو از دورم باز کردم و بلند شدم و از اتاق رفتم بیرون.

بدون در زدن رفتم توی اتاق میترا که سریع گوشیش رو پرت کرد و مثل کسی که جن دیده رو به روم وایساد.

مشکوک نگاش کردم که انگار خیالش راحت شده باشه دوباره نشست

 

کنارش نشستم و مشکوک نگاش کردم

_داشتی چیکار میکردی؟

میترا که انگار چیزی یادش اومده باشه سریع از جاش بلند شد و دویید سمت گوشیش و

میترا:وای فرهاد خوبی؟

صدای خنده ی فرهاد بلند شد و بعد

فرهاد:میترا گوشی رو پرت کردی منو پرت نکردی که از من میپرسی خوبم یا نه

میترا مثل خنگا نگاش کرد و بعد جیغ خفه ای کشید و به گوشیش نگاه کرد و بعد عصبی برگشت سمتم

میترا:همش تقصیر توئه چرا اینجوری اومدی تو اتاق فکر کردم بابامه

_به من چه می خواستی ریگی به کفشت نباشه که بخاطر همچین چیزی نترسی

میترا شکلک بامزه ای در اورد و بعد کنارم نشست که چشمم خورد به صفحه ی گوشیش و فرهاد رو دیدم که

_سلام

فرهاد:سلام خوبید؟

_ممنون

بعد فرهاد با حالت ترسیده گفت:ببخشیدا ولی شوهرتون کجاست؟

از رسمی حرف زدن خوشم نمیومد که گفتم:اینقدر با من رسمی حرف نزن خوشم نمیاد

فرهاد:چشم؛ شوهرت؟

_خوابه چطور؟

فرهاد نفس راحتی کشید و گفت:هیچی ترسیدم ببینه دارم با میترا حرف میزنم بزنه دخلم رو بیاره ولی خودمونیما تو از این شوهرت نمیترسی؟

خوشم میاد بدجوری ازش زهره چشم گرفته

_اون رفتاری که تو ازش دیدی مخصوص تو بوده و رفتارش با من کلی فرق داره و اصلا اون جوری که تو فکر میکنی نیست

میترا:ولی منم کنجکاوم این داداش مغرور ما چجوری به تو اعتراف کرده؟ وایسا ببینم اصلا این کار رو کرده؟

از به یاد آوری اعترافش و رفتار عاشقانه ی این چند روزش غرق لذت شدم و لبام کم کم کش اومدن که با صدای بلند میترا از جام پریدم

میترا:ببین چه احساساتی خرجش کرده که با یه کلمه ی من اینجوری غرق شد

_زهر مار زهرم ترکید

فرهاد:تو غرق شده بودی و گرنه صدای میترا بلند نبود

_ایشششششش

میترا و فرهاد دو تایی زدن زیر خنده که صدای دخترونه ای اومد و بعد دختر خوشگلی سرش رو اورد کنار سر فرهاد و

دختره:سلام زن داداش گلم….اِ تو کی هستی دیگه؟

_سلام آرامم زن داداش میترا

دختره:اوه اوه منم فرشتم

_اصلا شبیه فرشته ها نیستی

فرشته:اسمم رو گفتم

_میدونم منم نسبت به اسمت گفتم

لبخند خبیثی روی صورت فرهاد نشست و گفت:دیدی گفتم فرشته خانم؟ حتی آرام هم با اولین نگاه فهمید که شیطانی…شیطان

فرشته به فرهاد توجه نکرد و رو به من با حالت مغروری گفت:اونوقت چرا؟

_به فرشته ها می خوریا ولی از نوع فرشته عذابی که روی سر این فرهاد بدبخت نازل شده و تو دم به دقیقه اذیتش میکنی

با این حرفم فرشته قهقه ای زدو گفت:آفرین دقیقا همینه

فرهاد:هر هر هر هر هر

با باز شدن در میترا سریع گوشی رو گرفت پشت سرش که گلی خانم وارد اتاق شد

گلی خانم:به به عروس خوشگلمم که اینجاست

گلی خانم اومد وسطمون نشست که میترا خیلی نامحسوس تماس رو قطع کرد که

گلی خانم:آرام جان

_بله؟

گلی خانم:یه سوال دارم ازت

_بفرمایید

گلی خانم:اشکان هنوزم کابوس میبینه؟

کابوس؟فکر نکنم. که یهو یاد همون اولا افتادم که وارد اتاقش شدم که اینقدر بد واکنش نشون داد یا زمانی که یاد میکائیل افتاده بود و نیمه شب صدای شکستن چیزی از توی اتاقش شنیدم. پس اون روز ها کابوس میدیده. یعنی این کابوس هایی که میدیده مربوط به قتل میکائیل بوده؟ بمیرم براش ولی از وقتی که من کنارش می خوابم چیزی نفهمیدم و فکر هم نکنم که کابوس ببینه که گفتم

_اولا چرا کابوس میدید ولی الان نه

گلی خانم لبخند رضایت مندانه ای زد و

گلی خانم:اینا همش بخاطر توئه چون به خاطر عشقی که به تو داره از دست کابوس هاش راحت شده و با خیال راحت می خوابه و من ازت ممنونم که با وجودت حال پسرم رو خوب کردی. ازت میخوام همیشه مواظبش باشی

به خاطر حرف هاش لبخندی زدم و گفتم:چشم

گلی خانم که خیالش راحت شده بود برگشت سمت میترا

گلی خانم:تو چرا هنوز آماده نشدی؟

میترا:الان….الان

و میترا سریع بلند شد که منم بلند شدم. از اونجایی که گلی خانم صبح گفت که میخواد با میترا و آقا سعید بره آرامستان ازشون خدافظی کردم و برگشتم توی اتاق و روی تخت نشستم.

زل زدم به چهره ی اشکی که تو خواب جذاب تر شده بود. دستم رو بلند کردم و موهاش رو بهم ریختم که یهویی دستم رو گرفت و به لباش نزدیک کرد و بوسه ی نرمی روی دستم زد.

آخ خاک تو سرم اصلا حواسم نبود که خوابش سبکه که یهویی دستم رو کشید که دوباره افتادم توی بغلش و اشکی اصلا چشماش رو هم باز نکرد که منم اینقدر بهش زل زدم که چشمام سنگین شد و خوابم برد.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

اشکی:آرام؟…هناسکم؟

قلبم لبخندی زد که با شنیدن این یکی حرفش لبخندش بزرگتر شد

اشکی:ماه قلبم؟

آروم چشمام رو باز کردم و بهش نگاه کردم که صورتش نزدیک صورتم بود و اتاق غرق در تاریکی بود

همونجوری که خمار خواب بودم هلش دادم که افتاد روی تخت و سرم رو بلند کردم و گذاشتم روی سینه ی ب*ر*ه*نش، هنوزم که هنوزه نمیتونه با لباس بخوابه که دستاش رو دورم حلقه کرد

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. شمارش آرا 0

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
images 1

رمان هیچکی مثل تو نبود 2.5 (4)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان هیچکی مث تو نبود خلاصه : آنا مفخم تک دختر خانواده مفخم کارشناس ارشد معماریه. بی کار و جویای کار. یه دختر شاد و سر زنده که با جدیت سعی میکنه مطابق میل پدرو مادرش رفتار کنه و اونها رو راضی نگه داره. اما چون اعتقادات و…
1 1

رمان کویر عشق 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان کویر عشق خلاصه رمان کویر عشق : بهار که به تازگی پروانه‌ی وکالتشو بعد از چند سال کار آموزی کنار وکیل بنامی گرفته و دفتری برای خودش تهیه کرده خیلی مشتاقه آقای نوید رو که شُهره‌ی خاصی در بین وکلا داره رو از نزدیک ببینه و از…
IMG 20240424 143525 898

دانلود رمان هوادار حوا به صورت pdf کامل از فاطمه زارعی 4 (8)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   درباره دختری نا زپروده است ‌ک نقاش ماهری هم هست و کارگاه خودش رو داره و بعد مدتی تصمیم گرفته واسه اولین‌بار نمایشگاه برپا کنه و تابلوهاشو بفروشه ک تو نمایشگاه سر یک تابلو بین دو مرد گیر میکنه و ….      
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۶ ۱۰۵۵۵۹۲۹۹

دانلود رمان انتقام آبی pdf از مرجان فریدی 0 (0)

7 دیدگاه
  خلاصه رمان :   «جلد دوم » «جلد اول زندگی سیگاری»   این رمان از یه رمز شروع می شه که زندگی دختر بی گناه قصه رو زیر و‌رو می کنه. مرگ پدر دختر و دزدیده شدن دلسای قصه تنها شروع ماجراست. یه ماجرای عجیب و پر هیاهو.
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۴ ۲۳۲۳۳۵۳۱۳

دانلود رمان دژبان pdf از گیسو خزان 0 (0)

3 دیدگاه
  خلاصه رمان :   آریا سعادتی مرد سی و شیش ساله ای که مدیر مسئول یکی از سازمان های دولتیه.. بعد از دو سال.. آرایه، عشق سابقش و که حالا با کس دیگه ای ازدواج کرده می بینه. ولی وقتی می فهمه که شوهر آرایه کار غیر قانونی انجام…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۰ ۱۵۳۹۲۱۳۶۸

دانلود رمان لهیب از سحر ورزمن 0 (0)

2 دیدگاه
    خلاصه رمان :     آیکان ، بیزینس من موفق و معروفی که برای پیدا کردن قاتل پدرش ، بعد از ۱۸ سال به ایران باز می گردد.در این راه رازهایی بر ملا میشود و در آتش انتقام آیکان ، فرین ، دختر حاج حافظ بزرگمهر مظلومانه قربانی…
2

رمان قاصدک زمستان را خبر کرد 0 (0)

1 دیدگاه
  دانلود رمان قاصدک زمستان را خبر کرد خلاصه : باران دختری سرخوش که بخاطر باج گیری و تصرف کلکسیون سکه پسرخاله اش برای مصاحبه از کار آفرین برترسال، مردی یخی و خودخواه به اسم شهاب الدین می ره و این تازه آغاز ماجراست. ازدواجشان با عشق و در نهایت…
InShot ۲۰۲۳۰۶۰۴ ۱۳۴۱۱۴۶۷۰

دانلود رمان رثا pdf از زهرا ارجمند نیا و دریا دلنواز 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان:     امیرعباس سلطانی، تولیدکننده ی جوانیست که کارگاه شمع سازی کوچکی را اداره می کند، پسری که از گذشته، نقطه های تاریک و دردناکی را با خود حمل می کند و قسمت هایی از وجودش، درگیر سیاهی غمی بزرگ است. در مقابل او، پروانه حقی، استاد…
IMG 20230123 235641 000

دانلود رمان روزگار جوانی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   _وایسا وایسا، تا گفتم بریز. پونه: بخدا سه میشه، من گردن نمیگیرم، چوب خطم پره. _زر نزن دیگه، نهایتش فهمیدن میندازی گردن عاطی. عاطفه: من چرا؟ _غیر تو، از این کلاس کی تا حالا دفتر نرفته؟ مثل گربه ی شرک نگاهش کردم تا نه…
InShot ۲۰۲۳۰۴۱۸ ۱۰۵۰۱۵۱۹۵

دانلود رمان کوازار pdf از پونه سعیدی 0 (0)

1 دیدگاه
  خلاصه رمان :       کوازار روایتگر داستانی عاشقانه از دنیای فرشتگان و شیاطین است. دختری به نام ساتی که در یک شرکت برنامه نویسی کار می کند، پس از سپرده شدن پروژه ی مرموز و قدیمی نوسانات برق به شرکت شان، دست به ساخت یک شبکه ی…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

5 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
آسمان
آسمان
1 سال قبل

نویسنده ازت ممنون که مثل بقیقه نویسنده های رومان ها رومانتو سکسی ننوشتی و باخیال راحت میتونم بخونم😘🥰

رضا
رضا
1 سال قبل

میگم چرا قبلاً هرروز پارت می‌ذاشتی الان خبری نیس

M.h
M.h
پاسخ به  رضا
1 سال قبل

تو هم بیا بجای اینقدر غر زدن یکمی نظر مثبت بده دلش خوش بشه

رضا
رضا
پاسخ به  M.h
1 سال قبل

هروقت منظم میاد تشکر میکنم هروقت نمیتونه نقد میکنم

M.h
M.h
1 سال قبل

قلبم لبخندی زد چه خوشگل❤

دسته‌ها

5
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x