رمان آرزوی عروسک پارت 168

4.1
(72)

 

 

 

 

خندید… بوسه ای روی گونه ام زد وگفت:

_تورو نمیدونم اما من که دوست نداشتم تموم بشه.. حتی دلم میخواست تموم عمرم با تو توی یک اتاق حبس باشم!

 

_نگران نباش در آینده یه جوری حبس خونگیت میکنم آرزو کنی یه روز رو بدون من سپری کنی!

_همون آینده که تو دیگه زنم شدی و مال خودم شدی؟

_اهوم!

 

_تا روزی که بمیرم از بودن کنار تو خسته نمیشم!

_خدانکنه از مرگ حرف نزن خوشم نمیاد!

_اوکی موافقم.. بهتره بریم سراغ کار نیمه کاره مون برسیم.. کجا بودیم؟

 

اومد ببوسه که خودمو عقب کشیدم و گفتم:

_تو نمیخوای درس عبرت بگیری نه؟

_وا؟ واسه چی؟ خب میخوام زن آینده ام رو ببوسم…

_بیا برو بیرون تا اون زنه نیومده تو رو ببینه.. بدو ببینم!

 

بادلخوری نگاهم کرد و گفت؛

_یادت باشه نمیذاری هیچ کاری کنما.. سارا خانوم یه روز تلافی همه ی این هارو ازدماغت بیرون میکشم..

 

خندیدم وباخنده در اتاقو باز کردم و گفتم:

_برو خونتون بچه پررو.. مزاحم نشو!

_باششش! میرم اما فراموش نکن تا تلافی زیادم دور نیست!

 

از اتاق رفت بیرون اما هنوز دو قدم هم نرفته بود برگشت جلوی همون در بی ملاحضه لبمو بوسه محمکی زد و فورا از اونجا دور شد!

باعجله برگشتم توی اتاق و دوباره در رو قفلش کردم…

 

دستمو روی لبم وجای بوسه اش گذاشتم و آهسته زمزمه کردم:

_دیونه! خیلی خری!

سراسر وجودم پر عشق شده بود.. بوی عطر دلبرش تموم اتاقمو پر کرده بود..

 

خودمو روی تخت انداختم و سعی کردم باتموم وجودم عطرخوش بوش رو وارد ریه هام کنم!

 

#508

 

یه کم که گذشت یاد تماس مامان افتادم.. یه کم به حرفاش فکردم و سعی کردم بفهمم چی میخواست بگه که نتونست..

از اونجا مطمئن بودم که مامان داشت چیزی رو ازم پنهون میکرد و دست پاچه بود؛

 

چون بین مکالمه گفته بودم بعداز ناهار میام و مامان گفت زودتربیا که ناهار دورهم باشیم!

باهمین فکر دوباره دلم به شور افتاد و به ساعت نگاه کردم، دوازده ظهر بود.. فورا از جام بلند شدم و باعجله آماده رفتن شدم..

 

از اتاق که اومدم بیرون آرش جلوی تلوزیون روی کاناپه نشسته بود و بادیدنم با تعجب پرسید:

_خیرباشه! جایی میخوای بری؟

_حس میکنم تو خونمون یه خبراییه که ازمن مخفی میکنن..

 

واسه چندساعت میرم خونمون وسعی میکنم تا قبل از تاریک شدن هوا برگردم!

_نگرانم کردی.. صبرکن لباس بپوشم خودم میبرمت!

_وای نه.. دیونه شدی؟ همینم مونده یکباردیگه توی محله من رو باتو ببینن!

 

نگران نباش فکرنمیکنم چیزمهمی باشه فقط واسه رفع کنجکاوی میرم.. تو بمون سعی کن نسیم اومد دست به سرش کنی!

با نارضایتی سری تکون داد وگفت:

_زود برگردی ها!

 

_چشم! شماهم حواست به رفتار هات با نسیم باشه ها.. دست از پا خطا کنی قلبم بهم ندا میده بدجوری حالتو میگیرما‌!

خندید.. نگاهی به اطراف انداخت و‌ باصدای آرومی گفت:

 

_ تو که همش منو تشنه میذاری و در میری.. اگه از طرف خودت سیرم نکنی ممکنه خطا کنم..

انگشتموبا تهدید جلوی صورتش تکون دادم وگفتم:

 

_توخطا کن.. بیین چطوری سربه نیستت میکنم!

امتحانش ضرر نداره آقا آرش.. من رفتم فعلا خداحافظ

 

#509

 

سوار آژانس که ازقبل گرفته بودم جلو در منتظرم بود شدم و با خوندن آیت الکرسی راهی خونمون شدم.. پیچ اول کوچه رو رد کردیم که متوجه ماشین ارسلان شدم وارد کوچه شد.. نسیم هم همراهش بود..

 

حالا یه استرس و هزارجور فکرخیال دیگه به استرس ها و افکار پریشونم اضافه شد..

سرمو خم کردم تا متوجه من نشن و درست از بغل هم گذشتیم…

 

از نسیم متنفر بودم.. نه بخاطر علاقه ام به آرش.. بعداز اون روز تحقیرکردنش و بعدشم حرکات کولی بازیش توی بیمارستان، یه جوری ازش متنفر شدم که حتی دلم نمیخواد برای یک ثانیه هم ریختشو تحمل کنم!

 

یک ساعت بعد رسیدم به خونه و از اونجایی که و‌اسه کنجکاوی رفته بودم زنگ نزدم و کلید رو به درانداختم و وارد خونه شدم..

بابا خونه بود.. سارگل دانشگاه نرفته بود.. مامان ماتم زده روی کاناپه تکی چمباتمه زده بود وحتی تلوزیون هم خاموش بود!

 

اونقدر همگی غرق فکر بودن که متوجه واردشدنم نشدن و با سلام کردن من تازه متوجه شدن که اومدم..

بابا نگاهش رنگ خوشحالی گرفت و با اشتیاق به طرفم اومد و گفت:

 

_سلام به روی ماهت.. خوش اومدی باباجان.. چطوری اومدی متوجه نشدیم؟!

بغلش کردم و هنگام روبوسی گفتم:

_کلید انداختم گفتم سرظهره نکنه یه وقت خواب باشی…

 

مامان هم بوسیدم و احوال پرسی کردیم.. سارگل هم همینطور..

شالمو درآوردم و گفتم:

_چه خبر؟ از در که اومدم حس کردم جو خونه خیلی سنگینه.. اوضاع روبه راهه؟

 

#510

 

هرکس به یک نوع روبه راه بودن اوضاع رو توضیح داد و کم کم خیالم راحت شد وفهمیدم بازم واسه خودم استرس الکی ایجاد کردم و الکی افکار منفی رو توی ذهنم پرکردم!

 

رفتم توی اتاق لباس هامو عوض کردم و سارگل هم دنبالم اومد..

_چه خبرسارگل؟ امروز دانشگاه نرفتی؟

_سلامتی.. نه امروز کلاس نداشتم ..

 

تو چه خبر؟ اوضاع اونطرف خوب پیش میره؟ با آرش در چه حالین؟

نگران به درنگاهی انداختم و آهسته گفتم:

_هیس بابا دیونه.. چرا بااسم سوال میپرسی خنگول!

 

_نترس بابا زیادی بزرگش کردی اونقدرام که میترسی مامان اینا ترسناک نیستن که!

_از بهم خوردن شرایطی که داخلشم میترسیدم دختر.. حالا بعدا دراون باره باهم حرف میزنیم!

 

_باشه.. میمونی دیگه؟ چند روز مرخصی گرفتی؟

_مرخصی ندارم اصلا.. تاقبل از تاریک شدن هواهم باید برگردم.. صبح مامان زنگ زد گفت؛

 

ای کاش میتونستی بیای منم راستش ترسیدم و اومدم ببینم چه خبره!

یواشکی زیرلب یه جوری که من نشنوم گفت:

_دله دیگه.. میکشه لامصب..!

فکرکرد نشیدم اما به وضوح شنیده بودم!

 

لباس راحتیمو پوشیدم و با کنجکاوی پرسیدم:

_یعنی چی؟ متوجه نشدم!

_متوجه چی؟ چیزی نگفتم که!

 

#511

 

_وا؟ همین الان پچ پچی گفتی دله دیگه میکشونه لامصب! شنیدم چی گفتی.. اما معنیشو نفهمیدم!

_چه گوشات تیزشده تو!

 

قبلا سرکار نمیرفتی نوبت ظرف شستن تو میشد گوشات اینقدر تیز نبودااا!

توی چشم هاش خیره شدم و با دلخوری گفتم:

_میخواین بگین چه خبره یا همین الان برگردم سرکارم؟

 

_بخدا هیچی.. یعنی قسم میخورم چیزمهمی نیست.. یا حتی اگرم مهم باشه به تو و به ما ربطی نداره که…

همزمان که از اتاق بیرون میرفتم گفتم:

_مطمئن بودم یه چیزی شده و دارین مخفی میکنین!

 

صدامو بلندتر کردم و با حرص وعصبی پرسیدم:

_مامان جانم.. باباجانم.. میشه بگین چی شده؟ من مغزم کشش فکر کردن و حل کردن معما رو نداره.. توروخدا یکی حرف بزنه خب چی شدههههه؟؟؟؟

 

سارگل_ صبح خاله سوسن زنگ زد گفت کوهیار خودکشی کرده و اصلا هم حالش خوب نیست!

نفسم حبس شد.. سرم گیج رفت و چشم هام تار میدید…

 

_چی شده؟ چیکار کرده؟

مامان_ ای درد بی درمون بگیری دختره گاو خبرو اینجوری به آدم میدن؟

میذاشتی دو دقیقه بشینه کم کم خودم میگفتم!

 

سارگل_ مامان جان کله سحرزنگ زدی احضارش کردی میخوای شک نکنه؟ مگه با بچه طرفی خب بالاخره می فهمید!

 

بابا_ نگران نباشین من پیگیری کردم اوضاع اونجوری که گفتن نیست و به زودی خوب میشه فقط سوسن پیاز داغشو زیاد کرده که مارو اذیت کنه!

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 4.1 / 5. شمارش آرا 72

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۶۰۲ ۱۲۰۱۲۴۶۴۹

دانلود رمان بی دفاع pdf از هاله بخت یار 0 (0)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان :       بهراد پارسا، مردی مقتدر اما زخم خورده که خودش و خانواده‌ش قربانی یه ازمایش غیر قانونی (تغییر ژنتیکی) توسط یه باند خارجی شدن… مردی که زندگیش در خطره و برای اینکه بتونه خودش و افراد مثل خودش رو نجات بده، جانان داوری، نخبه‌ی…
InShot ۲۰۲۳۰۶۰۵ ۱۴۰۲۴۳۳۱۴

دانلود رمان در حسرت آغوش تو pdf از نیلوفر طاووسی 5 (1)

3 دیدگاه
  خلاصه رمان :     داستان درباره ی دختری به نام پانته آ ست که عاشق پسری به نام کیارشه اما داستان از اونجایی شروع میشه که پانته آ متوجه میشه که کیارش به خواهرش پریسا علاقه منده و برای خواستگاری از پریسا پا به خونه ی اونها میذاره…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۸ ۰۵۳۰۳۳۸۰۹

دانلود رمان شهر بی یار pdf از سحر مرادی 5 (1)

4 دیدگاه
  خلاصه رمان :     مدیرعامل بزرگترین مجموعه‌ی هتل‌‌های بین‌الملی پریسان پسری عبوس و مرموز که فقط صدای چکمه‌های سیاهش رعب به دلِ همه میندازه یک شب فیلم رابطه‌ی ممنوعه‌اش با مهمون ویژه‌ی اتاقِ vip هتلش به دست دخترتخس و شیطون خدمتکار هتلش میفته و…؟   «برای خوندن این…
IMG 20240701 230458 934

دانلود رمان سالاد به صورت pdf کامل از لیلی فلاح 4 (5)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     افرا یکی از خوشگل ترین دخترای دانشگاهه یکی از پسرای تازه وارد میخواد بهش نزدیک. بشه. طرهان دشمنه افراست که وقتی موضوع رو میفهمه با پسره دعوا میگیره و حسابی کتکش میزنه. افرا گیجه که میون این دو دلبر کدوم ور؟ در آخر…
InShot ۲۰۲۳۰۶۰۶ ۱۴۳۳۳۳۳۳۳

دانلود رمان نهلان pdf از زهرا ارجمند نیا 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :           نهلان روایت زندگی زنی به نام تابان میباشد که بعد از پشت سر گذاشتن دوره ای تاریک از زندگی خود ، در کنار پسر کوچکش روزهای آرامی را می‌گذراند و برای ساختن آینده ای روشن تلاش می‌کند ، تا این که…
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۷ ۱۶۱۹۳۵۹۶۰

دانلود رمان خشت و آیینه pdf از بهاره حسنی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   پسری که از خارج میاد تا یه دختر شیطون و غیر قابل کنترل رو تربیت کنه… این کار واقعا متفاوت خواهد بود. شخصیتها و نوع داستان متفاوت خواهند بود. در این کار شخصیت اولی خواهیم داشت که پر از اشتباه است. پر از ندانم…
photo 2019 01 08 14 22 00

رمان میان عشق و آینه 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان میان عشق و آینه خلاصه : کامیار پسر خشن که با نقشه دختر عمه اش… برای حفظ آبرو مجبور میشه عقدش کنه… ولی به خاطر این کار ازش متنفر میشه و تصمیم میگیره بعد از ازدواج انقدر اذیت و شکنجه اش کنه تا نیاز مجبور به طلاق…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۹۴۳۰۶۲

دانلود رمان زهر تاوان pdf از پگاه 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       درمورد یه دختر به اسمه جلوه هستش که زمانی که چهار سالش بوده پسری دوازده ساله به اسم کیان وارد زندگیش میشه . پدر و مادرجلوه هردو پزشک بودن و وقت کافی برای بودن با جلوه رو نداشتن برای همین جلوه همه…
اشتراک در
اطلاع از
guest

0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

دسته‌ها

0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x