رمان عشق با چاشنی خطر پارت 111

5
(1)

 

اشکی:بلند شو دیگه شب شده

_نمیخوام خوابم میاد

اشکی:تو که نمیخواستی بخوابی پس چرا الان بلند نمیشی؟

_تقصیر توئه اینقدر خوابیدی که منم خوابم گرفت

اشکی:حالا که بیدارم

چیزی نگفتم که صدای گوشیه اشکی بلند شد که

اشکی:سلام دایی……فردا بر میگردیم…. آره….. مطمئن باش….نمیگم….نه فعلا

تو همون حالتی که بودم گفتم:چی گفت؟

اشکی:میخواست ببینه کی برمیگردیم و الان کجاییم

_اوه

اشکی همونجوری که من رو بلند میکرد خودش هم نشست که

_خیلی بدی

اشکی:وقت شامه نکنه میخوای که گلی خانم بیاد و تو این وضعیت ببینتمون؟

_خب ببینه مگه چیه؟ شوهرمی

و دوباره خواستم هلش بدم که از روی تخت بلند شد و منم بلند کرد و کشوندم سمت دستشویی، به ناچار رفتم دستشویی و آبی به دست و صورتم زدم که تا حدودی خواب از سرم پرید. از دستشویی اومدم بیرون که اشکی روی تخت دراز کشیده بود و دست هاشم زیر سرش بود که

_تو منو به زور بلند میکنی بعد خودت می خوابی؟

اشکی:منتظر تو بودم

اشکی بلند شد و تیشرتش رو برداشت که دوباره نگاهم افتاد به دست چپش که یه قسمتی از پوست دستش از بقیه ی جاهای دیگه تیره تر بود.

خودم رو رسوندم کنار اشکی و دستم رو گذاشتم روی بازوش و

_اینجا چی شده؟

اشکی یه نگاه کوچیک به دستش انداخت و

اشکی:چیزی نشده

_پس این چیه؟

اشکی:ماه گرفتگیه که از بچگی باهامه

تا حالا درمورد ماه گرفتگی روی پوست زیاد شنیده بودم ولی خب ندیده بودم ولی این یکی خیلی خوشگل بود که روی پاهام بلند شدم و بوسه ای روی ماه گرفتگیش زدم و

_خیلی دوستش دارم

اشکی:منم دوستش دارم

سرم رو بلند کردم و بهش نگاه کردم که داشت با لبخند نگام میکرد

_میدونی خیلی خود شیفته ای؟

بدون اینکه جوابم رو بده ابرویی بالا انداخت و تیشرتش رو پوشید.

با همدیگه از اتاق رفتیم بیرون

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

بعد از خوردن شام میز رو جمع کردیم و برگشتم توی اتاق و از اونجایی که آقاسعید با اشکی کار داشت و میخواست باهاش تنها حرف بزنه اشکی باهام نیومد.

بخاطر اینکه تنها بودم، حولم رو برداشتم و رفتم توی حموم. یه دوش آب گرم گرفتم و بعد حولم رو پوشیدم و بعد از اینکه یکمی نم موهام رو گرفتم حوله ی کوچیکی دور موهام پیچیدم و از حموم اومدم بیرون که از اشکی خبری نبود. یعنی آقا سعید با اشکی چیکار داشته که اینقدر طول کشیده؟

جلوی آیینه وایسادم که همون موقع اشکی اومد توی اتاق که از توی آینه زل زدم بهش که چهرش یه کوچولو ناراحت بود. سرش رو اورد بالا و با دیدن من همون یه ذره ناراحتیش هم از بین رفت. بدون اینکه حرفی بزنه اومد و پشت سرم وایساد. حوله ی دور موهام رو باز کرد که موهام مثل آبشار ریختن پایین. همونجوری که دستاش رو دورم حلقه میکرد، سرشم فرو کرد بین موهام و چند تا نفس عمیق کشید و بعد ازم فاصله گرفت و سرش رو گذاشت روی شونم و خمار نگام کرد که

اشکی:تا حالا بهت گفتم که عطر موهات م*س*تم میکنه؟

ابرویی بالا انداختم و

_نچ

اشکی:عطر موهات م*س*تم میکنه آرام

و بعد بوسه ای روی گردنم زد که از گرمی لباش روی گردن باعث شد که حالم خراب بشه. نمیدونم قیافم یا چشمام چجوری بود که

اشکی:درد چاویل م*س*تت له گیانم

_یعنی چی؟

اشکی:درد و بلای چشای م*س*تت به جونم

لبخندی زدم و برگشتم سمتش که داشت بهم نزدیک میشد که

_نکن الان نه

اشکی سوالی نگام کرد که

_یکی میاد میبینتمون

اشکی:اگه منظورت میتراست که فرستادمش رد نخود سیاه

نگاش کن فکر همه جاشم میکنه تارفتم که بگم پس آقا سعید و گلی خانم چی؟ لباش رو گذاشت روی لبام و مهر سکوت رو زد به لبام که منم همراهیش کردم.

چرخید که الان پشت من به تخت بود. حرکت کرد و منم باهاش عقب عقب میرفتم که با خوردن پاهام به تخت وایساد و بعد ازم جدا شد و بهم نگاه کرد. با این که میخواستمش اما واقعا میترسیدم که یکی بیاد که

_اشکی ..

اشکی هولم داد که افتادم روی تخت و خودشم روم خیمه زد که

اشکی:هیسسسسسس کسی نمیاد

که همون موقع در باز شد و گلی خانم اومد تو اتاق که همونجا فاتحم رو خوندم. هر چی اشکی رو هلش دادم از جاش تکون نخورد و تمام نگاهش به گلی خانم بود. وقتی که نگاه گلی خانم افتاد به ما همچین سرخ شد که گفتم الان منفجر میشه اما سریع نگاهش رو از ما گرفت و به در و دیوار نگاه کرد و بلند بلند میگفت که

گلی خانم:این اشکان و آرام دوباره کجا رفتن که نیستن؟ اشکااان؟؟؟آراااام؟ نچ انگاری نیستن

همینجوری داشتم به حرکاتش نگاه میکردم و تو شوک بودم که سریع رفت بیرون و در رو بست که با برگشتن اشکی سمتم دوباره به خودم اومدم، که داشت با شیطنت نگام میکرد. دستام رو مشت کردم و زدم روی سینش

_دیدی….دیدی اومد و دیدمون؟الان من چجوری با این رو به رو بشم هاااان؟

اشکی همونجوری که میخندید گفت:حالا انگار چی شده؟فوق فوقش گلی خانم هم دلش میخواد میره سروقت سعید و سعید هم دعامون میکنه

چشمام از این همه بیحیاییش درشت شد که

_خیلی بی حیایی

اشکی:میدونم ولی تو هم چشمات رو اینجوری نکن که میخورمتا

 

آخه که من دلم میخواد تو همین کارو بکنی ههههه بخاطر همین همونجوری نگاش کردم که

اشکی:بعدم مگه همین چند ساعت پیش که من بهت گفتم گلی خانم میاد و میبینتمون نگفتی که خب ببینه مگه چیه؟شوهرمی؟ الانم تو زنمی خب؟

پر رویی نثارش کردم که خواست بهم نزدیک بشه؛ برای اینکه یه کمی ناز کنم دستم رو گذاشتم روی لباش

_نچ به من نزدیک نمیشیا

بی توجه به من دستم رو اورد پایین سرش رو به گردنم نزدیک کرد که جدی گفتم

_اشکان دارم میگم نزدیکم نشو. هنوزم اثرات چند روز پیشت روی بدنمه

اشکی اول خشکش زد و بعد ازم فاصله گرفت که بد جوری اخماش هم توی هم بود

داشت کامل از روم بلند میشد. نگاش کن یه ذره هم بلد نیست ناز بکشه

دستام رو بلند کردم و محکم دور گردنش پیچیدم و کشیدمش که افتاد روم. سرم رو بلند کردم و کنار گوشش جوری که لبام به گوشش میخورد گفتم

_یه ذره هم بلد نیستی ناز بکشی نه؟

گرمی نفساش اونم کنار گوشم بدجوری داشت م*س*تم میکرد که لاله ی گوشم رو به دندون گرفت که گره ی دستام از دور گردنش باز شد. خوبه میدونست که تا چه اندازه روی لاله ی گوشم حساسم و باهام اینجوری میکرد

تمام وجودم با همین حرکت کوچیکش نبض میزد که بی حال افتادم روی تخت که گفت

اشکی:بدجوری جدی بودی به خاطر همین فکر کردم نمیخوای

ناز کشیدن چیه تو منو دیوونه کردی

اینبار خودم پیش قدم شدم و دستام رو دور گردنش حلقه کردم و لبام رو گذاشتم روی لباش و محکم بوسیدمش که اونم همراهیم کرد

^^^^^^^^^^^^^^^^^^

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 5 / 5. شمارش آرا 1

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
photo 2020 01 09 01 01 16

رمان تاوان یک روز بارانی 0 (0)

6 دیدگاه
  دانلود رمان تاوان یک روز بارانی خلاصه : جانان توسط جاوید اجیر میشه تا با اغواگری هاش طوفان رو خام خودش کنه و بکشتش اما همه چی زمانی شروع میشه که جانان عاشق مردونگی طوفان میشه و…    
IMG 20240405 130734 345

دانلود رمان سراب من به صورت pdf کامل از فرناز احمدلی 4.8 (12)

2 دیدگاه
            خلاصه رمان: عماد بوکسور معروف ، خشن و آزادی که به هیچی بند نیست با وجود چهل میلیون فالوور و میلیون ها دلار ثروت همیشه عصبی و ناارومِ….. بخاطر گذشته عجیبی که داشته خشونت وجودش غیرقابل کنترله انقد عصبی و خشن که همه مدیر…
InShot ۲۰۲۳۰۶۰۸ ۱۱۲۶۴۰۲۰۲

دانلود رمان سرپناه pdf از دریا دلنواز 0 (0)

بدون دیدگاه
خلاصه رمان :       مهشیددختری که توسط دوست پسرش دایان وبه دستورهمایون برادرش معتادمیشه آوید پسری که به خاطراعتیادش باعث مرگ مادرش میشه وحالاسرنوشت این دونفروسرراه هم قرارمیده آویدبه طور اتفاقی توشبی که ویلاشو دراختیاردوستش قرارداده بامهشید دختری که نیمه های شب توی اتاق خواب پیداش میکنه درگیر…
InShot ۲۰۲۳۰۶۱۲ ۱۴۳۸۱۸۴۶۹

دانلود رمان همین که کنارت نفس میکشم pdf از رها امیری 0 (0)

1 دیدگاه
  خلاصه رمان:       فرمان را چرخاندم و بوق زدم چند لحظه بعد مرد کت شلواری در را باز میکرد میدانستم مرا می شناسد سرش را به علامت احترام تکان داد ماشین را از روی سنگ فرش ها به سمت پارکینگ سرباز هدایت کردم. بی ام دابلیو مشکی…
IMG 20230127 013752 8902 scaled

دانلود رمان نیم تاج pdf از مونسا ه 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       غنچه سیاوشی،دختر آروم و دلربایی که متهم به قتل جانا ، خواهرزاده‌ی جهان جواهری تاجر بزرگ تهران و مردی پرصلابت می‌شه، حکم غنچه اعدامه و اما جهان، تنها کس جانا… رضایت می‌ده، فقط به نیت اینکه خودش ذره ذره نفس غنچه‌رو بِبُره!
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۵ ۱۷۲۳۵۰۰۹۵

دانلود رمان طعم جنون pdf از مریم روح پرور 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان :     نیاز دختر شرو شیطونیه که مدرک هتل داری خونده تا وقتی کار براش پیدا بشه تفریحی جیب بری میکنه اما کیف و به صاحباشون برمیگردونه ( دیوانس) ازطریق یه دوست کار پیدا میکنه تو هتل تهران سر یه اتفاقاتی میشه مدیراجرایی هتل دستشه…
520281726 8216679582

رمان باورم کن 0 (0)

بدون دیدگاه
دانلود رمان باورم کن خلاصه : آنید کیان دانشجوی مهندسی کشاورزی یه دختر شمالی که کرج درس میخونه . به خاطر توصیه ی یکی از استاد ها که پیشنهاد داده بود که برای بهتر یادگیری درس بهتره کار عملی انجام بدن و به طور مستقیم روی گل و گیاه کار…
InShot ۲۰۲۳۰۴۲۲ ۱۸۱۰۳۸۳۶۶

دانلود رمان سکوت سایه ها pdf از بهاره شریفی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       رمان حاضر در دو زمان حال و گذشته داستان زندگی و سرگذشت و سرنوشت دختری آرام، مهربان و ترسو به نام عارفه و پسری مغرور و یکدنده به نام علی را روایت می کند. داستان با گروهی از دانشجویان که مجمعی سیاسی- اجتماعی…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

2 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رضا
رضا
1 سال قبل

عاااااالی بودی،براوووو
لطفا هرروز بذار

M.h
M.h
1 سال قبل

فقط واکنش گلی خانم🤣🤣🤣🤣🤣🤣

دسته‌ها

2
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x