34 دیدگاه

رمان نغمه دل پارت34

3
(8)

 

(مائده)

بعد اون شبی که گفت بعد رفتنش چکار میکنم رفتارش به کل عوض شده دیره بیرون تا نصفه شب نمیاد و با فاصله ازم میخابه، دیگه باهام حرف نمیزنه

حاملگیم باعث شده بود شکاک باشم ولی سعی کردم افکار زردمو کنار بزنم

امروز وقت دکتر داشتم قرار بوپ صدای قلب بچه مو بشنویم

_سلام حاضری؟

_سلام اره

از چشماش خستگی میبارید

ریشاش در اومده بود و موهاش بهم ریخته بود

اصلا شبیه محمد علی من نبود

وقتی نشستم تو ماشین از سرمای نگاهش و خستگی کلامی یخ زدم

وقتی پیاده شدیم حتی دستمم نگرفت

(محمد علی)

یک هفته بود خودمو از لمسش محروم کرده بودم، یک هفته بود برای اینکه چشمم به چشمای غرق خونش نیوفتت نرفتم خونه

پاتوق تنهاییم شده کوه

وقتی صدای پر بغضشو که باهام حرف میزد میشنیدو قلبم از حرکت میوفتاد

صدای دکترو نمیشنیدم فقط وقتی به خودم اومدم که صدای قلب بچمو شنیدم

من چجوری میخام قاتل بچه ای بشم که قلبش میزنه و زنده س؟

صداش عین اوای لالایی بود برام، اژیر مرگم

که قرار نیست دیگه این صدا رو بشنوم، اشم تو چشتم جمع شد ولی زود به حالت قبل برگشتم

_باید خیلی بیشتر مراقب خورد و خوراک خانومتون باشین، استرس و ناراحتی براش سمه

سری تکون دادم و زود اومدم بیرون

(مائده)

وقتی داشتیم صدای قلب بچمو گوش میکردم نگاهم رفت سمت علی که اشک تو چشماش بود

پس چرا باهام نامهربونه؟

(دوهفته بعد)

دیگه طاقم طاق شده بود

ساعت سه نصفه شب بود

دیدم با حال زاری اومد خونه

_سلام

سری تکون داد

_باید صحبت کنیم

_حوصله ندارم بعدا

دیکه صبرم سر اومد جیغ زدن

_همین حالاا

عصبی برگشت سمتم و داد زد

_چی میگی هااان؟

_چته محمد علی چرا دو هفته است نگاهم نمیکنی نکنه….

داد زد

_نمیخامتت دیگههه نمیخااامت فهمیدییی؟

_پس…. پس بچمون چی؟

_نه تورو میخام نه اون بچرو

گفت و نفهمید قلب منو به هزار تیکه کرد

_دیگه نمیخام ببینمت فهمیدی؟ فردا دلم نمیخاد اینجا باشی یک ماه دیگه صیغه تموم میشه تو این یک ماه نمیخان ببینمت مفهومه؟

رفت تو اتاق و درو محکم بست

قلبم از حرکت ایستاد، حتی با این حرفاش هم من دوستش داشتم

ولی نمیخام اذیتش کنم میرم

(محمد علی)

قلبم کنده میشد وقتی با بغض به صورتم زل زده بود و اروم هق میزد

باید میرفت، باید ازم متنفر میشد تا راحت دل بکنه

(مائده)

تمام وسایلمو جمع کردم، تمام شب رو با گریه وسایلمو جمع کردم

صبخ ساعت 6 قبل اینکه بیدار بشا لباسمو پوشیدم و درو باز کردم و چمدونمو گذاشتم بیرون و برای اخرین بار به خونه عشقمون نگاه کردو به خونه ای هزار بار جملات عاشقانه مارو شنیده بود

_تو مرا ازردی که خودم کوچ کنم از شهرت

تو خیالت راحت میروم از قلبت

میشوم دور ترین خاطره در شبهایت

رسیدم به ترمینال، اتوبوس نیم ساعت دیگه حرکت میکرد و من میرفتم به جایی که نقطه شروع و پایانم بود

تمام راه زل زده بودم به جورابای ابی رنگی که خریده بود برای پسرمون

(محمد علی)

صدای قدم هاشو می شنیدم و بیدار بودم، درو که بست منم با خودش برد

داشتم میترکیدم

فریاد میزدم میشکوندم ولی هنوزم اروم نشده بودم

هنوزم دلم خون بود اشک میریختم و با خودم میگفتم چجوری قراره به نبودش عادت کنم؟

رضا از صبح هزار بار زنگ زده بود، الانم پشت در بود و میدونستم اگر باز نکنم درو میکشنه

_بله؟

_کجایی؟ یه ساعته دارم زنگ میزنم در میزنم

اینجا چرا بهم ریختس؟

_چون من شکوندم

_مائده کجاست؟

_رفت

_چی؟

_دعوامون شد رفت

_برای چی؟ بدو بریم دنبالش

_دیگه نمیاد

_یعنی چی؟ زن حامله رو…

وقتی بازم یادم اومد با یه بچه فرستادمش رفت عصبی شدم و همه وسایل روی کانترو شکوندم و عربده زدم

_ازش متنفرم میفهمییی؟ دیگه نمیخامش

متعجب گفت:

_باشه داداش هرچی تو بگی اروم باش دستت داره خون میاد بیا بریم بیمارستان

سرم تیر کشید

_نمیخاد

_بیا بریم

_گفتم نمیخاد برو بیرون

_باشه رفتم

از ترس اینکه حالم بدتر نشه رفت

دستمو با پارچه بستم

رفتم تو اتاقش همه چیزشو برده بود

فقط لباسی که من براش خریدم با گل سری که برای تولدم گرفته بود جامونده

تو اون لباس عین فرشته ها شده بود، بوش کردم، بوی خودشو میداد

خمار بغلشم، خمار اون تیله های غرق خون

چال لپش که وقتی میخندید نمایان میشد

بالشش رو بغل کردم

یعنی تا چند وقت با اینا میتونستم قلبمو اروم کنم؟

(مائده)

یه هفتس اومدم اینجا و هیچ سراغی ازم نگرفته

رضا بهم زنگ زد گفت تو میدونی چشه منم گفتم نمیدونم و خبری شد بهم بگو

هروز بیشتر به این پی میبرم که ازم متنفر شده پس چرا این دل لعنتیم ازش متنفر نمیشد؟ چرا هروز چشام به در خشک میشه

_مادر به فکر خودت نیستی به فکر بچث باش

_میل ندارم بی بی

_اینقدر به فکر شوهرت نباش مطمئنم هنوزم دوست داره

پوزخند زدم

_اگر دوسم داشت نمیزاشت برم

تو این یک هفته یه بارم بهم زنگ نزده

_هیچ چیز خدا بی حکمت نیست مادر

رفتم سر مزار حاج بابام و تا میتونستم گریه کردم

_حاج بابا دیدی تنهام گذاشت؟ یادته همینجا کنار تو بهم گفت تنهام نمیزاره؟ پس چرا زد زیر قولش؟ چرا رفتی منو تنها گذاشتی

تا غروب اونجا بودم و شب به زور بی بی چند تا قاشق سوپ خوردم

شبا همش کابوس علی رو میدیدم

ارامش نداشت تو بیابون بود و سرگردون

(محمد علی)

یک هفته بود خودمو حبس کرده بودم اینجا، تو اتاقش

سردرد لعنتی ولم نمیکرد و داشت از پا درم میاپرد

بی رمق رفتم حموم و لباس پوشیدم برم دکتر بلکه یه دارویی بده این درد بیصاحاب بیوفته

امارای دادم و دکتر گفت:

_پسر چکار داری میکنی با خودت؟ تومور درحال پیشرفته درمان رو شروع نکنی ممکنه..

پوزخندی زدم

_ممکنه بمیرم؟

_پسر جان خیلی ها عین تو بودن و با توکل به خدا و شیمی درمانی خوب شدن امید داشته باش

_امیدم رفت دکتر، زندکی یه هفتس رفته دیگه چه فرقی داره بمیرم یا بمونم؟

سری به تاسف تکون داد

از مطب اومدم بیرون و سمت خونه روندم و چند بار نزدیک بود چپ کنم از بس سرگیجه داشتم

وقتی رسیدم دیدم رضا تو لابی نشسته

بی توجه به اون سمت اسانسور حرکت کردم که دنبالم اومد

_علی چه مرگته؟ چرا اینطوری شدی؟ تو که زندگیتو دوست داشتی تو که عاشق مائده بودی چرا داری گند میزنس به زندگیت؟

بیتوجه بهش درو باز کردم که عصبانی شد

_میفهمی چی میگم؟ هااان؟ مرتیکت دختر مردمو عاشق خودت کردی حالا داری میزنی زیرش؟ خوشی زد زیر دلت؟

عصبی مشتی روانه ش کردم که افتاد زمین

_خفه شووووو، اگر اینکارو کردم برای خودش بود که نبینه لحظه مرگمو

_چی؟ چه مرگی؟

_تومور دارم میفهمییی؟ تا چند وقت دیکه زنده نیستم

_دا… داداش چی داری میگی؟ دروغه

بغض کرده گفتم:

_ای کاش دروغ بود

_درمان میشی خوب میشی مطمئنم

_چی داری میگی؟ مریضیم پیشرفت کرده معلوم نیست تا کی باشم فقط اگر من نبودم مراقب…

سرم تیر کشید و حرفای رضا برام نا مفهوو شد

چشام سیاهی رفت و افتادم

رضا همش صدام میکرد ولی قادر به جواب دادن نبودم و وارد یه دنیای دیگه شدم

(ببخشید بابت پارتگذاری های نامنظمم😕)

به این رمان امتیاز بدهید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 3 / 5. شمارش آرا 8

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

سایر پارت های این رمان
رمان های pdf کامل
InShot ۲۰۲۳۰۵۱۸ ۱۷۴۷۲۵۸۴۲

دانلود رمان نقطه سر خط pdf از gandom_m 0 (0)

2 دیدگاه
  خلاصه رمان :       زندگیم را یک هدیه می دانم و هیچ قصدی برای تلف کردنش ندارم هیچگاه نمی دانی آنچه بعدا بر سرت خواهد آمد چیست… ولی کم کم یاد خواهی گرفت که با زندگی همانطور که پیش می آید روبرو شوی. یاد می گیری هر…
IMG 20230127 013632 7692 scaled

دانلود رمان به چشمانت مومن شدم 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :     این رمان راجب یه گروه خوانندگی غیرمجازی با چند میلیون طرفدار در صفحات مجازی با رهبری حامی پرتو هستش، اون به خاطر شغل و شمایلش از دوستان و خانواده طرد شده، اکنون او در همسایگی ترنج، دختری چادری که از شیراز جهت تحصیل…
f1d63d26bf6405742adec63a839ed542 scaled

دانلود رمان شوماخر به صورت pdf کامل از مسیحه زادخو 3 (2)

بدون دیدگاه
        خلاصه رمان:   داستان از جایی آغاز میشود که دستها سخن میگویند چشم هاعشق میورزند دردها زخم بودند و لبخند ها مرهم . قصه آغاز میشود از سرعت جنون از زیر پا گذاشتن قوائد و قانون بازی …. شوماخر دخترک دیوانه ی قصه که هیچ قانونی…
سکوت scaled

رمان سدسکوت 0 (0)

4 دیدگاه
  دانلود رمان سد سکوت   خلاصه : تنها بودم ، دور از خانواده ؛ در یک حادثه غریبه ای جلوی چشمانم برای نجاتم به جان کندن افتاد اما رهایم نکرد، از او میترسیدم. از آن هیکل تنومندی که قدرت نجاتمان از دست چند نفر را داشت ولی به اجبار…
رمان بر دل نشسته

رمان بر دل نشسته 5 (2)

5 دیدگاه
خلاصه رمان بردل نشسته نفس، دختر زیبایی که بخاطر ترسِ از دست دادن و جدایی، از عشق و دلبسته شدن میترسه و مهراد، مهندس جذاب و مغروری که اعتقادی به عاشق شدن نداره.. ولی با دیدن هم دچار یک عشق بزرگ و اساطیری میشن که تو این زمونه نظیرش دیده…
با مرد مغرور

رمان ازدواج با مرد مغرور 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان ازدواج با مرد مغرور خلاصه: دختر قصه ی ما که از کودکی والدینش را از دست داده به الجبار با مردی مغرور، ترشو و بد اخلاق در سن کم ازدواج می کند و مجبور به تحمل سختی های زیاد می شود.
رمان اوج لذت

دانلود رمان اوج لذت به صورت pdf کامل از ملیسا حبیبی 4.2 (33)

بدون دیدگاه
  خلاصه: پروا دختری که در بچگی توسط خانوادش به فرزندی گرفته شده و حالا بزرگ شده و یه دختر ۱۹ ساله بسیار زیباست ، حامد برادر ناتنی و پسر واقعی خانواده پروا که ۳۰ سالشه پسر سربه زیر و کاری هست ، دقیقا شب تولد ۳۰ سالگیش اتفاقی میوفته…
رمان فرار دردسر ساز

رمان فرار دردسر ساز 0 (0)

بدون دیدگاه
  دانلود رمان فرار دردسر ساز   خلاصه : در مورد دختری که پدرش اونو مجبور به ازدواج با پسر عموش میکنه و دختر داستان ما هم که تحمل شنیدن حرف زور نداره و از پسر عموشم متنفره ,فرار میکنه. اونم کی !!؟؟؟ درست شب عروسیش ! و به خونه…
InShot ۲۰۲۳۰۲۱۱ ۱۹۴۰۰۴۳۴۱

دانلود رمان تاونهان pdf از مریم روح پرور 0 (0)

بدون دیدگاه
    خلاصه رمان :           پندار فروتن، مردی سیو سه ساله که رو پای خودش ایستاد قدرتمند شد، اما پندار به خاطر بلاهایی که خانوادش سرش اوردن نسبت به همه بی اعتماده، و فقط بعضی وقتا برای نیاز های… اونم خیلی کوتاه با کسی کنار…
اشتراک در
اطلاع از
guest

34 دیدگاه ها
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین بیشترین رأی
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
SAMA
SAMA
1 سال قبل

الان حال و روز علی رو درک میکنم چون امروز فهمیدم خودمم تو شرایطشم حق داشت اینکارارو با زنش کنه 🙂🙂

🙃...
🙃...
پاسخ به  SAMA
1 سال قبل

عزیزمم💔🥺
خوب میشی ان شاءالله علم پیشرفت کرده گلی
علیم اگر زودتر اقدام میکرد با عمل جراحی خوب میشد نه اینکه مریضیش پیشرفت کنه توهم پشت گوش ننداز توکل به خدا برو برای درمان اقدام کن

SAMA
SAMA
پاسخ به  🙃...
1 سال قبل

مرسی .. 🙂❤❤

مهتاب
مهتاب
1 سال قبل

سلام ادا جون خوبی؟
چرا پارت ۳۵ رو نمیزاری🥲😢

𝖌𝖍𝖆𝖟𝖆𝖑
𝖌𝖍𝖆𝖟𝖆𝖑
1 سال قبل

امروز پارت نمیزاری ادا جونم؟ 🥺 💔
راستی بهتری؟

آخرین ویرایش 1 سال قبل توسط 𝖌𝖍𝖆𝖟𝖆𝖑
🙃...
🙃...
1 سال قبل

مثل همیشه عالی🥲

Niki
Niki
1 سال قبل

سلاااام ادا جونم
الان حالت بهتره ؟
خوب استراحت کن که زود زود خوب بشی
دستت مرسی 💋🥰❤

Niki
Niki
پاسخ به  Eda
1 سال قبل

خداروشکر
💋😍🥰❤

آبجی کوچیکه علی که دیگه داره دق میکنه
آبجی کوچیکه علی که دیگه داره دق میکنه
1 سال قبل

خیلی خوشگله رمانت هم رمانت عالیه هم پارت گذاریت ولی میشه خواهش کنم یه چارت دیگه هم بزاری امروز؟

Maedeh
Maedeh
1 سال قبل

یک چند عدد دیوانه دور هم جمع شدیم😂نترسید بابا چیزی نمیشه جرعت داره ادا روند داستان اونجوری که من دوست دارم نشه😐میکشمش🙂💔

𝖌𝖍𝖆𝖟𝖆𝖑
𝖌𝖍𝖆𝖟𝖆𝖑
پاسخ به  Maedeh
1 سال قبل

خب میشه پایان خوب دوست داشته باشیی😁❤

Maedeh
Maedeh
1 سال قبل

ادا من خوبم حواست به امانتیم باشه تا بیام پسش بگیرم بوس بت

Maedeh
Maedeh
پاسخ به  Eda
1 سال قبل

مرسی 🙂💔

SAMA
SAMA
1 سال قبل

خیلی قشنگه فقط ایکاش آخرش خوب تموم شه … 🙂❤

SAMA
SAMA
پاسخ به  Eda
1 سال قبل

چشم قشنگم با کمال میل دعا میکنم مغز خوشگلت پایان خوش بنویسه 😂😔❤

. .........Aramesh
. .........Aramesh
1 سال قبل

ادایی عالی مثل همیشه😘🥰
میشه یه پارت دیگه بدی خواهشن 🥺

𝖌𝖍𝖆𝖟𝖆𝖑
𝖌𝖍𝖆𝖟𝖆𝖑
پاسخ به  Eda
1 سال قبل

اخیی چراا☹😢ایشالا زودیی خوب شی❤
فک کنم پا قدم من بد بود از اون روز که بام دوست شدی اینجوری شدی😢

𝖌𝖍𝖆𝖟𝖆𝖑
𝖌𝖍𝖆𝖟𝖆𝖑
پاسخ به  Eda
1 سال قبل

🥺❤

. .........Aramesh
. .........Aramesh
پاسخ به  Eda
1 سال قبل

وای ادایی چرا عزيزم
ایشالا که زود خوب شی ناراحت میشم این طوری مریض هستی زود خوب شو منو خوشحال کن 🥺

،،،
،،،
1 سال قبل

علی چرااینجوری میکنه هم خودشوداغون کرده هم زنشو🥺🥺خب بهش بگه بذاره مائده خودش انتخاب کنه مطمئنن پشتت میمونه علی میتونه باتکیه امیدوعشق به مائده درمان کنه حسرتیم نمیمونه تودلاشون ازخدامیخوام علیوواسه خونوادش نگه دار

🙃...
🙃...
پاسخ به  ،،،
1 سال قبل

چون علی خل خلیای خاص خودشو داره بعدم مثلا فکر میکنه داره از خودگذشتگی میکنه😐نمیدونه با این کارش هم خودشو نابود میکنه هم اطرافیانشو☹

،،،
،،،
پاسخ به  🙃...
1 سال قبل

داشتن ی همدم خیلی خوبه میتونه بهت عشق امیدبده هرجاکم اوردی یکی هست ک بهش تکیه کنی همیشه ک نبایدزن ب مردتکیه کنه توزندگی مخصوصاوقتی ب مشکل میخوری باخودت میگی بایدبجنگم ن تنهابخاطرخودت واس اونی ک دوست داره ودوسش داری جدایی بیشترادموداغونترمیکنه

𝖌𝖍𝖆𝖟𝖆𝖑
𝖌𝖍𝖆𝖟𝖆𝖑
1 سال قبل

😢😢چقدر بدم میاد از تومور و سرطان و این چیزا خیلی از عزیزامو گرفت کاش حداقل این تو رمان خوب شه☹☹
مرسی ادایی رمانت خیلی قشنگههه🥰🥰😘

𝖌𝖍𝖆𝖟𝖆𝖑
𝖌𝖍𝖆𝖟𝖆𝖑
پاسخ به  Eda
1 سال قبل

خواهش میشه🥰

دسته‌ها

34
0
افکار شما را دوست داریم، لطفا نظر دهید.x