31 دیدگاه

رمان نفوذی پارت 14

5
(1)

 

شیخ تند از جاش بلند شد و درحالی سرگرمه هاش توی هم بود گفت:

السیدی کیانی(اقای کیانی)…

_لا یسخر لک(من رو مسخره کردید؟!)…
_قلت انا یصلح هذا القول لا تبیع(گفتید بیام اینجا که بگید نمی فروشم؟)…

نگاه غضب الودی به شیخ کردم و گفتم:
-الشیخ نفس الشی ء الذی سمعت (شیخ همین که شنیدی!)
-لا تبیع اَی لا تبیع(نمی فروشم یعنی نمی فروشم!)

شیخ محمود بدون تعلل و خدافظی از سالن رفت بیرون…
نفسمو پر صدا بیرون فرستادم و تکیه دادم به مبل ،دستی به چشمام کشیدم …
که یاشار اون دو دختر وارد سالن شدن…

یاشار چیزی بهشون گفت که چند قدمی از در سالن ایستادن…
بلند شدم که یاشار به سمتم اومد بهم که رسید دست به کمر گفتم:
خب …چی تو سرت میگذره؟
یاشار کمی اخم تو چهرش نشست و گفت:
مسیح ما قرارمون چی بود؟
مگه یادت رفته؟
پوفی کردم و بیخیال گفتم:
چی.. چیو قرار؟
میخوای این چرندیات باز شروع کنی؟
بگو ببینم تو اون کلت چی میگذره؟…
که نزاشتی شیخ این دوتا دختر ببره…
دستی به موهاش کشید و کمی جلو اومد و حالا که چهرش از حالت اخم همون چهره ریلکس بود گفت:

اول اینکه…نزاشتم به شیخ بفروشیشون به نفع خودته!…

نگاهی به اون دوتا دختر انداخت و دوباره سمت من برگشت و ادامه حرفش گفت:

و دوم اینکه…بجای اینکه بفروشیشون ….برده خودت باشن بهشتشون میشه جهنم!…
بجای بهشتی که میخواست اون شیخا براشون بر پا کنن تو براشون جهنم بر پا کن!…
که هر لحظه ارزو مرگ کنن…
هر لحظه از اینکه پا گذاشتن تو این دنیا صد بار پشمون بشن…
هق هق مرگ سر بدن…

دستی به لبم کشیدم و چند لحظه با خودم فکر کردم…

یاشار هم بد چیزی نمیگفت‌…میتونم عذاب و جهنم براشون بر پا کنم…
که هر روز هر ثانیه ارزو مرگ کنن…
با صدای یاشار نگاهی بهش کردم
-خب..چی میگی؟
-بریم خودت میفهمی…

به سمت اون دوتا دختر رفتم…
هر دو مثل چوب خشک ایستاده بودن…و به من نگاه میکردن که به سمتشون میرم…

مقابلشون ایستادم و پوزخندی زدم و گفتم:
فروشتون که کنسل شد خانما!
بهشتتون هم که از دستتون پرید…
ولی از الان…
کمی خودمو جلو کشیدم و تاکید به حرفم گفتم:
ولی از الان…هر دوتون برده من هستید…برده رو با لحنی محکم گفتم…
هر دوشون از شنیدن حرف من چشاشون حالا گرد شده بود و معلوم بود تعجب کردن…

با کنج لبم پوزخندی زدم و گفتم:
نترسید خوشگلا برده من باشید بهتون خوش میگذره …
ولی بجای بهشت…کمی مکث کردم و جدی گفتم:
جهنم براتون به پا میشه …
جهنمی که روز خوش نداشته باشین.‌‌..
هر لحظه ندای مرگ بدید…
هه!…
بدبختا…
باید دعا میکردید که به همون شیخ میفروختمتون …

::::هانا::::

نگاه مسیح مثل ببر درنده ای بود که شکارشو به چنگال گرفته…و جای فرار نداره…

با پوزخندی که روی لبش بود به سمت منو شبنم اومد…
پوزخند بی معنی زد و شروع کرد به فک زدن…

اول گیج حرفاش بودم ولی بعد مغز هنگ کردم ویندوزش کار کرد و حرفای مسیح برام تفهیم میکرد…

با حرفای که میزد چشام میخواست از حدقه بزنه بیرون و بیوفته زیر پام…
یعنی چی که دعا میکردیم فروخته میشدیم به این شیخا؟!

چی داشت این هی زر زر میکرد؟
جهنم؟
بهشت؟
نگاهی به شبنم کردم که اونم سکوت کرده بود و چهرش داد میزد که مث من تعجب کرده…

هر دوتامون داشتیم اراجیف مسیح مشنیدیم…
نفسی کشیدم و ترسی که توی دلم بود رو خوردم…
از چند دقیقه پیش که مسیح سرم داد و فریاد کرد بود….هنوز صداش توی گوشم اکو میشد..‌

ولی ترسمو خوردم و قدمی جلو رفتم و ابروهامو توی هم کشیدم و با صدای کمی بلند گفتم:
چی میگی واس خودت؟
چی چیو دعا میکردیم فروخته میشدیم؟…
این همه فک زدی ما که سرو ته این حرفاتو نفهمیدیم خودت فهمیدی چی بافتی؟….

چهرش بزرخی شد و حالت چهرش ترسناک …
با دیدن چهرش بقیه حرفم تو دهنم ماسید‌…با صدا اب دهنمو قورت دادم…
از زدن این حرفا پشیمون شده بودم…
ترس افتاده بود به جونم که این مسیح میخواد چیکار کنه؟

قلبم انگار تو سرم میزد فقط نگاهم به چشمای به خون نشسته مسیح بود…

که مثل سگ پاچه گیر به سمتم حمله ور شد …
و یقه لباسمو توی دستاش گرفت و وحشیانه غرید:
چی گفتی تو الان؟؟؟
چه زری زدی؟؟؟
منی که پلکم نمیزدم …بدنم خشک شده بود…انگار شده بودم یخ…
مسیح دوباره یقه لباسمو توی مشتاش گره خورد و عصبی تر گفت:
بنال دوباره ببینم چی گفتی؟
هان چی گفتی؟؟؟
شبنم قدمی به سمتون اومدو با پته مته و صدای لرزون گفت:

و…ول….ولش کن چیکار….
هنوز حرفش تموم نشده بود که مسیح نعره زد:
توی یکی خفهههههه!!….

شبنم مث برق گرفته ها ی متر از جا پرید و ترسیده قدمی عقب رفت و همونجا خشک زده ایستاد….

مسیح دوباره به من نگاه کرد از رگ گردنش که باد کرده بود معلوم بود بد جور عصبی…

به خودم لعنت فرستادم که چرا اون حرفا گفتم…

مسیح دهن باز کرد که دوباره داد و فریاد کنه …
ولی دستی روی بازوش نشست و اونو عقب برد …
یاشار بود‌…
یاشار کشوندش عقب….

وقتی ولم کرد نفس حبس شده توی سینمو بیرون فرستادم و دستی روی قلبم گذاشتم و زیر لب گفتم:
وای خدا این ادم دیوانس…

نگاه کردم به شبنم که ترسیده و نگران همونجا ایستاده و منو نگاه میکنه…

میدونستم ترسش از این که این مسیح میخواست چه بلای به سر ما بیاره!!…
نفس عمیقی کشیدم و با پاهای لرزون به سمتش رفتم..‌.

“یاشار”

انگار کلا این مسیح بدون داد و هوار نمیتونست حرف بزنه…به زور از دختره جداش کرده تا کشوندمش کنار…

-مسیح بهت گفت که این دخترا رو نفروش …الان هم میگم تو میخوای تصویه حساب کنی یا میخوای هی صدات بندازی پس کلت و داد و هوار کنی؟!!
تو نمیتونی دو دقیقه به این اعصاب صاب مردت مسلط باشی؟؟؟
اصن بسپار به من خودم تکلیفشون روشن میکنم…
تو برو بشین…
میرم باهاشون حرف میزنم…
خواستن یا برده میشن یا عروسک شیخ ها…

مسیح دستی به صورتش کشید و کلافه گفت:
-باشه…ولی دقیق نمیدونم چی تو کله تو میگذره یاشار…

پوزخندی زدم و با طعنه گفتم:
خب ی چیزای میگذره…مسیح خان تو نمیخواد به مخت فشار بیاری یهو شاید منفجر شدی!!
کم کم خودت میفهمی…

دستاشو به معنی اینکه میبینم و تماشا میکنیم بالا اورد و رفت سمت مبل ها…
نگاهمو از مسیح گرفتم و به سمت اون دو تا دختر رفتم…

مقابلشون ایستادم و دستامو توی هم گره زدم و گفتم:
-خب شما دو تا…
اول بگم که دخترای زیادی اومدن تو این عمارت که بعضی هاشون فروخته شدن به شیخا…
بعضی هاشونم برده و خدمتکار همین عمارت شدن…
و بدون هیچ چون و چرای توی این عمارت کار کردن..‌.
پشت چشمی نازک کردم و ادامه حرفم گفتم:
چون کار کردن تو این عمارت به زیر خواب شدن اون شیخ های عرب ترجیح میدادن…

نفسی کشیدم و لحن حرف زدنمو تغییر دادم و گفتم:
هر چی باشه شما که دوست نداشتین زیر خواب اون شیخا بشید؟
میخواستید؟
هر دوتاشون با شنیدن حرف من با بهت بهم نگاه کردن و بعد چند دقیقه به هم دیگه نگاه کردن….
-انگاری که زبونتون موش خورده…ببینم شنیدید چی گفتم؟؟
بزارید خلاصه حرفامو بهتون بگم با جدیدت گفتم:

یا برده همین عمارت میشید یا اینکه…
به شیخ ها فروخته میشید…
شیخا قیمت خوبی هم برا هر دوتاتون میدن…

بعد چند دقیقه که سکوت حکم فرما بود همون دختری که مسیح باهاش بحث کرده بود با صدای لرزون گفت:
-چ….چرا….مارو اوردین اینجا؟!
قدمی به سمتش رفتم که مث کسی که برق هزار ولتی بهش وصل کرده باشن زود قدمی عقب رفت …

کمی مکث کردم و لبمو با زبون تر کردم و گفتم:
-کوچولو این جواب من نبود!…
درضمن فکر و خیال اینکه دوباره خانوادتون ببنید از سرتون خارج کنید…
با کنج لبم پوزخندی زدم و رو به دختره گفتم:
یا بهتره بگم به پنجره عقب مغزتون بسپارید…
خانواده رو از یاد میبرید‌…
اینجا که باشید یادتون میره اسم خودتون چی بوده؟!
خب جواب سوالم تا منصرف نشدم…
ابرو بالا دادم و گفتم:
میخواید به شیخا فروخته بشید؟
میخواید…میخواید زیر خواب شیخا بشید؟!
اون یکی دختره دهن باز کرد و با دستپاچگی و سعی میکرد صداش نلرزه گفت:
نه….نمیخوایم…نمیخوایم…

لبخند پیروزمندانی به چهره مضطرب و نگرانشون زدم و گفتم:
پس….اوکی

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 5 / 5. شمارش آرا 1

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
IMG ۲۰۲۳۱۱۲۱ ۱۵۳۱۴۲

دانلود رمان کوچه عطرآگین خیالت به صورت pdf کامل از رویا احمدیان 5 (5)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان : صورتش غرقِ عرق شده و نفسهای دخترک که به لاله‌ی گوشش می‌خورد، موجب شد با ترس لب بزند. – برگشتی! دستهای یخ زده و کوچکِ آیه گردن خاویر را گرفت. از گردنِ مرد خودش را آویزانش کرد. – برگشتم… برگشتم چون دلم برات تنگ…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۶ ۱۰۵۵۵۹۲۹۹

دانلود رمان انتقام آبی pdf از مرجان فریدی 0 (0)

7 دیدگاه
  خلاصه رمان :   «جلد دوم » «جلد اول زندگی سیگاری»   این رمان از یه رمز شروع می شه که زندگی دختر بی گناه قصه رو زیر و‌رو می کنه. مرگ پدر دختر و دزدیده شدن دلسای قصه تنها شروع ماجراست. یه ماجرای عجیب و پر هیاهو.
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۷۰۷۱۸۶

دانلود رمان همقسم pdf از شهلا خودی زاده 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :       توی بمباران های تهران امیرعباس میشه حامی نیلوفری که تمام کس و کار خودش رو از دست داده دختری که همسایه شونه و امیر عباس سال هاست عاشقشه … سال ها بعد عطا عاشق پیونده اما با ورود دخترعموی بیمارش و اصرار…
IMG 20240405 130734 345

دانلود رمان سراب من به صورت pdf کامل از فرناز احمدلی 4.8 (12)

2 دیدگاه
            خلاصه رمان: عماد بوکسور معروف ، خشن و آزادی که به هیچی بند نیست با وجود چهل میلیون فالوور و میلیون ها دلار ثروت همیشه عصبی و ناارومِ….. بخاطر گذشته عجیبی که داشته خشونت وجودش غیرقابل کنترله انقد عصبی و خشن که همه مدیر…
InShot ۲۰۲۳۰۵۳۱ ۱۱۰۹۳۹۲۵۷

دانلود رمان گناهکار pdf از فرشته تات شهدوست 0 (0)

12 دیدگاه
  خلاصه رمان :       زندگیمو پر از سیاهی کردم. پر از نفرت و تاریکی..فقط به خاطر همون عذابی که همیشه ازش دَم می زد. انقدر که برای خودم این واژه ی گناهکار رو تکرار کردم تا تونستم کاری کنم بشه ملکه ی ذهن و روح و قلبم.اون…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۱۵۹۹۴۸

دانلود رمان پالوز pdf از m_f 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     این داستان صرفا جهت خندیدن نوشته شده و باعث می‌شود که کلا در حین خواندن رمان لبخند روی لبتان باشد! اين رمان درباره یه خانواده و فامیل و دوستانشون هست که درگیر یه مسئله ی پلیسی هستن و سعی دارن یک باند بسیار خطرناک…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۷ ۱۱۳۲۵۲۳۹۷

دانلود رمان دیوانه و سرگشته pdf از محیا نگهبان 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :   من آرمین افخم! مردی 34 ساله و صاحب هولدینگ افخم! تاجر معروف ایرانی! عاشق دلارا، دخترِ خدمتکار خونمون میشم! دختری ساده و مظلوم که بعد از مرگ مادرش پاش به اون خونه باز میشه. خونه ایی که میشه جهنم دلی، تا زمانی که مال من…
InShot ۲۰۲۴۰۲۲۵ ۱۴۲۱۲۴۸۹۴

دانلود رمان آسمانی به سرم نیست به صورت pdf کامل از نسیم شبانگاه 4.4 (8)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   دقیقه های طولانی می گذشت؛ از زمانی که زنگ را زده بودم. از تو خبری نبود. و من کم کم داشتم فکر می کردم که منصرف شده ای و با این جا خالی دادن، داری پیشنهاد عجیب و غریبت را پس می گیری. کم کم…
IMG ۲۰۲۱۱۰۰۶ ۱۷۰۶۰۹

دانلود رمان شهر بی شهرزاد 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:         یه دختر هفده‌ساله‌ بودم که یتیم شدم، به مردی پناه آوردم که پدرم همیشه از مردونگیش حرف میزد. عاشقش‌شدم ، اما اون فکر کرد بهش خیانت کردم و رفتارهاش کلا تغییر کرد و شروع به آزار دادنم کرد حالا من باردار بودم…

دانلود رمان لمس تنهایی ماه به صورت pdf کامل از منا امین سرشت 1 (1)

بدون دیدگاه
      خلاصه رمان :   همیشه آدم‌ها رو با ظاهرشون نباید قضاوت کرد. پشت همه‌ی چهره‌هایی که می‌بینیم، آدم‌هایی هستن که نمی‌شه فهمید تو قلب و فکر و روحشون چه چیزی جریان داره. گاهی باید دستشون رو گرفت، روحشون رو لمس کرد و به تنهایی‌هاشون نفوذ کرد تا…
اشتراک در
اطلاع از
guest

31 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
fatemeh
fatemeh
3 سال قبل

هانایه پارت میده ادمو جوون مرگ میکنه تایه پارت دیگه بزارههه
بخدادَمِ دستم بود شوهرش تاحالابیوه شده بود
ههههههااااااااانننننننااااااااا
دختتتتتترررررانقدحرص نده چراادمو میزاری توآنپاس

Setayesh
Setayesh
3 سال قبل

الییی زود پارت بدهه خیلی خوبه😭😭😭

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Setayesh
3 سال قبل

واااااااای ستایش خااااااااااعک تو سرت!
این برا هاناست!

Artamis
Artamis
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

خخخخخخ ایلینننن منم همینو بهش گفتم 😐

A
A
پاسخ به  Artamis
3 سال قبل

دوستان مگه اسم نویسنده الهه نیست؟ شاید ستایش مخفف اسم نویسنده رو گفتن یا شایدم اشتباه کردن

ayliiinn
عضو
پاسخ به  A
3 سال قبل

اوو راس میگیا!
ولی خب ما به الناز میگیم الی!

Artamis
Artamis
پاسخ به  Setayesh
3 سال قبل

ستایش این رمان هانا هستا 😐
رمان الی یکی دیگس 😐

Hanaaa
Hanaaa
پاسخ به  Setayesh
3 سال قبل

ایلینی ستا با مخفف اسم منه …از بس بهش گفتم اسم خودمو بگو تو وات …😑😐

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Hanaaa
3 سال قبل

هانا تو مگه با ستایش در ارتباطی؟!؟!؟

Hanaaa
Hanaaa
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

یس یس ایلینی …داخل وات…

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Hanaaa
3 سال قبل

اوه مای گاد!

Hanaaa
Hanaaa
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

خواهرم چرا اوه مای گاد؟!!!

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Hanaaa
3 سال قبل

اخه تو وستی کی با هم آشنا شدین من نفهمیدم؟؟؟؟؟؟؟؟

Hanaaa
Hanaaa
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

خب راستش پیچدیس!!!
.
خلاصه آشنا شدیم…
با استیکرای خندشم همه رو مخم اسکی میره از بس این دختر میخنده…
البته بخنده بچم…
از قدیم گفتن… بخند تا دیگران بفهمند از دیروز قوی تری! ✌

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Hanaaa
3 سال قبل

اره ستی عشق منه

Hanaaa
Hanaaa
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

آیلینی همه عشق توان خواهری… راستی منم هانده رو منم خیلی دوسش دارم همش تو پیجش میچرخم!

فیلم جدیدی که داخلش بازی می‌کرد چی بود اسمش؟!

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Hanaaa
3 سال قبل

مست عشقو میگی یا پل معلق؟؟؟؟

Hanaaa
Hanaaa
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

مگه مست عشق جدیده نیس؟!

ayliiinn
عضو
پاسخ به  Hanaaa
3 سال قبل

اره اون جدید تره
هنوز دارن میسازن

Hanaaa
Hanaaa
پاسخ به  ayliiinn
3 سال قبل

مست عشق بود که میگفتن چهره هانده رو زاویه دار کردن با گریم البته!

..
دقیق نمیدانم!

Hana
Hana
پاسخ به  Setayesh
3 سال قبل

99/5/10
….
.
.
.
.
.
خب اگر خدا بخواهد امشب ادمین پارت بعدی میزاره!…

Solar
Solar
3 سال قبل

یه سوال ؟؟
چرا پارت هاتون خیلی طول می‌کشه تا بیاد؟؟؟

Artamis
Artamis
پاسخ به  Solar
3 سال قبل

ایییی جونمممم هانایییییی من رمان تورو دوستتتت.

موفق باشی اجیم .

Hanaaa
Hanaaa
پاسخ به  Artamis
3 سال قبل

فداتتتتت نسی جونم….فدات شممم …ممنون که رمانمو میخونی گلی….همچنین عزیزم توام موفق باشی قشنگم…

Hanaaa
Hanaaa
پاسخ به  Solar
3 سال قبل

بخاطر اینکه من برای داداش ادمین میفرستم ایشون باید بزارن…

Fatemeh
Fatemeh
3 سال قبل

واااای پارت جدید
سلاااااام هانااااا جونم
چططططووووری ملوسک

A
A
پاسخ به  Fatemeh
3 سال قبل

ممنون از پارت گذاریتون
ولی مگه پارت گذاری هفته یک بار نیست پس چرا بیشتر طول میکشه نویسنده عزیز؟

Hanaaa
Hanaaa
پاسخ به  A
3 سال قبل

A …بخاطر اینکه من برای داش ادمین میفرستم ایشون دیه باید پارت بزارن…

Hanaaa
Hanaaa
پاسخ به  Fatemeh
3 سال قبل

سلام تنبل درختی مننن
خوبم…خداروشکر… فاطی خودت چطوری؟؟!!

Fatemeh
Fatemeh
پاسخ به  Hanaaa
3 سال قبل

منم خووووبم مرسیییی
اینجا تنبل درختی ندارم تو وات بت میدم

Hanaaa
Hanaaa
پاسخ به  Fatemeh
3 سال قبل

بعله بعله توی وات خیلیییی مشاهد می‌فرمایم …. این والکرو هم خیلی میدوستی !!

دسته‌ها

31
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x