27 دیدگاه

رمان گریز از تو پارت 118

3.5
(4)

 

ارسلان در را باز کرد و یاسمین زودتر از او بیرون رفت. محافظ ها با دیدنشان سریع صاف ایستادند که ارسلان زوتر گفت: شما برید پایین.

همه چشمی گفتند و پشت سر هم پایین رفتند که ارسلان با دیدن موهای افشان یاسمین نفسش را بیرون فوت کرد…

_بهت گفتم موهات بیش از حد بیرونه یا تکرارش لازمه؟

یاسمین با تعجب نگاهش کرد: از سر شب تا حالا این چندمین باره ارسلان‌. بس کن دیگه!

_ندیده بودم تو مهمونیا چطوری لباس میپوشی، دفعه ی بعد با چند بار پرسیدن تمومش نمیکنم.

یاسمین دلخور شد که او به اطرافش اشاره زد:

_میبینی که وضعیت و… هیچ آدم عادی ای اینجا نیست. همشون یه مشت اشغال هوس بازن. رحم و مروت ندارن! وگرنه این چرت و پرتا واسه من مهم نیست.

_باشه ارسلان، باشه.

ارسلان حق به جانب سر تکان داد و دست پشت کمرش گذاشت.

_رفتیم پایین، نگاه نمیچرخونی که دنبال شاهرخ یا خر دیگه ای بگردی! اوکی؟

یاسمین با حرص سرش را خم کرد: من علاقه ای به دیدن اونا ندارم.

_ولی بهم ثابت شده که ذهن فضول و چشمهای کنجکاوت همیشه برعکس عمل میکنن.

دخترک در جوابش لبخند مسخره ای زد و سمت پله ها راه افتاد که با شنیدن صدای گفتگویی سر جایش ایستاد. ارسلان بازویش را گرفت و نامش را صدا زد.

_چرا وایستادی‌؟

یاسمین دست روی بینی اش گذاشت و آرام گفت: هیچی نگو. فکر کنم یه چیزی شنیدم…

ارسلان با تعجب داشت نگاهش میکرد که صدا اینبار به گوش خودش هم رسید.

_منم اولین بار بود میدیدمش. ارسلان هیچ موقع با دوست دختراش مهمونی نمی‌رفت.

نگاه یاسمین با حیرت سمت او برگشت: دوست دختر داری ارسلان؟

ارسلان صادقانه سر تکان داد: معلومه که نه!

_پس اینـ…

_ولی خودمونیم دختره هرچقدر خوشگل باشه بازم بهش نمیاد کاربلد باشه. بچه ست… چی میفهمه عشقبازی یعنی چی!

ارسلان خونسرد بود اما لب های یاسمین از شدت حرص و خشم باز ماند!

_اونم یه همچین مردی. فکر کن به همین سادگی زن تو خونش راه نمیداد! تازه معلوم بود کسایی که میرفتن هم نمیتونستن راضیش کنن.

یاسمین با بغضی عجیب زل زد به چشم های او:

_یعنی تو انقدر آدم هوسبازی بودی؟

ارسلان از تک و تا نیفتاد و با همان خونسردی ذاتی نگاهش کرد:

_ نه یاسمین. من سر جمع…

_این دختره عمرا بتونه راضیش کنه. خوشگل و خوش هیکله ولی مشخصه ضعیفه! فکر کن اون شیدای سلیطه اونقدر تلاش کرد حتی نتونست نوک انگشتش و به ارسلان بزنه.

یاسمین عصبی دست رو دهانش گذاشت:

_به من میگن ضعیف؟ این اشغالا از کجا میدونن من ضعیفم؟

زور میزد تا صدایش بالا نرود اما از خشم می‌لرزید.

_منظورشون از یه لحاظ دیگه ست.

تمام تن یاسمین داغ شد: فکر کردی خنگم و حرفاشون و نمی‌فهمم؟

دوباره صدای دخترها بلند شد: به هر حال هر کسی از پس اون هیکل و جذابیت برنمیاد. ما که نمیدونیم شاید چون بچه ست ارسلان خان کاریش نداشته باشه…

چیزی نمانده بود یاسمین جیغ بکشد. تنش از شدت حرص می‌سوخت و قلبش از سکوت ارسلان و خونسردی اش گرفت.

_نمیخوای چیزی بگی ارسلان؟ این سکوت مزخرفت یعنی چی؟

ارسلان به پله ها اشاره کرد: یعنی وقت تلف نکن و برو پایین. اینا یه مشت آدم اسکل و بی سوادن دلیل نداره وایسی به خزعبلاتشون گوش کنی.

یاسمین با بغض نامش را صدا زد که او دست دور کمرش انداخت و محکم در آغوشش کشید.

_واقعا به این حرف های خاله زنکی اهمیت میدی یاسمین؟ به قول خودت خنگ شدی؟

_ندیدی هر چی دلشون خواست گفتن. رسما منو یه ادم بی عرضه جلوه دادن. خیلی زشته ارسلان اونا زنن منم یه زنم اونوقت راجبم اینجوری حرف میزنن و راجب روابطم نظر میدن؟

_یاسمین؟

_انقدر معروفی که همه به روابط اتاق خوابت هم فکر میکنن ارسلان خان. کلاهت و بنداز بالاتر!

ارسلان لبخند زد: چیه؟ حسودی میکنی؟

یاسمین دست او را محکم پس زد و همانطور که از پله ها پایین میرفت، غر غر کرد…

_نصف دخترا دلشون میخواد با شوهرم بخوابن؟ ناراحت نشم؟ حسودی نکنم؟

ارسلان با لذت خیره اش بود. الان فقط چلاندن تن او را میان بازوهایش میخواست.

_معلوم نیست چقدر صنم داشتی که همه راجبت حرف میزنن و نظر میدن.

_مراقب حرفی که از دهنت درمیاد باش یاسمین. من به حد کافی امشب روم فشار هست! دلیلی هم نمیبینم به حرف چندتا دختر خدمتکار اهمیت بدم وقتی خودم از خودم مطمئنم.

بعد بازوی او را گرفت و سر توی صورتش برد:

_پس عصبیم نکن یاسمین جان‌. باشه؟

دخترک با دلخوری نگاه ازش گرفت و میان جمع دنبال متین گشت. خدا خدا میکرد بغضش در این وضعیت کار دستش ندهد.

متین با دیدن اخم های درهمش خیره نگاهش کرد که یاسمین میان راه دوباره ایستاد. ارسلان کلافه شده و چیزی نمانده بود همان وسط سرش فریاد بکشد!

بازویش را که فشرد چهره ی دخترک جمع شد:

_اون روی سگمو بالا نیار یاسمین. مثل بچه ی آدم برو بشین…

_میخوام برم بیرون هوا بخورم.

_یاسمین؟

_خیلی حالم بده ارسلان. می‌خوام برم بیرون… امشب هر چقدر که میشد تحقیرم کردن تو دیگه اذیتم نکن!

ارسلان دم عمیقی گرفت و زیر سنگینی نگاه هایی که رویش بود، دست او را گرفت و همراه خودش از سالن بیرون برد. حواس متین جمع بود که بلافاصله چند نفر را پشت سرشان را روانه کرد…

دخترک پالتویش را از خدمتکار گرفت و پوشید‌‌. دلخور بود و پوست صورتش مثل همیشه قرمز…
ارسلان هم ناراضی از وضعیت پیش آمده، کوچکترین انعطافی به خرج نمی‌داد.

_من حوصله ی بچه بازیات و ندارم یاسمین. یکم ببین شرایطمو… درک میکنی تو چه حال و روزی ام؟

یاسمین بغض کرد: تو چی؟ درک میکنی که من هر روز با یه صحنه وحشتناک روبرو میشم؟ یا حرفایی می‌شنوم که تا مغز استخونم و میسوزونه؟ با خودت فکر کردی این دختر چرا باید این چیزارو تحمل کنه ارسلان؟

ارسلان مچ دستش را فشرد و وقتی بیرون رفتند باد به تنشان خورد. یاسمین از سرما لرزید و توی خودش جمع شد! ارسلان نگاهی به دور و برش انداخت و سمت قسمتی قدم برداشت که تقریبا خلوت تر بود.

یاسمین در همان حال که دنبالش کشیده میشد غر زد؛

_حرفایی که امشب شنیدم خیلی برام سنگین بود. میدونی چه حسی بهم دست میده وقتی دخترای دیگه راجب شوهرم نظر میدن؟

ارسلان پلک هایش را محکم برهم کوبید و کنار درخت بلندی ایستاد که با چند چراغ پایه بلند روشن بود اما خلوت بود و ساکت… کم پیش می آمد کسی رد شود.

یاسمین مقابلش ایستاد و دست زیر پلک هایش کشید. میترسید اشک هایش آرایشش را خراب کند. اما دلش پر بود. هر چقدر مقاومت میکرد باز هم نیرویی منفی تعادلش را برهم میریخت.

_خیلی حس بدی دارم ارسلان. حتی نمیدونم قبلاً تو زندگیت چه خبر بوده که الان این آدما‌…

_چقدر بگم این حرفای یه مشت زر مفت خاله زنکی ان تا دست برداری؟ چیکار کنم که راضی بشی یاسمین؟

یاسمین از پشت پرده ی اشک نگاهش کرد:

_ من برات کمم ارسلان؟ راستشو بگو…

ارسلان تعجب کرد و سرش را عقب کشید: چی؟

_حس میکنی من بچه ام؟ یا انقدر کم هستم که…

ارسلان عصبی شد: یه کلمه دیگه بگی میزنم تو دهنت یاسمین.

دخترک ساکت شد و بزور جلوی اشک هایش را گرفت.

_من اگه میخواستم به این مزخرفات اهمیت بدم که جلوی چشمات دست یکی رو میگرفتم و با خودم می آوردم عمارت! مگه برنمیاد ازم؟

یاسمین حرصی پلک هایش را جمع کرد:

_چرا برنمیاد؟ خوبم برمیاد. اصلا چرا اینکارو نمیکنی؟ منتظر چی هستی…

_یاسمین واقعا میزنمت به اشک چشمتم نگاه نمیکنم. تو گذاشتی من بهت دست بزنم و نزدم؟ گذاشتی؟

یاسمین از خجالت سرش را به اطراف چرخاند.

_مثل دختر بچه ها اومدی بغضتو قورت میدی بخاطر یه مشت زر مفت. اندازه سر سوزن اعتماد به نفس نداری فقط چرت و پرت میگی.

نگاه تیره و طلبکار دخترک طناب دار بود که به حلقش آویزان شد. تاب نیاورد و دلش ترکید…

_اونجوری نگاهم نکن.

یاسمین با مکث سرش را تکان داد:

_دنیایی که توش زندگی می‌کنی خیلی کثیف و لجنه. هرکاری کنم باهاش کنار نمیام واسه همین نمیتونم بیخیال باشم. من شخصیت دارم بهم برمیخوره. بی کس و کارم ولی بی عقل نیستم که نفهمم بقیه چطوری نگاهم میکنن‌.

بغضش، نفس ارسلان را بند آورد و ادامه داد:

_من و ناخواسته قاطی کارات کردی. بسه دیگه منم شخصیت دارم، شعور دارم. بهم برمیخوره… ناراحت میشم.

قلب ارسلان سنگین تر از قبل کوبید. تمام این روز ها و شب ها از خودش گذشته بود تا او آسیب نبیند و متوجه ی روح زخم خورده ی او نبود.

_تو میخوای رابطه مون واقعی شه من حرفی ندارم یاسمین.

یاسمین جز زد: درد من این نیست ارسلان. فقط میگم منو اینجوری جاها نیار… نمیتونم تحمل کنم. طاقت ندارم حرف بخورم و جوابی براشون نداشته باشم.

ارسلان کلافه پلک زد و نگاهش به پشت سر او افتاد و چند دختری که با کنجکاوی نگاهشان می‌کردند. انگار داشتند به حرف هایشان گوش میدادند.

_ارسلان ببین من…

ارسلان بی ملاحظه جلو رفت و میان حرف او چنان بوسیدش که زبان دخترک لال شد. دست و پایش از کار افتاد و تنش یخ زد.

نگاه دختر ها با تعجب بهشان ماند و دست های ارسلان تن دخترک را در بر گرفت… نور چراغ افتاده بود رویشان و بوسه ای که میشد ازش تندیسی ساخت دیدنی…

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3.5 / 5. شمارش آرا 4

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
c87425f0 578c 11ee 906a d94ab818b1a3 scaled

دانلود رمان به سلامتی یک شکوفه زیر تگرگ به صورت pdf کامل از مهدیه افشار 3.7 (3)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:   سرمه آقاخانی دختری که بعد از ورشکستگی پدرش با تمام توان برای بالا کشیدن دوباره‌ی خانواده‌اش تلاش می‌کنه. با پیشنهاد وسوسه‌انگیزی از طرف یک شرکت، نمی‌تونه مقاومت کنه و بعد متوجه می‌شه تو دردسر بدی افتاده… میراث قجری مرد خوشتیپی که حواس هر زنی رو…
149260 799

دانلود رمان سالوادور به صورت pdf کامل از مارال میم 5 (3)

1 دیدگاه
  خلاصه رمان:     خسته از تداوم مرور از دست داده هایم، در تال طم وهم انگیز روزگار، در بازی های عجیب زندگی و مابین اتفاقاتی که بر سرم آوار شدند، می جنگم! در برابر روزگاری که مهره هایش را بی رحمانه علیه ام چید… از سختی هایش جوانه…
رمان ژینو

دانلود رمان ژینو به صورت pdf کامل از هاله بخت یار 4 (4)

7 دیدگاه
  خلاصه: یاحا، موزیسین و استاد موسیقی جذابیه که کاملا بی‌پروا و بدون ترس از حرف مردم زندگی می‌کنه و یه روز با دیدن ژینو، دانشجوی طراحی لباس جلوی دانشگاه، همه چی عوض میشه… یاحا هر شب خواب ژینو و خودش رو می‌بینه در حالی که فضای خوابش انگار زمان…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۸۰۵۱۰۲۰۶

دانلود رمان نبض خاموش از سرو روحی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   گندم بیات رزیدنت جراح یکی از بیمارستان های مطرح پایتخت، پزشکی مهربان و خوش قلب است. دکتر آیین ارجمند نیز متخصص اطفال پس از سالها دوری از کشور و شایعات برای خدمت وارد بیمارستان میشود. این دو پزشک جوان در شروع دلداگی و زندگی…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۱ ۰۷۱۹۰۴۲۳۰

دانلود رمان آوای جنون pdf از نیلوفر رستمی 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       سرگرد اهورا پناهی، مأموری بسیار سرسخت و حرفه‌ای از رسته‌ی اطلاعات، به طور اتفاقی توسط پسرخاله‌اش درگیر پرونده‌ی قتلی می‌شود. او که در این راه اهداف شخصی و انتقام بیست ساله‌اش را هم دنبال می‌کند، به دنبال تحقیقات در رابطه با پرونده، شخص…
InShot ۲۰۲۳۰۵۲۸ ۱۱۳۰۳۲۵۲۱

دانلود رمان دامینیک pdf، مترجم marya mkh 5 (1)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان :     جذابیت دامینیک همه دخترهای اطرافش رو تحت تاثیر قرار می‌ده، اما برونا نه تنها ازش خوشش نمیاد که با تمام وجود ازش متنفره! و همین انگیزه‌ای میشه برای دامینیک تا با و شیطنت‌ها و گذشتن از خط‌قرمزها توجهشو جلب کنه تا جایی که…
InShot ۲۰۲۳۰۳۱۴ ۰۱۴۵۲۱۲۷۵

دانلود رمان تریاق pdf از هانی زند 0 (0)

بدون دیدگاه
خلاصه رمان : کسری فخار یه تاجر سرشناس و موفقه با یه لقب خاص که توی تموم شهر بهش معروفه! عالی‌جناب! شاهزاده‌ای که هیچ‌کس و بالاتر از خودش نمی‌دونه! اون بی رقیب تو کار و تجارته و سرد و مرموز توی روابط شخصیش! بودن با این مرد جدی و بی‌رقیب…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۸۳۷۶۸۲

دانلود رمان همیشگی pdf از ستایش راد 4 (1)

4 دیدگاه
  خلاصه رمان :       در خیالم درد کشیدم و درد را تا جان و تنم چشیدم؛ درد خیانت، درد تنهایی، درد نبودنت. مرغ خیالم را به روزهای خوش فرستادم؛ آنجا که دختری جوان بودم؛ پر از ناز و پر از احساس. آنجایی که با هم عشق را…
InShot ۲۰۲۳۰۳۱۶ ۰۰۳۳۰۵۷۱۳

دانلود رمان ماهی زلال پرست pdf از آزیتا خیری 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :     جناب آقای سید یاسین میرمعزی، فرزند رضا ” پس از جلسات متعدد بازپرسی، استماع دفاعیات جنابعالی، بررسی اسناد و ادلهی موجود در پرونده، و پس از صدور کیفرخواست دادستان دادگاه ویژۀ روحانیت و همچنین بعد از تایید صحت شهادت شاهدان و همه پرسی اعضای…
1 1

رمان کویر عشق 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان کویر عشق خلاصه رمان کویر عشق : بهار که به تازگی پروانه‌ی وکالتشو بعد از چند سال کار آموزی کنار وکیل بنامی گرفته و دفتری برای خودش تهیه کرده خیلی مشتاقه آقای نوید رو که شُهره‌ی خاصی در بین وکلا داره رو از نزدیک ببینه و از…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

27 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
...
...
1 سال قبل

باز پارت نداریم ؟
چرا تو تلگرام پارت گذاری میشه پس

حیران
حیران
1 سال قبل

چه بد که پارت گذاریش بهم ریخته و دیگه منظم نیست

منم
منم
1 سال قبل

چرا پارت گذاری نشدن همه رمان ها 🙃🙃🙃🙃

Saghi
Saghi
1 سال قبل

ای خدااااامن الان در شرف گریه کردنم😭😭این کار رو با ما نکنین لطفاً

شقایق
شقایق
1 سال قبل

واقعا چرا؟😢

ویولت
ویولت
1 سال قبل

بازم که پارت نیست

Yas
Yas
1 سال قبل

امشب پارت نداریم🥺🥺🥺

دکتر ماما دلی
دکتر ماما دلی
1 سال قبل

پارت گزاری این رمان چرا اینجوری شده پس ؟

Yas
Yas
1 سال قبل

😍 😍 😍 😍 😍 خیلییییی گشنگگگگگ بوددددد😍😍😍

دکتر ماما دلی
دکتر ماما دلی
1 سال قبل

شوخی می کنی نه 😐
پس کو پارت 🥺

./H./
./H./
1 سال قبل

امشب پارت هست؟

شقایق
شقایق
1 سال قبل

فک کنم امشب از پارت خبری نیست😢

setayesh
setayesh
1 سال قبل

میشه بزاری پارت تلوخدا

شقایق
شقایق
1 سال قبل

میشه خواهش کنم امشب هم پارت داشته باشیم؟ 🙏 

Yas
Yas
پاسخ به  شقایق
1 سال قبل

نه نمیشه😂😂
شوخی#

اتاق فرمان
اتاق فرمان
1 سال قبل

جوووووون

Some of you
Some of you
1 سال قبل

Best end….. with french kiss

لیسا لاور
لیسا لاور
1 سال قبل

آخیش 😅 خیالم راحت شد……متشکرم هم ازنویسنده هم از ادمین

زهرا
زهرا
1 سال قبل

وای ممنونم….خیلی خوشحالم که پارت گذاشتین…. 💙 

Tamana
1 سال قبل

واااااووو😍😂
ممنون بابت پارت گذاری آقا قادر🖐🏻امشبم اگر نویسنده داد بزار

دکتر ماما دلی
دکتر ماما دلی
پاسخ به  Tamana
1 سال قبل

قادر 😐
واقعا

Tamana
پاسخ به  دکتر ماما دلی
1 سال قبل

آره دیگه آقا قادر مدیر سایته این رمانم ایشون میزاه

mehr58
mehr58
1 سال قبل

ای وللللل

دسته‌ها

27
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x