رمان تاوان دل پارت 82

5
(1)

 

 

 

 

جمشید بی حوصله چشم هاش روتوی حلقه چرخوند و از جاش بلند شد و بعد اروم شروع کرد به حرکت کردن..

حوصله نداشت می خواست ذهنی فکر کنه..

اینکه سارا رو باید چجوری از اونگ می گرفت..

 

سارا تنها کسی بود که براش مونده بود.کارموس

هم خودش رو تکون داد و رفت

کنارش نشست با اخم های تو هم رفته بهش نگاه کرد

_اقا شما نباید با اونگ بد باشید

اون می تونه تنها کسی باشه که وارث شما باشه

جمشید با اخم های تو هم رفته

گفت :وارث من باشه برای چی اون وارث من باشه!؟

مگه اون چکاره اس!؟

_اون عشق نوه اتون هست مطمئن باشید من الکی حرف نمی زنم اقا

جمشید با چشم های ریز شده گفت : فقط بگو به دردم می خوره یانه!؟

 

_بله اقا

همین بله باعث شد جمشید بهش اعتماد کنه

_اوکیه پس….

کارموس هم از اینکه جمشید این همه اعتماد داشت لبخندی زد

 

****

اونگ

 

صبح با تکون های یکی چشم هام رو باز کردم

دیدم مامان بالا سرمه

توی جام نشستم و شروع کردم چشم هام رو مالیدن با حال خراب شده گفتم : چی شده مامان

 

_پاشو این مردک کارموس اومده دم در..

با حالت سوالی گفتم : کی ؟؟

_کارموس..

ذهنم شروع کرد به فعالیت کردن

تکونی به خودم دادم و از جام بلند شدم.

 

 

 

 

 

_کارموس..

یهو سرم رو بلند کردم با چشم های گرد شده گفتم :اون اینجا چکار می کنه مامان!!

مامان سرش رو تکون داد و گفت :‌نمی دونم برای چی اومده

پاشو برو جوابش رو بده من اعصاب ندارم اونگ.

فکر دادن سارا رو هم از ذهنت بیرون کن فهمیدی!؟

 

خودم رو تکون دادم و روپوش رو کنار زدم و از جام بلند‌شدم

با قدم های اروم شده شروع کردم

به حرکت کردن

به در که رسیدم در رو باز کردم

کارموس شیک پوش پشت در بود

منو که دید تک ابرویی بالا انداخت

 

_تو!؟

_سلام پسراول باید سلام کنی

بعد تا این موقع خواب بودی

اخم پررنگی کردم

_اره کاری داشتی که اومدی اینجا!؟

دست اشاره به داخل خونه کرد

 

_می تونم بیام داخل خونه!؟

برگشتم پشت سرم رو نگاه کردم

نفس عمیق شده ای بیرون دادم و گفتم : راستش نه…

مامانم زیاد خوشش نمی یاد

شما بیایید اینجا

با شنیدن این حرفم خندید : مادر جالبی داری..

 

تک ابرویی بالا انداختم و گفتم : وات!؟؟

خودش رو جمع و جور کرد : هیچی منظوری نداشتم

اگه مشکلی نیست اینجا بشینیم

حرف بزنیم

بعد به میز و صندلی پشت خونه اشاره کرد…

سرم رو تکون دادم و گفتم : نه مشکلی نیست..

 

***

گندم

 

بابا اومد توی اتاق نگاه عمیق شده ای بهم کرد و گفت : سلام دخترم.

_سلام بابا چی شده!!؟

_اومدم دنبالتون که بریم

_کجا!؟

_بریم بگردیم ..

_گردش!!؟

 

اره بعد غش غش خندید سرم رو بالا پایین کردم خودم رو کشیدم جلو

 

_فکر کی بود؟.

بابا خنده اش قطع کرد : چی فکر کی بود!؟

_این گردش فکر کی بود!؟

 

 

 

 

 

اره بعد غش غش خندید سرم رو بالا پایین کردم خودم رو کشیدم جلو

 

_فکر کی بود؟.

بابا خنده اش قطع کرد : چی فکر کی بود!؟

_این گردش فکر کی بود!؟

 

بابا با چشمک گفت : من دیدم خیلی توی فکری ناراحتی برای همین

اومدم..

گفتم بریم یکم دور دور

ابرو هام رو دادم بالا و گفتم : اهان..

ولی امروز حال ندارم بابا

بابا تک ابرویی بالا انداخت پریود شده بودم

خیلی درد داشتم.

 

اب دهنم رو قورت دادم و گفتم : زیر شکمم خیلی درد میکنه..

بابا فهمید منظورم چیه سری تکون داد‌

_اینم از شانس ماست

ببینم وسیله که داری!؟

بسته ی پدم داشت تموم میشد خودش این مسئله رو پیش کشید..

 

_نه بابا میشه برید برام بخرید!؟

_اره الان می رم هم به مادرت می گم برات نبات داغ بیاره هم بیاد

اینجا توام استراحت کنه

باشه ای گفتم بابا هم رفت بیرون

منم دراز کشیدم واقعا حالم بد بود..

چشم هام اومد روی هم دیگه..

 

****

سمانه

 

هاشم اومد گفت : زهره زهره

برگشتم سمتش عصبی بود انگار با حالت سوالی گفتم : چیزی شده!؟

_زهره کجاست!؟

_رفت بیرون چی شده

_گندم پریود شده میشه براش دم نوش اماده کنید ؟؟

 

سرم رو بالا پایین کردم و گفتم : اره…

_باشه پس من برم

براش وسیله بگیرم بیارم

چیزی لازم ندارید!؟

_نه..

_باشه پس فعلا

دوباره برگشت و رفت سمت در

منم براش جوشونده اماده کر

 

سرم رو بالا پایین کردم و گفتم : اره…

_باشه پس من برم

براش وسیله بگیرم بیارم

چیزی لازم ندارید!؟

_نه..

_باشه پس فعلا

دوباره برگشت و رفت سمت در

منم براش جوشونده اماده کردم

 

مامان و سمانه عین پروانه دورم می چرخیدن..

خداروشکر که بچه ها امروز منو خیلی اذیت نکرده بودن

منم حالم تونست خوب بشه

سمانه اخرین جوشونده رو گرفت سمتم و گفت : بگیر بخور دخترم..

 

از بس این همه جوشونده خورده بودم حالت تهوع بهم دست

صورتم رو جمع کردم و گفتم : اه حالت تهوع بهم دست داده

اینو ببرش سمانه از صبح ده تا جوشونده خوردم…

_باشه دخترم اگه خوب شدی دیگه لازم نیست بخوری عزیزم

سرم رو بالا پایین کردم و گفتم : مرسی..

 

یکی از بچه ها گریه شد رو به سمانه گفتم : فکر کردم رهاست سمانه

باید بهش شیر بدم

می یاریش!؟

سمانه لبخندی زد و گفت : باشه دخترم..

بعد رفت تا رها رو بیاره منم که نمی تونستم تکون بخورم..

 

 

****

ارش

 

رو کردم سمت مامان و گفتم : مامان

مامان که داشت شیر خشک درست

می کرد

گفت : جانم..

_اونگ کجاست مامان

مامان برگشت نگاهی به ساعت انداخت..

 

_رفته سر خاک زنش..

_هرروز می ره ؟؟

_اره زیادی همو دوست داشتن الینا خیلی خوب بود حیف که مرد

_تا اخر عمرش که نمی تونه هی بره هی بیاد

خیلی خونسردانه گفته بودم

 

مامان نگاهی بهم کرد : اون نمی تونه فراموش کنه..

_چرا!؟

_چرا نمی تونه فراموشش کنه!..

چون زنش بوده

دوسش داشته نمیشه از کسی به همین سادگی گذشت

 

 

 

 

_تا اخر عمرش که نمی تونه هی بره هی بیاد

خیلی خونسردانه گفته بودم

 

مامان نگاهی بهم کرد : اون نمی تونه فراموش کنه..

_چرا!؟

_چرا نمی تونه فراموشش کنه!..

چون زنش بوده

دوسش داشته نمیشه از کسی به همین سادگی گذشت

 

نیشخند پررنگی زدم : جدی اونگ کی به عشق بها داد!؟

اون دختره ی بیچاره رو بدبخت

کرد ول داد اومد اینور اینجا هم عاشق شد..

بچه اورد بد زنش مرد..

الان هم شده ادم خوبه واقعا خنده داره..

 

مامان دست از کار کشید با حالت سوالی گفت : کیو داری می گی!؟.

کدوم دختره رو بدبخت کرده!؟

بچه ام ازارش به یه مورچه ام نرسیده…

با نیشخند پررنگ گفتم : اره معلومه مامان

گندم نمونه بارز این بدبختی…

 

مامان صورتش رو جمع کرد

_اه اه این دختره احمق رو می گی!؟

واقعا حال بهم زنه

اون دختره تازه خیلیشم شد…

دختره ی از خود راضی

تورو هم از جلو گرفته بعد این همه احمق هم هستی ازش طرفداری می کنیم.

 

مامان خبر نداشت شرایط گندم چی بود

با عصبانیت از جام بلند شدم

_مامان..

 

_اره اره می دونم…

اون دختره خیلی معصوم و مظلومه

تو دلت به حالش سوخته..

الان هم این کار کردی بس کن ارش

تو خودت نمی دونی چه غلطی کردی…

 

همون موقع در خونه باز شد

اونگ اومد تو اخم پررنگی کردم‌.

رو ازش گرفتم و با اخم های تو هم رفته بهش نگاه کردم

دلم می خواست یه بلایی سرش

بیارم..

 

الان ادای عاشق پیشه ها رو در می اورد ..

خودم رو تکون دادم و از جام بلند شدم..

_صبحانه ات رو نخوردی ارش

از گندم بد گفته بود حالم رو خراب کرده بود دستم رو تکون دادم و گفتم : مامان اصلا حالم خوب نیست…

میل ندارم

 

 

 

 

 

مامان هیچی نگفته بود منم وارد اتاق شدم و در رو محکم بستم

در که با شدت بسته شد دستی توی موهام کشیدم

عصبی بودم چرا مامان این حرف رو زده بود واقعا..

 

چرا این همه از گندم بدشون می اومد

حتی اونگ هم خبر نداشت که این بچه ها هم از خودشونن این همه احمق بود که نمی دونست

اخم پررنگی کردم و دندونام رو گذاشتم روی هم دیگه تحمل نمیشد کرد..

دست هام از شدت حرص بهم فشرده شد.

 

دستم رو زدم روی میز

هرچی روی میز بود ریختم پایین و گفتم : لعنتتیییی..

تا اینکه صدای باز شدن در اومد

اونگ همراه با مامان اومد داخل اتاق

با چشم های گرد شده

به من نگاه کرد

 

_چی شده!؟

اب دهنم رو بزور قورت دادم و سرم رو به چپ و راست تکون دادم..

_هیچی برو بیرون حالم خوب نیست..

اونگ دستگیره ی در رو

ول کرد خواست بازوم رو بگیره

که پسش زدم و بعد یقه اش روچنگ زدم..

کشیدم سمت خودم با دندون های رو هم بهش نگاه کردم..

 

کشیدمش سمت خودم با اخم های تو هم رفته گفتم :در اون دهنت روببند خوب..ساکت باش تا دندونات رو خورد نکردم توی دهنت..

هرچی می کشم بخاطر توعه اشغال هرزه..

اگه عشق من اذیت شد اگه اشک ریخت بخاطر تو بود

 

تموم اذیت شدن هاش رو یادم اومد بدتر شدم

دستم رو مشت کردم وکوبیدم

توی دهنش..

_همش تقصیر توعه اونگ گندم اگه گریه کرد

اگه الان اینجور شده ‌‌

 

اونگ هیچی نمی گفت مامان اومد منو بزور منو ازش جدا کرد

_پسر دیوونه شدی چرا افتادی به جون داداشت..

با انگشت اشاره گفتم : اونگ هر بلایی سرت اومده حقته اوکی!؟

چون تو یه ادم خیلی عوضی هستی دل گندم منو شکستی

خیلی اذیت شد الان هم هر بلایی سرت اومده حقته..

الکی این همه راه نرو قبرستون

بشین از کارای کثیفی که در حق اینو اون کردی فکر کن..

توبه کن نمی خواد گریه کنی..

 

اینو گفتم و بعد با قدم های بلند شده شروع کردم به حرکت

کردن…

مامان گفت : ارش صبر کن ببینم

این چه..

از اتاق زدم بیرون دیگه صدای

مامان رو نشنیدم

 

****

اونگ

 

مامان کنارم نشست بینیم داشت خون ازش می اومد

مامان با چشم های نگران شده گفت : خوبی پسرم ؟؟

برگشتم سمتش و نگاه غمگینی

بهش کردم : خوبم مامان شما نگران نباش..

من نگران حال ارشم برو دنبالش ببین چی می گه..

 

 

 

 

مامان نگاه خیره ای به من انداخت و گفت :

اون حالش خوبه از بینیت داره خون میاد دستمال بیارم پاکش کنی.

بدون اینکه اجازه حرف زدن به من بده رفت سمت در واقعاً ارش یهویی چش شد که این حرف‌ها رو زد..

 

از گندم حرف زد من گندم رو به کل فراموش کرده بودم شاید واقعاً اه گندم بود که دامن زندگی من و الینا رو گرفت و خوشبختیمون این همه کوتاه بود..

آهی دردناک کشیدم واقعاً باید از خدا طلب بخشش می کردم من به گندم خیلی بد کردم

 

خودم رو تکون دادم اروم شروع کردم به حرکت کردن..

رفتم روی تخت نشستم و بعد سرم رو توی دستام گرفتم..

واقعا کلافه بودم حرف های آرش لحظه توی ذهنم تکرار می شد و منو اذیت میکرد..

 

 

****

 

از خونه اومدم بیرون نگاهی به همه جا کردم اون خیابون ساکت بود و پرنده ام پر نمیزد..

خونه ما جای بود که کمتر آدمی از اونجا رد میشد.

یه جای ساکت و آروم..

 

منم دلم میخواست با گندم اینجا جای ساکت و آرومی زندگی کنم.

اما به خاطر این آونگ عوضی گندم حتی یه خواب خوش نداشته و نمیتونست راحت زندگی کنه..

 

آهی کشیدم دست تو جیبم فرو بردم و آروم شروع کردم به راه رفتن.

قبرستان از اینجا زیاد دور نبود میشد پیاده رفت..

دلم برای بابا تنگ شده میشد هم با اون حرف بزنم راه برم و به گندم فکر کنم.

 

گندم

 

بابا نشست روبروی من و گفت :

گندم نمی خوای کنکور امتحان بدی؟

داشتم لباس رهام رو می‌پوشیدم که بااین حرف بابا درسم از حرکت وایساد و حالت سوالی به خودم دادم

 

_ چه کار کنم بابا کنکور بدم!؟

_ اره دیگه الکی داری ول می چرخی لااقل کار درستی انجام بده

آب دهنم رو قورت دادم و سرم رو بالا پایین کردم.

 

_ باشه ولی من هنوز دیپلممو کامل نگرفتن بابا..

یادت رفت که قرار بود نریمان بقیه کارها رو انجام بده..

 

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 5 / 5. شمارش آرا 1

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG 20230123 230208 386

دانلود رمان آبان سرد 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   میان تلخی یک حقیقت دست پا میزدم و فریادرسی نبود. دستی نبود مرا از این برهوت بی نام و نشان نجات دهد. کسی نبود محکم توی صورتم بکوبد و مرا از این کابوس تلخ و شوم بیدار کند! چیزی مثل بختک روی سینه ام…
2

رمان قاصدک زمستان را خبر کرد 0 (0)

1 دیدگاه
  دانلود رمان قاصدک زمستان را خبر کرد خلاصه : باران دختری سرخوش که بخاطر باج گیری و تصرف کلکسیون سکه پسرخاله اش برای مصاحبه از کار آفرین برترسال، مردی یخی و خودخواه به اسم شهاب الدین می ره و این تازه آغاز ماجراست. ازدواجشان با عشق و در نهایت…
c87425f0 578c 11ee 906a d94ab818b1a3 scaled

دانلود رمان به سلامتی یک شکوفه زیر تگرگ به صورت pdf کامل از مهدیه افشار 3.7 (3)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   سرمه آقاخانی دختری که بعد از ورشکستگی پدرش با تمام توان برای بالا کشیدن دوباره‌ی خانواده‌اش تلاش می‌کنه. با پیشنهاد وسوسه‌انگیزی از طرف یک شرکت، نمی‌تونه مقاومت کنه و بعد متوجه می‌شه تو دردسر بدی افتاده… میراث قجری مرد خوشتیپی که حواس هر زنی رو…
Screenshot 20221015 143117 scaled

دانلود رمان مارتینگل 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:         من از کجا باید می‌دونستم که وقتی تو خونه‌ی شوهرم واسه اولین بار لباس از تنم بیرون میارم، وقتی لخت و عور سعی داشتم حرف بزرگترهارو گوش کنم تا شوهرم رو تو تخت رام خودم کنم؛ یه نفر… یه مرد غریبه تمام…
۱۶۰۵۱۰

دانلود رمان تموم شهر خوابیدن 0 (0)

3 دیدگاه
    خلاصه رمان:       درمانگر بيست و چهارساله ای به نام پرتو حقيقی كه در مركز توانبخشی ذهنی كودكان كار می‌كند، پس از مراجعه ی پدری جوان همراه با پسرچهارساله اش كه به اوتيسم مبتلا است، درگير شخصيت عجيب و پرخاشگر او می‌شود. كسری بهراد از نظر…
InShot ۲۰۲۳۰۷۰۳ ۰۱۲۶۵۰۱۱۲

دانلود رمان داروغه pdf از سحر نصیری 5 (1)

4 دیدگاه
  خلاصه رمان:       امیر کــورد آدمی که توی زندگیش مرد بار اومده و همیشه حامی بوده! یه کورد مرد واقعی نه لاته و خشن، نه اوباش و نه حق مردم خور! اون یه پـهلوونه! یه مرد ذاتا آروم که اخلاقای بد و خوب زیادی داره،! بعد از…
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۸ ۲۳۱۵۴۲۲۵۱

دانلود رمان عزرایل pdf از مرضیه اخوان نژاد 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :   {جلد دوم}{جلد اول ارتعاش}     سه سال از پرونده ارتعاش میگذرد و آیسان همراه حامی (آرکا) و هستی در روستایی مخفیانه زندگی میکنند، تا اینکه طی یک تماسی از طرف مافوق حامی، حامی ناچار به ترک روستا و راهی تهران میشود. به امید دستگیری…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۸ ۰۵۳۰۳۳۸۰۹

دانلود رمان شهر بی یار pdf از سحر مرادی 0 (0)

4 دیدگاه
  خلاصه رمان :     مدیرعامل بزرگترین مجموعه‌ی هتل‌‌های بین‌الملی پریسان پسری عبوس و مرموز که فقط صدای چکمه‌های سیاهش رعب به دلِ همه میندازه یک شب فیلم رابطه‌ی ممنوعه‌اش با مهمون ویژه‌ی اتاقِ vip هتلش به دست دخترتخس و شیطون خدمتکار هتلش میفته و…؟   «برای خوندن این…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۸۱۶۶۸۶

دانلود رمان پرنیان شب pdf از پرستو س 0 (0)

3 دیدگاه
  خلاصه رمان :       پرنیان شب عاشقانه ای راز آلود به قلم پرستو.س…. پرنیان شب داستان دنیای اطراف ماست ، دنیایی از ناشناخته های خیال و … واقعیت .مینو ، دختریه که به طرز عجیبی با یه خالکوبی روی کتفش رو به رو میشه خالکوبی که دنیای…
InShot ۲۰۲۳۰۲۱۹ ۰۱۲۰۰۵۳۸۹

دانلود رمان ماهت میشم pdf از یاسمن فرح زاد 0 (0)

12 دیدگاه
  خلاصه رمان :       دختری که اسیر دست گرگینه ها میشه یاسمن دختری که کل خانوادش توسط پسرعموی خشن و بی رحمش قتل عام شده. پسرعمویی که همه فکر میکنن جنون داره. کارن از بچگی یاسمن‌و دوست داره و وقتی متوجه بی میلی اون نسبت به خودش…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
Hadis
Hadis
6 ماه قبل

چرت تر از این رمان وجود نداره. پر از غلط املایی. پر از جمله های نامفهوم.دریغ از یکم انتقال احساس. بی منطق ترین نوشته. رمان نبود. صرفا یه نوشته بی محتوا بود پر از اغراق تو روابط خانوادگی

دسته‌ها

1
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x