5 دیدگاه

رمان آتش شیطان پارت 92

5
(3)

🔥♥️♥️♥️🔥«آتش شیطان»🔥♥️♥️♥️🔥

 

 

 

 

 

 

– قبل از هر چیز سعی کن آروم باشی تا بتونی متوجه حرفای من بشی.

اولا که از اون آدمی که من می‌شناسم همه چیز برمیاد، چه برسه به قتل دخترش و معشوقه‌اش!

دوما من نمیگم آتش سوزی کار دایان نبوده، میگم قتل کار اون نبوده، یعنی چی؟!

 

– یعنی قبل از اینکه دایان اون آتش سوزی رو راه بندازه، اونا مرده بودن؟!

 

– دقیقا!

اونم نه یه مرگ عادی، به قتل رسیده بودن!

 

– دایان اینارو میدونه؟؟

 

– دایان از همون اول هم از پدرزنش خوشش نمیومد و بهش مشکوک بود!

اما اینکه تا چه حد بهش مشکوکه و میدونه رو، نمیدونم.

 

– پس همه اینا حدس و گمانای خودته؟!

 

– حدس و گمان نیست خوشگله، من بهش یقین دارم!

فقط برای اثباتش به کمک احتیاج دارم!

 

– مطمئن نیستم من میتونم اون نیروی کمکی باشم!

 

– کی بهتر از تو؟

حالا که وسط ماجرا ایستادی میخوای جا بزنی؟؟

یکم پیش وقتی اومدی اینجا حالت رو دیدم، ترسیدم.

حالا خوشحال نیستی که دایان قاتل نیست؟!

نمی‌خوای تو اثبات بی گناهیش بهش کمک کنی؟!

 

 

– اولا که هنوز هیچی مشخص نیست، نمیشه رو فرضیه های تو جلو رفت!

تنها چیز مستند و محکمه پسند، مدارک گناهکاریه دایانه!

دوما اینکه حتی اگه بی گناه باشه، من نمی‌تونم به راحتی ببخشم و فراموش‌کنم.

این بشر تمام مدتی که با من بوده بهم دروغ گفته!

با من مثل یه مهره شطرنج بازی کرده و هرطوری که خواسته حرکتم داده!

از احساساتم سو استفاده کرده!

بسه یا بازم دلایل گناهکاریش ر‌و بشمرم؟؟

 

 

شونه هام رو قاب گرفت و گفت:

 

– عجولانه تصمیم نگیر!

تا فردا بهش فکر کن و بعد نظر نهاییت رو بده.

اگه همکاریمون رو قبول نکنی، قول شرف میدم که خودم از این مخمصه نجاتت بدم!

 

بالاخره قبول کردم که تا فردا راجع بهش فکر کنم و بعد نظر بدم.

 

– خوشحالم قبول کردی.

امروز رو همینجا بمون، دیگه این موقع برنگرد خونه.

 

حرفش رو با تشکری، پذیرفتم.

وسایل رو داخل صندوق برگردونده و همونجا روی کاناپه دراز کشیدم.

 

آزاد برام بالشت و پتو مسافرتی اورد.

تشکری کرده و ازش گرفتم.

 

لحظه آخر سوالی که بی نهایت کنجکاوم کرده بود رو پرسیدم:

 

– چرا اینقدر سنگ دایان رو به سینه میزنی و برای اثبات بی گناهیش تلاش می‌کنی؟!

 

بعد از یه مکث نسبتا طولانی، جواب داد:

 

– فکر کن یه ادای دین قدیمیه!

یه دین خیلی خیلی سنگین!

 

 

 

 

صبح با صدای تق تق چیزی از خواب بیدار شدم.

نگاهم به سقف بود اما درک درستی از جایی که توش بودم نداشتم.

 

ناگهان از جا پریده و سر جام نشستم.

من کجا بودم دقیقا؟!

 

با حرکت آزاد و دیدنش توی آشپزخونه، تازه به خودم اومدم.

من شب همینجا خوابیدم؟!

چرا؟!؟!؟!

 

این چه کاری بود دیگه؟؟

حتی مست هم نبودم که تقصیر رو گردن الکل بندازم!

 

با شرمندگی از جا بلند شده و شروع به تا کردن پتو مسافرتی کردم.

 

وقتی بالشت و پتو رو مرتب روی کاناپه گذاشتم، بی سر و صدا شروع به حاضر شدن کردم.

 

لحظه آخری که میخواستم شال روی سرم بندازم، صدای آزاد رو از پشت سرم شنیدم.

 

– ساعت خواب خانومی.

بودید حالا!

 

به سمتش برگشته و با لبخندی خجول، جواب دادم:

 

– ممنون خیلی زحمت دادم، دیگه باید زودتر برم شرکت.

 

تک خنده ای کرد و جواب داد:

 

– اولا اینکه اصلا این روی مودب و معذب بهت نمیاد!

تو همون بچه پرویی که همیشه دو قورت و نیمش باقیه باشی، من راحت ترم!

دومم اینکه امروز جمعه اس خوشگله کجا میخوای بری دقیقا!؟

 

– خیلی بهت زحمت دادم.

میرم خونه دیگه.

 

– بچه نشو!

بیا دارم صبحونه درست می‌کنم کنار هم یه لقمه بخوریم.

بعدش هم باید یه سری برنامه ریزی هارو باهم اوکی کنیم.

حرفای دیشبمون رو پاک یادت رفته؟؟

از خواب بیدار میشی ریست میشه مغزت کلا؟؟!

 

 

به سمت آشپزخونه برگشت و تو همون حین با صدای آهسته تری ادامه داد:

 

– البته اگه مغزی داشته باشی!

 

– حالا من هی هیچی نمیگم تو از خانومی من سو استفاده کن!

سرویس کجاست؟؟

 

با خنده برگشت و با دستش جایی پشت سرم رو نشون دادم گفت:

 

– آفرین تابشی که من میشناسم اینه!

سرویس هم اون دره اون پشته.

 

تو سرویس آبی به دست و صورتم زده و نگاهی به اطراف انداختم.

حمام و دستشویی یجا بود و کلا فضای کوچکی داشت.

 

با دستمال مشغول خشک کردن آب صورتم شدم که گوشی تو جیب پشتی شلوارم لرزید.

 

دایان بود که تماس می‌گرفت و مطمئن نبودم که میخوام جواب بدم!

 

 

اینقدر تو همون دو دلی موندم که تلفن قطع شد.

اسکرین گوشی رو روشن کردم که دیدم چیزی حدود سی تماس و بیست و خورده ای پیام ازش دارم.

 

هرکسی هم بود، از این بی خبر و‌ یهویی رفتن متعجب میشد!

 

با تماس دوباره اش، نفس عمیقی کشیده و سعی کردم بداهه یه بهانه ای جور کنم.

 

 

تماس رو جواب داده و بی حرف، گوشی رو به گوشم چسبوندم.

 

بلافاصله صدای عصبیش بود که به گوشم رسید:

 

– پس بالاخره جواب گوشیت رو دادی!

 

– سلام!

 

کمی مکث کرد.

انگار منتظر بود من ادامه بدم و دلیل این کارم رو براش بازگو کنم، اما اینقدر مغزم قفل بود که هیچ چیز به ذهنم نمی‌رسید.

 

دست خودم نبود، از دیشب یه حس آزار دهنده و مرموز همراهم بود که مثل خوره داشت مغزم رو می‌خورد و نمی‌ذاشت حداقل حفظ ظاهر کنم!

 

وقتی سکوتم طولانی شد، پوزخندی زد و با همون لحن قبلی، ادامه داد:

 

– سلام؟؟!

بعد از اینکه نصفه شب بی خبر بلند شدی و‌ معلوم نیست کدوم جهنم دره ای رفتی این تنها چیزیه که داری بگی؟؟

سلام؟!؟!؟

 

پیشمونیم رو کمی ماساژ داده و با صدای آروم تری گفتم:

 

– اول یکم آروم باش بعد صحبت می‌کنیم.

 

ناگهان فریاد زد:

 

– زن حسابی نصفه شب از خونه من، از تو بغل من بلند شدی رفتی!

نه محل کارتی نه خونتی

حتی یه جواب درست حسابی هم بهم نمیدی که از این نگرانی در بیام، بعد از من می‌خوای آروم باشم؟؟؟

 

چشمام رو‌ روی هم فشردم.

چی بهش میگفتم؟!؟

 

می‌گفتم وقتی فهمیدم قاتلی نتونستم فضایی که تنفس می‌کنی رو تحمل کنم و ساعت سه نصفه شب اومدم پیش کسی که فکر می‌کردم رقیبته تا آب پاکی رو روی دستم بریزه و کور سو امید توی دلم رو خاموش کنه؟؟

 

صدای نفس های عمیقش رو شنیدم.

چند ثانیه بعدش، با لحن آروم‌ تری گفت:

 

– تابش، گوش می‌کنی چی میگم؟؟

بگو کجایی میام دنبالت حرف بزنیم.

فقط بگو کجایی!

 

با صدای آهسته تری تقریبا نالید:

 

– کجایی عزیزم؟!؟

 

چشمام رو باز کردم که دو قطره اشک از چشمام پایین افتاد.

 

قلبم چنان تیر می‌کشید و خودش رو به در و‌ دیوار سینم می‌کوبید که دستم رو روش گذاشتم تا کمی آروم بگیره.

 

با همون بغضی که داشت گلوم رو می‌درید، نالیدم:

 

– دایان…

 

 

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 5 / 5. شمارش آرا 3

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۷ ۱۰۲۷۲۵۰۲۱

دانلود رمان بانوی قصه pdf از الناز پاکپور 0 (0)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان :                 همراز خواهری داشته که بخاطر خیانت شوهر خواهرش و جبروت خانواده شوهر میمیره .. حالا سالها از اون زمان گذشته و همراز در تلاش تا بچه های خواهرش را از جبروت اون خانواده رها کنه .. در این…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۸۰۲۲۰۷۴۴

دانلود رمان آشوب pdf از رؤیا رستمی 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     راجبه دختریه که به تازگی پدرش رو از دست داده و به این خاطر مجبور میشه همراه با نامادریش از زادگاهش دور بشه و به زادگاه نامادریش بره و حالا این نامادری برادری دارد بس مغرور و …
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۵۳۷۱۸۵

دانلود رمان نفس آخر pdf از اکرم حسین زاده 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :       دختر و پسری که از بچگی با هم بزرگ میشن و به هم دل میدن خانواده پسر مذهبی و خانواده دختر رفتار ازادانه‌تری دارن مسیر عشق دختر و پسر با توطئه و خودخواهی دیگران دچار دست انداز میشه و این دو دلداده از…
IMG 20240622 010718 301 scaled

دانلود رمان هیچ ( جلد اول ) به صورت pdf کامل از مستانه بانو 3.3 (6)

بدون دیدگاه
        خلاصه رمان :   رفتن مرصاد همان و شکستن باورها و قلب ترمه همان. تار و پودش را از هم گسسته می دید. آوارهای تاریک روی سرش سنگینی می کردند. “هیچ” در دست نداشت. هنوز نه پدرش او را بخشیده و نه درسش تمام شده که…
InShot ۲۰۲۳۰۱۳۱ ۱۷۵۴۳۹۱۱۴

دانلود رمان ستی pdf از پاییز 2 (1)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :   هاتف، مجرمی سابقه‌دار، مردی خشن و بی‌رحم که در مسیر فرار از کسایی که قصد کشتنش را دارند مجبور به اقامت اجباری در خانه زنی جوان می‌شود. مردی درشت‌قامت و زورگو در مقابل زنی مظلوم و آرام که صدایش به جز برای گفتن «چشم‌»…
InShot ۲۰۲۳۰۳۰۸ ۰۵۳۰۳۳۸۰۹

دانلود رمان شهر بی یار pdf از سحر مرادی 5 (1)

4 دیدگاه
  خلاصه رمان :     مدیرعامل بزرگترین مجموعه‌ی هتل‌‌های بین‌الملی پریسان پسری عبوس و مرموز که فقط صدای چکمه‌های سیاهش رعب به دلِ همه میندازه یک شب فیلم رابطه‌ی ممنوعه‌اش با مهمون ویژه‌ی اتاقِ vip هتلش به دست دخترتخس و شیطون خدمتکار هتلش میفته و…؟   «برای خوندن این…
InShot ۲۰۲۳۰۲۰۸ ۲۳۱۵۴۲۲۵۱

دانلود رمان عزرایل pdf از مرضیه اخوان نژاد 0 (0)

بدون دیدگاه
  خلاصه رمان :   {جلد دوم}{جلد اول ارتعاش}     سه سال از پرونده ارتعاش میگذرد و آیسان همراه حامی (آرکا) و هستی در روستایی مخفیانه زندگی میکنند، تا اینکه طی یک تماسی از طرف مافوق حامی، حامی ناچار به ترک روستا و راهی تهران میشود. به امید دستگیری…
download

رمان رویای قاصدک 3 (2)

5 دیدگاه
  دانلود رمان رویای قاصدک خلاصه : عشق آتشین و نابی که منجر به جدایی شد و حالا سرنوشت بعد از دوازده سال دوباره مقابل هم قرارشون میده در حالی که احساسات گذشته هنوز فراموش نشده‌!!!تقابل جذاب و دیدنی دو عشق قدیمی…ایلدا دکترای معماری و استاد دانشگاه موفق و زیبایی…
IMG 20210725 110243

دانلود رمان دلشوره 1.5 (2)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان:       هم اکنون داستان زندگی پناه را تهیه کرده ایم، دختری که بین بد و بدتر گیر کرده و زندگی اش دستخوش تغییراتی شده، انتخاب مردی که برای جان خودش او را قربانی میکند یا مردی که همه ی عمرش عاشقانه هایش را با…
Screenshot ۲۰۲۲۰۴۲۴ ۲۱۲۷۴۷

دانلود رمان این من بی تو 3.5 (2)

12 دیدگاه
    خلاصه رمان :     ترمه و مهراب (پسر کوچک حاج فیضی) پنهانی باهم قرار ازدواج گذاشته اند و در تب و تاب عشق هم میسوزند، ناگهان مهراب بدون هیچ توضیحی ترمه را رها کرده و بی خبر میرود! حالا بعد از دوسال که حاج فیضیِ معروف، ترمه…

آخرین دیدگاه‌ها

اشتراک در
اطلاع از
guest

5 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
رهگذر
رهگذر
9 ماه قبل

پس پارت بعدی کی میاد؟

آخرین ویرایش 9 ماه قبل توسط سمیرا موسوی
دیانا
دیانا
9 ماه قبل

چه جوری میشه که پلیس ها نفهمیدن قبل از آتش سوزی این دوتا مرده بودند ولی آزاد میدونه🤔🤔

خواننده رمان
خواننده رمان
9 ماه قبل

اگر جواب دایان رو میداد بعد پارت تموم میشد به جایی بر میخورد

camellia
camellia
9 ماه قبل

ده چرا همه تون جای حساس,تمومش میکنید?!🤕😔😯

دسته‌ها

5
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x