رمان نفوذی پارت 33

5
(1)

 

 

 

بعد یه دید زدن سر سری اتاقش و یه فیض کامل که از اتاقش بردم..

شروع کردم به زیرو کردن اتاقش..

اتاقش انقد بزرگ بود که نمیدونستم از کجا شروع کنم و چیو بگردم؟

سریع و سر سری اتاقشو گشتم و مواظب بودم چیزی رو جا به جا نکنم که متوجه بشه

گرچه که فکر نکنم اصلا بفهمه

وقت نبود و میترسیدم که الان مسیح و تینا سر کلشون پیدا بشه از اتاقش اومدم بیرون

 

اوووف نمیدونستم کجا رو دنبال گردنبدم بگردم..

اون گردنبد خیلی برام با ارزش بود

گردنبندی بود که مامانم بهم داده بود..

زیر گِل هم که شده باید پیداش کنم

ولی مسیح گفت ذوبش کرده

واقعا گردنبندمو ذوبش کرده‌؟

شاید ذوبش نکرده و داده اون تینا عفریطه

کلافه و پریشون شدم

دکمه ای آسانسور رو زدم دیگه نميتونستم اتاق تینا برگردم

ترسیدم که یه وقت مسیح و تینا سر برسن و دیگه هیچی..

رفتم پایین و خداروشکر هنوز مسیح و اون عفریطه نیومده بودن..

 

صدای نکره ای شران از سالن هم به گوشم می رسید زنیکه ای عبوث!

فقط دستور میده..

خودش هم دست به سیاه و سفید نمیزنه

بهتر بود تا نیومده برم توی آشپز خونه و خودمو مشغول انجام کاری کنم که نیاد مُخ منم تیلیت کنه..

 

 

موقع شام بود و هر کدوم از دخترا مشغول انجام یه کاری بودن..

شران که بالا سرمون بود هی بهمون امرو نهی می کرد و می گفت ‌زود باشین

و فلان کارو زود انجام بدید

خیلی رو مخم رژه نظامی میرفت..

خیلی کلافه شده بودیم از دست شران

یعنی اگر به من بود سرشو مثل سر مرغ میکندم

 

ظرف سالاد رو برداشتم و رفتم توی سالن تا یکم از شنیدن حرفای شران که زیادی رو مخم بود آروم بشم

پام به فرش سالن گیر کرد نزدیک بود بیفتم و ظرف شیشه ای سالاد هم روی زمین پخش کنم که تعادل خودمو حفظ کردم

و خداروشکر خَتم به خیر شد

ولی شنیدم یکی پوزخندی زد

یاشار بود تکیه داده بود به دیوار کنار پنجره و سیگار می کشید

با تمسخر گفت :

 

– انگار دست و پا چُلُفتی هم هستی

 

و پوکی از سیگارش کشید

نمیدونستم چرا این بشر همش رو اعصاب من راه می رفت؟

دلم میخواست همین ظرف شیشه ای رو بکوبم تو سرش و بگم تو چه مرگته ‌؟

فازت چیه؟

اگه با من سر جنگ داری بسم الله

ولی زهی خیال باطل

تو خواب اینارو میتونستم بهش بگم

دندونامو روی هم سابیدم و بدون حرفی رو ازش برگردوندم و به سمت میز رفتم

ظرف سالاد گذاشتم روی میز و میخواستم از سالن

برم بیرون که تینا وارد سالن شد

میدونستم که اون شب که قهوه روش خالی کردم

الان زیاد پاچمو میگیره

و چون خدمتکار این عمارت بودیم زیاد کار میداد دستم

ولی به جهنم

من بیدی نیستم که با این باد های تینا بلرزم یا بترسم

و ضعفی هم نشون نمیدم

با صدای منفورش به سمتش برگشتم :

 

 

-هووی دختره.. برام یه قهوه بیار

 

از شنیدن حرفش عصبی شدم و دستامو مشت کردم

این چه زری زد؟؟؟

به سمتش رفتم عصبی اخمو بیشتر توی هم کشیدم و از پشت دندون های کلید شده ام غریدم :

 

-هوی یعنی چی؟؟

مگه با حیوونی؟؟

 

تینا که از رفتارم جا خورده بود بر و بر نگام می کرد خانم خانما انتظار داشت اونجور صدام کنه و من هیچی نگم نخیر از این خبرا نبود من تحمل چنین حرفای اصلا ندارم

 

بعد چند ثانیه عصبی گفت :

 

-دختره میدونی جایگاهت کجاست که با من اینجوری بر خورد می کنی؟؟

حقت مسیح بفروشت به همون شیخا که عروسک جنسی بشی..

 

با این حرفش خون خونم رو می‌خورد

انقدر از عصبانیت ناخونامو توی گوشت دستم فرو کردم که فک کنم پوست دستم زخم شد

از عصبانیت رو به انفجار بودم

یه قدم به سمتش رفتم و بهش توپیدم :

 

-دختره ای پا پَتی فکر کردی چه گوهی هستی که اینجوری با من حرف میزنی؟؟

فکر کردی چون دوست دختر مسیح هستی میذارم هر گوهی دلت خواست بخوری؟؟

نه کور خوندی..

از این خبرا نیست

 

تینا که از رفتارم حسابی جا خورده بود

از عصبانیت صورتش قرمز شده بود

دستشو برد بالا که بزنه تو گوش من

قبلی که من بخوام دستشو بگیرم

با صدای یاشار که با تشر و عصبانیت گفت تینا

 

تینا دستش توی هوا موند

یاشار با قدم های بلند به سمتون اومد

اول نگاهی به من و بعد نگاهی به تینا کرد

 

عصبی رو به تینا گفت :

 

-فکر کردی اومدی توی این عمارت باید با خدمتکارا بد رفتاری کنی؟

و هر چی دلت خواست بارشون کنی؟

 

چشاشو ریز کرد و جدی تر گفت :

 

-میخوای خودت هم خدمتکار کنم و به مسیح هم بگم چه رفتار زننده و گوهی باخدمتکارا داری؟ هان؟؟

 

تینا از اینکه یاشار داشت بخاطر رفتارش با من مواخذه اش می کرد حسابی چشماش گرد شده بود

و پلک هم نمی زد

 

منم از اینکه اینجور یاشار پیش تینا ازم حمایت کرده بود تو کونم عروسی به پا شده بود و

تو دلم به تینا میخندیدم که حالش سر جاش اومده

 

تینا با پته مته گفت :

 

-آخه.. منکه چیزی بهش نگفتم

نگاهی به من کرد و گفت اول اون انگار با من دعوا داشت

 

یاشار عصبی تر غرید :

 

-من کر که نبودم، بودم؟؟

کور هم نبودم

پیش من زر اضافی نزن تینا

یاشار دست اشارشو سمت تینا آورد بالا و جدی گفت :

 

 

-فقط یه بار دیگه.. یه بار دیگه ببینم با خدمتکارا بد رفتاری میکنی یا حتی قصد اذیت کردنشون داری

خودم دمار از روزگارت در میارم که به غلط کردن بیفتی

الان هم از جلو چشمام گم شو..

 

تینا بدون حرفی تنها با نفرت و خشم نگاهی به

من کرد و از کنارمون گذشت و رفت

 

از اینکه یاشار ازم حمایت کرده بود حس خوبی داشتم

شاید خلافکار بودن ولی انگار هنوز چیزی از حق و ناحق و عدالت می‌دونستن..

ولی رفتارش برام یکم عجیب بود که به من چیزی نگفت ولی به تینا حرف زد

ولی خودش دید که اول تینا کرم خودشو ریخت منم جوابشو دادم

بخاطر این کارش باید ازش تشکر میکردم

 

سرم پایین بود و زیر لب آروم جوری که بشنوه گفتم :

 

-ممنون

 

و میخواستم از سالن بیام بیرون که گفت :

 

-الکی به دلت صابون نزن فکر کنی ازت حمایت کردم، فقط حد و مرز تینا بهش نشون دادم و بهش فهموندم که با بقیه ای خدمتکارا بد رفتاری نکنه..

 

برگشتم و با تعجب بهش نگاهی کردم که به صورت متحیرم پوزخندی زد و رفت..

عجب دیوثی بود این!

منو باش ازش تشکر کردم واسه خودش اعتماد به سقف گرفته..

نکبت..

حقشِ فقط بهش فحش بدم نوش جان کنه

با صدای آیلین به خودم اومدم

 

-هانا چیشده؟

داشتم میومدم صدای یاشار شنیدم که عصبانی بود

تینا هم با صورتی عصبانی و سرخ شده از سالن بیرون اومد

 

چیشده؟

تینا چیزی بهت گفته؟

 

چشمامو توی حدقه چرخوندم و گفتم وای یه دقیقه ایست کن چقد سوال پرسیدی دختر

بیا بریم آشپز خونه بهت میگم..

 

 

به دخترا گفتم چیشده، از اینکه یاشار حال تینا رو گرفته و جواب دندون شکنی بهش داده بود میخندیدن..

 

 

 

 

 

 

 

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 5 / 5. شمارش آرا 1

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20230123 230123 526

دانلود رمان غرور پیچیده 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :             رمو فالکون درست نشدنیه! به عنوان کاپوی کامورا، بی رحمانه به قلمروش حکومت می کنه، قلمرویی که شیکاگو بهش حمله کرد و حالا رمو میخواد انتقام بگیره. عروسی مقدسه و دزدیدن عروس توهین به مقدساته. سرافینا خواهرزاده ی رئیس اوت…
IMG 20240606 190612 646

دانلود رمان سیطره ستارگان به صورت pdf کامل از فاطمه حداد 5 (4)

بدون دیدگاه
          خلاصه رمان :   نور چشمامو زد و پلکهام به هم خورد.اخ!!!از درد دوباره چشمامو بستم. لعنت به هر چی شب بیداریه بالخره یه روز در اثر این شب بیداری ها کور میشم. صدای مامانم توی گوشم پیچید – پسرم تو بالخره یه روز کور…
IMG 20230128 233643 0412

دانلود رمان بغض پاییز 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     پسرك دل بست به تيله هاى آبى چشمانش… دلش لرزيد و ويران شد. دخترك روحش ميان قبرستان دفن شد و جسمش در كنار ديگرى، با جنينى در بطن!!   قسمتی از داستان: مردمک های لرزانِ چشمانِ روشنش، دوخته شده بود به کاغذ پیش…
IMG 20230127 013520 1292

دانلود رمان درجه دو 0 (0)

1 دیدگاه
    خلاصه رمان :       سیما جوان، بازیگر سینما که علی رغم تلاش‌های زیادش برای پیشرفت همچنان یه بازیگر درجه ۲ باقی مونده. ولی ناامید نمی‌شه و به تلاشش ادامه می‌ده تا وقتی که با پیشنهاد عجیب غریبی مواجه می‌شه که می‌تونه آینده‌اش و تغییر بده. در…
IMG 20230128 233719 6922 scaled

دانلود رمان کابوس نامشروع ارباب pdf از مسیحه زاد خو 5 (1)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     کابوس ارباب همون خیانت زن اربابه ارباب خیلی عاشقانه زنشو دوس داره و میره خواستگاری.. ولی زنش دوسش نداره و به اجبار خانواده ش بله رو میده و به شوهرش خیانت میکنه … ارباب اینو نمیفهمه تا بعد از شش سال زندگی مشترک، پسربچه‌شون…
۰۳۴۶۴۲

دانلود رمان نیلوفر آبی 0 (0)

5 دیدگاه
    خلاصه رمان:     از اغوش یه هیولابه اغوش یه قاتل افتادم..قاتلی که فقط با خشونت اشناست وقتی الوده به دست های یه قاتل بشی،فقط بخوای تو دستای اون و توسط لب های اون لمس بشی،قاتل بی رحمی که جذابیت ازش منعکس بشه،زیبایی و قدرتش دهانت رو بدوزه…
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۸ ۲۲۴۰۴۴۱۴۷

دانلود رمان دنیا دار مکافات pdf از نرگس عبدی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     روایت یه دلدادگی شیرین از نوع دخترعمو و پسرعمو. راهی پر از فراز و نشیب برای وصال دو عاشق. چشمانم دو دو می‌زند.. این همان وفایِ من است که چنبره زده است دور علی‌ِ من؟ وفایی که از او‌ انتظار وفا داشته‌ام، حالا شده…
Romantic profile picture without text 1 scaled

دانلود رمان طهران 55 pdf از مینا شوکتی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       در مورد نوا دختری جسور و عکاسه که توی گذشته شکست بدی خورده، اما همچنان به زندگیش ادامه داده و حالا قوی شده، نوا برای نمایشگاهه عکاسیش میخواد از زنهای قوی جامعه که برخلاف عرف مکانیک شدن عکس بگیره، توی این بین با…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۰ ۲۳۴۷۵۳۰۵۶

دانلود رمان لانه ویرانی جلد اول pdf از بهار گل 5 (2)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     25 سالم بود که زندگیم دست خوش تغییرات شد. تغییراتی که شاید اول با اومدن اسم تو شروع شد؛ ولی آخرش به اسم تو ختم شد… و من نمی‌دونستم بازی روزگار چه‌قدر ناعادلانه عمل می‌کنه. اول این بازی از یک وصیت شروع شد، وصیتی…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

دسته‌ها

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x